آیین نامه انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان

آيين نامه اجرايي ترتيب انتخاب هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان، وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات، تعداد کميسيون ها و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها (موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱- تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتاق اصناف : اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي شهرستان.

داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيات رييسه .

انتخابات: انتخابات هيات رييسه.

هيات اجرايي: هيأت اجرايي برگزاري انتخابات هيأت رييسه.

هيات رييسه : هيأت رييسه اتاق.

اجلاس: اجلاس عمومي اعضاي اتاق .

انتخاب هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲- اتاق اصناف مرکب از رؤساي اتحاديه هاي صنوف توليدي – خدمات فني و توزيعي – خدماتي مي باشد . اتاق در اولين جلسه هر دوره هيأت رييسه را براي مدت چهار سال انتخاب مي کند . دو نفر از اعضاي اصلي هيأت رييسه از بين صنوف توليدي – خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي – خدماتي و يک نفر از حائزين اکثريت آرا انتخاب مي شوند.

ماده ۳- دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از انقضاي دوره قانوني هيأت رييسه مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي المقدور در سراسر کشور با ارايه برنامه زمان بندي شده فراهم نمايد. کميسيون هاي نظارت موظفند بر اين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هيأت اجرايي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار گردد.

ماده ۴- به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي زير نظر رييس کميسيون نظارت و با ترکيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آرا معتبر مي باشد:

الف- سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت ( به عنوان رييس).

ب- استانداري در مرکز استان و فرمانداري در ساير شهرستان ها .

ج- يک نفر از بين اعضاي اتاق اصناف به انتخاب اجلاس، مشروط بر اينکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد( در شهرستان هاي فاقد اتاق و يا در فرض داوطلب بودن کليه اعضا يک نفر معتمد صنفي داراي پروانه کسب به انتخاب کميسيون نظارت).

تبصره ۱- محل استقرار هيأت اجرايي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأي توسط هيأت اجرايي با همکاري اتاق اصناف تعيين مي گردد.

تبصره ۲- در صورت عدم حضور هريک از اعضاء هيأت اجرايي، انتخابات تعطيل نمي گردد وعضو حاضر موظف است موضوع را به رييس کميسيون نظارت اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.

ماده ۵- هيأت اجرايي موظف است پس از صدور دستور برگزاري انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوي زمان، مکان ثبت نام و تعداد داوطلبان مورد نياز ) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا ظرف يک هفته جهت ثبت نام اقدام کنند.

تبصره ۱- فراخوان ثبت نام فقط به روش هاي ذيل مجاز است ( حداقل دو روش):

الف- ابلاغ آگهي به کليه روساي اتحاديه ها و اخذ امضاء از آنها.

ب – ارسال پيامک براي کليه روساي اتحاديه ها.

ج- انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار محلي.

تبصره ۲- داوطلبان مکلفند با مراجعه به سامانه اصناف ( به نشاني iranianasnaf.ir )و يا محل استقرار هيات اجرايي نسبت به تکميل پرسشنامه ( مطابق الگوي دبيرخانه هيات عالي نظارت) و ارايه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيات مديره اتحاديه، شناسنامه و کارت ملي به انضمام عکس مورد نياز پرسنلي جهت ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره ۳- تعداد داوطلبان ثبت نام شده نبايد کمتر از هفت نفر باشد. در غير اين صورت هيات اجرايي مکلف است ظرف مدت يک هفته نسبت به تمديد مهلت ثبت نام مطابق مفاد اين ماده اقدام نمايد.

ماده ۶ – هيات اجرايي موظف است پس از پايان ثبت نام نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات ( حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي، تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هيأت رييسه، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره ۱- فراخوان انتخابات نيز مطابق تبصره (۱) ماده (۵) اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره ۲- انتخابات در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد. در صورت نرسيدن به حدنصاب، هيات اجرايي مکلف است نسبت به فراخوان مجدد و برگزاري انتخابات با هر تعداد شرکت کننده ظرف مدت ده روز اقدام نمايد.

برگزاري انتخابات

ماده۷- وظايف هيات اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات توسط رييس هيات اجرايي.

۲- جلوگيري از ورود کارکنان اتاق اصناف، اتحاديه ها و افراد غيرمرتبط به محل اخذ رأي.

۳- الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آنها با خط خوانا به ترتيب حروف الفبا و قبل از شروع
رأي گيري در محل اخذ رأي.

۴- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق­ رأي خالي و يا استقرار صندوق شفاف و قابل رؤيت قبل از شروع
رأي گيري در حضور جمع و درج اين موضوع در صورتجلسه انتخابات .

۵- تطبيق رأي دهندگان با فهرست اسامي رؤساي اتحاديه ها با رويت تصوير پروانه کسب يا کارت شناسايي معتبر هنگام اخذ رأي.

تبصره- وکالت براي دادن رأي ممنوع است.

۶- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي.

تبصره- درصورتي که به تشخيص هيات اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غير مترقبه برگزاري انتخابات غير ممکن باشد مي بايست با تنظيم صورتجلسه اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت (حداکثر پانزده روز) نسبت به تجديد روز رأي­گيري اقدام گردد.

۷- تمديد ساعت راي گيري ( در صورت تشخيص هيات اجرايي ) براي همان روز با تنظيم صورتجلسه.

۸- باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء مأخوذه پس از پايان مهلت اخذ رأي و تنظيم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر يک از داوطلبان در حضور آنان.(درصورت تمايل آنها)

۹- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هر يک از داوطلبان (درصورت تقاضاي آنان).

۱۰- ارسال صورتجلسه انتخابات به کميسيون نظارت و اتاق اصناف .

نحوه و کيفيت شمارش آراء

ماده۸- نحوه و کيفيت شمارش آراء:

۱- تعداد رأي دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه‏هاي راي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ‏هاي راي کسر مي شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد راي دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي‏شود.

۲- درصورتي که اسامي داوطلبان نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‏شود.

۳- در موارد ذيل برگه‏هاي راي باطل، ليکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه‏هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آراء ناخوانا.

ب) همه اسامي مندرج در برگه رأي غيرداوطلب باشد.

ج) آراء سفيد ريخته شده در صندوق.

۴- درصورتي که نام يک داوطلب در برگه مکرر نوشته شده باشد فقط يک رأي براي او محسوب مي‏شود.

۵- درصورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آنها با توافق ذي نفعان و در غير اين صورت بوسيله قرعه‏کشي توسط هيات اجرايي در حضور آنان انجام مي شود.

۶- درصورتي‏که نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ رأي فقط نام خانوادگي قيد گرديده مجموع اين گونه آراء به طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد رأي يا آراء باقي مانده غير قابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده ۹- هيات رييسه بر اساس اکثريت نسبي آراي مأخوذه توسط روساي اتحاديه هاي شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب مي شوند و در صورت عدم اعتراض هريک از داوطلبان ( ظرف ۳ روز کاري پس از انتخابات) رييس کميسيون نظارت يا نماينده وي ظرف پانزده روز از منتخبين دعوت مي نمايد تا با حضور هيأت اجرايي، به صورت مخفي از ميان خود يک نفر را به عنوان رييس، دو نفر به عنوان نايب رييس (اول و دوم)،يک نفر به عنوان دبير و يک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب کنند، رييس کميسيون نظارت موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبارنامه آنان اقدام نمايد.

تبصره ۱ – در صورت غيبت غيرموجه هريک از منتخبين در جلسه تعيين سمت (به تشخيص رييس کميسيون نظارت) عدم حضور به عنوان انصراف تلقي شده و مطابق مقررات نفر علي البدل جايگزين مي شود .

تبصره ۲- هيات اجرايي موظف است پس از برگزاري انتخابات و اتمام عمر قانوني هيات رييسه، حداکثر ظرف مدت سه روز با حضور اعضاي هيات رييسه جديد و قديم نسبت به تحويل اموال اتاق اعم از منقول و غيرمنقول و کليه اسناد و مدارک طي صورتجلسه اي اقدام نمايد.

ماده ۱۰-[1] درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل عضو یا اعضای هیات رییسه، رییس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده (33) قانون از نفر علی‌البدل دعوت و نسبت به جایگزینی و تعیین سمت مطابق ماده (9) این آیین‌نامه اقدام نماید.

در صورتی که با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف بیست روز نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای اصلی جایگزین و علی‌البدل اقدام نماید، تا انجام انتخابات، کمیسیون نظارت می‌تواند افرادی را از بین اعضای اجلاس اتاق به عنوان جایگزین منصوب نماید. اگر کمتر از شش ماه از عمر قانونی هیات رییسه باقی‌مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان ماموریت هیات رییسه ادامه خواهد یافت. سمت اعضای منتصب از طریق انتخابات داخلی تعیین خواهد شد.

رسيدگي به شکايات

ماده ۱۱- رسيدگي به شکايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱- چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند، مي‏توانند ظرف سه روز کاري پس از انتخابات شکايت خود را کتباً و با ذکر دليل به کميسيون نظارت تسليم نمايند.

۲- رييس کميسيون نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبين، موضوع را در اولين جلسه کميسيون مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد.

۳- درصورت اعتراض شاکي به رأي کميسيون نظارت، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روزکاري شکايت شاکي را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن از طريق سامانه الکترونيکي اصناف به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعکس نمايد.

۴- دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و کارشناسي قرار داده و درصورت کفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم‏گيري در هيات عالي نظارت مطرح نمايد.

طرز تشکيل جلسات هيأت رييسه، وظايف و اختيارات آن

ماده ۱۲- طرز تشکيل جلسات

۱- جلسه بايد در هر هفته حداقل يک بار در روز و ساعت معين تشکيل گردد.

۲- جلسه با دعوت قبلي به همراه دستور جلسه و مسؤليت رييس( در غياب وي يکي از نواب به ترتيب سمت) تشکيل مي گردد. چنانچه هريک از اعضاء مطالبي را براي طرح در جلسه داشته باشد، مي تواند قبل از تشکيل جلسه به دبير اعلام نمايد. تصميمات با حداقل سه رأي موافق، لازم الاجرا مي باشد.

۳- شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاء حاضرين نسخه اي از آن در اختيار کليه اعضا قرار گيرد.

۴- رييس اتاق در هر صورت مسؤليت امور اجرايي اتاق را بر عهده دارد. ولو اينکه در صورتجلسه براي بعضي از اعضاي هيات رييسه تکليفي تعيين شده باشد.

ماده ۱۳- وظايف مشترک هيات رييسه:

۱- پيگيري و اجراي بندهاي (الف)،( د)، ( هـ)،( ز)،( ح )،(ط)،( ن)،( ع)و (ف) ماده ۳۷ قانون

۲- برنامه ريزي براي اداره اتاق، تهيه برنامه مدون براي ارتقاء فعاليت هاي آن، انجام مقدمات تشکيل کميسيون ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

۳- برنامه ريزي در راستاي اجراي سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي، برنامه چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه، با تکيه بر شفافيت و روان سازي نظام توزيع، ارتقاء سطح خدمات رساني به مردم، کاهش هزينه هاي مبادلاتي از توليد تا مصرف و ...

۴- برنامه ريزي در جهت بهبود بهره وري فعاليت هاي صنفي و اتحاديه هاي تحت پوشش.

۵- موافقت با ايجاد مراکز آموزشي و پژوهشي با توجه به نيازهاي اتحاديه ها.

۶- بررسي پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتحاديه ها .

۷- ارايه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتاق به اجلاس براي تصويب، پس از بررسي توسط کميسيون بودجه اتاق.

۸- شناسايي موانع صدور پروانه کسب و ارايه پيشنهادات اصلاحي به دبيرخانه هيات عالي نظارت.

۹- اعلام نظر نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه کسب (حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اعتراض).

۱۰-تهيه و تنظيم دستورجلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به کميسيون ها براي بررسي و تحقيق.

۱۱- ساير وظايف و اختيارات پيش بيني شده در قانون و آيين نامه ها.

ماده ۱۴- وظايف هريک از اعضاي هيات رييسه:

رييس:

۱- انجام امور اجرايي اتاق و اداره جلسات هيات رييسه و اجلاس.

۲- شرکت در جلسات مرتبط به نمايندگي اتاق اصناف (نظير جلسات کميسيون نظارت و شوراي اداري)

۳- امضاي کليه اسناد و مکاتبات اتاق.

۴- ارايه گزارش عملکرد هيات رييسه به اجلاس.

۵- موافقت با مرخصي و ماموريت روساي اتحاديه ها و اعضاي هيات رييسه.

۶- اخذ موافقت رييس کميسيون نظارت جهت مرخصي و ماموريت خود.

۷- پيگيري فعاليت هاي توسعه اي اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره وري و توسعه صادرات.

۸- پيگيري عملکرد برنامه هاي مدون اتاق.

۹- پيگيري برنامه هاي پژوهشي و آموزشي مورد نياز اتاق و يا ايجاد مراکز موصوف.

۱۰- ارايه گزارشات و نظرات تخصصي براي اصلاح قوانين و مقررات مرتبط بهبود مستمر محيط کسب و کار به اتاق اصناف ايران و مقامات ذي ربط.

نواب رييس:

۱- در غياب رييس اتاق(هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رييس(به ترتيب سمت)، وظايف وي را بر عهده دارند.

۲- حضور در جلسات کميسيون نظارت (نواب رييس به ترتيب سمت)

۳- شرکت در جلسات کاري با هماهنگي رييس اتاق.

۴- پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رييس اتاق.

دبير:

۱- تهيه و تنظيم دستور جلسه و صورتجلسات هيات رييسه و اجلاس.

۲- بررسي نامه ها جهت طرح در جلسات هيات رييسه و اجلاس با هماهنگي رييس اتاق.

۳- هماهنگي امور کميسيون ها تحت نظارت رييس اتاق.

خزانه دار:

۱-مسئوليت نظارت بر امور مالي اتاق.

۲- تهيه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي سالانه اتاق.

اظهارنظر در خصوص عملکرد مالي اتاق به هيات رييسه به صورت ماهانه.

۴- ارايه نظرات مشورتي به اتحاديه ها در تهيه و تنظيم بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي سالانه.

۵- پيگيري و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه بر اساس الگوي مصوب و رعايت مقررات لازم الاجرا.

تبصره: اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چک ها، بروات، سفته هاو قراردادها با امضاء رييس و خزانه دار و در غياب هر يک (هنگام مرخصي يا ماموريت) نايب رييس اول جايگزين مي­شود.

طرز تشکيل اجلاس، وظايف و اختيارات آن

ماده ۱۵- اجلاس اتاق از روساي اتحاديه ها براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مقرر در قانون و اين آيين نامه تشکيل مي­شود. مدت ماموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف تا پايان مدت ماموريت او در هيات مديره اتحاديه است و در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفا، حجر يا عزل هر نماينده، وفق مواد (۲۲) و (۲۳) قانون، جايگزين وي براي مدت باقيمانده تعيين مي­شود.

ماده ۱۶- طرز تشکيل جلسات:

۱-اجلاس اتاق اصناف حداقل هر ماه يک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با نصف به علاوه يک آرا حاضرين معتبر خواهد بود.

۲-دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل تشکيل اجلاس به همراه يک نسخه از گزارشات کميسيون ها، مي بايست حداقل يک هفته قبل از تشکيل اجلاس به اطلاع اعضا برسد. دستور جلساتي که به اطلاع اعضا نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.

موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رييس و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يک پنجم اعضا در همان جلسه قابل طرح خواهد بود. در صورت ضرورت از افراد ذي صلاح و صاحب نظر بدون داشتن حق راي ، براي حضور در اجلاس دعوت به عمل مي­آيد.

تبصره- بودجه پيشنهادي ، ترازنامه و صورت هاي مالي اتحاديه ها همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت هاي مالي اتاق خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي­گيرند. گزارش هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضا قرار گيرد.

۳-هر يک از اعضا مي­بايست رئوس مطالبي را که براي طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمايند هيات رييسه موظف است در صورت عدم الويت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت کتبي به اطلاع وي برساند.

۴-اجلاس فوق العاده، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از دريافت دستور رييس کميسيون نظارت يا درخواست اکثريت اعضاي هيات رييسه و يا يک سوم اعضاي اجلاسبا ارسال دعوتنامه براي اعضا تشکيل مي­گردد.۵-در هر اجلاس قبل از قرائت دستور جلسه، سه نفر از اعضاء مي­توانند با رعايت مقررات اين آيين نامه، به ترتيب نوبت ثبت شده، هر کدام حداکثر به مدت ده دقيقه در رابطه با مسائل صنفي صحبت کنند . در صورتي که تعداد اعضاي بيشتري متقاضي باشند، هيات رييسه مي تواند با درخواست آنان موافقت نمايد. سپس دستور کار توسط رييس جلسه قرائت و پس از گزارش هيات رييسه يا نماينده کميسيون ها، حداقل يک نفر موافق و يک نفر مخالف مي توانند هر کدام حداکثر به مدت ده دقيقه صحبت کنند سپس راي گيري آغاز مي­شود.

۶-نحوه راي گيري در تصميم گيري ها (به صورت علني يا مخفي) توسط اجلاس تعيين مي­گردد.

۷-چنانچه دستور جلسه در ارتباط با هر يک از اتحاديه هاي صنفي باشد ارايه نظرات نماينده آن اتحاديه قبل از راي گيري ضروري مي­باشد.

۸-در صورت تشخيص اکثريت هيات رييسه يا درخواست يک سوم اعضا، موضوع دستور جلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به کميسيون يا کميسيون هاي مربوط ارجاع مي­شود.

۹-شرح تصميمات متخذه ، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب مي بايست توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاي حاضرين نسخه اي از آن در اختيار کليه اتحاديه ها قرار گيرد.

ماده ۱۷- وظايف و اختيارات اجلاس اتاق:

۱-بررسي و تصويب بندهاي (ب)، (ج)،(و)،(ي)،(ک)،(م)،(س)،(ص)،(ق)،(ر) ماده ۳۷ قانون.

۲-انتخاب هيات رييسه اتاق.

۳-انتخاب اعضاي کميسيون ها با پيشنهاد هيات رييسه اتاق.

طرز تشکيل کميسيون هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن

ماده ۱۸- پس از انتخاب هيات رييسه ، اعضاي اجلاس از بين خود و ساير اعضاي هيات مديره اتحاديه ها، اعضاي کميسيون هاي اتاق را با پيشنهاد هيات رييسه براي همان دوره انتخاب مي کنند . تعداد اعضاي کميسيون ها در شهرستان هاي مراکز استان ها حداقل پنج نفر و در ساير شهرستان ها حداقل سه نفر است. هر کميسيون داراي يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس و مابقي عضو مي­باشند.

با اعلام کتبي رييس اتاق، افراد مي­توانند براي هر يک از کميسيون ها ثبت نام نمايند. دبير اجرايي اتاق موظف است به منظور آشنايي بيشتر اعضا با داوطلبان، فهرست اسامي، ميزان تحصيلات و سوابق تجربي آنان را ضميمه دعوتنامه برگزاري اجلاس به اطلاع کليه اعضا اجلاس برساند. در صورتي که تعداد داوطلبان بيشتر از تعداد اعضاي کميسيون باشد، با راي مخفي اعضا انتخاب مي شوند و در صورت تساوي آرا به حکم قرعه عمل مي شود. نتيجه آرا در همان اجلاس به وسيله دبير اجرايي اتاق اعلام مي­گردد.

تبصره- عضويت هيات رييسه در کميسيون ها ممنوع است و ساير اعضاي اجلاس نيز فقط مي توانند عضو يکي از کميسيون ها باشند.

ماده ۱۹- طرز تشکيل جلسات کميسيون ها:

۱-جلسات کميسيون ها هر ماه حداقل يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت اعضاي کميسيون معتبر مي­باشد.

۲- دعوتنامه حاوي دستور جلسه، مستندات مربوط، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون به اطلاع اعضا برسد.

۳- شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيات رييسه اعلام شود.

تبصره- رييس اتاق موظف است از بين کارکنان اتاق يک نفر کارشناس مجرب را به عنوان دبير امور کميسيون انتخاب و در اختيار هر کميسيون قرار دهد. انتخاب يک نفر به عنوان دبير کليه کميسيون ها نيز بلامانع است.

ماده ۲۰- وظايف و اختيارات مشترک کميسيون ها:

۱-بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي و گزارش نتيجه آن.

۲-ارايه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.

۳-ارايه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيات رييسه براي طرح در اجلاس.

۴-دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط و افراد صاحب نظر حسب مورد بدون داشتن حق راي.

ماده ۲۱- اتاق داراي کميسيون هاي (۱) بازرسي و رسيدگي به شکايات (۲) حل اختلاف و تشخيص (۳) امور اقتصادي (۴) آموزش و پژوهش (۵) بودجه و تشکيلات (۶) امور اجتماعي و فرهنگي خواهد بود.

در صورتي که به تشخيص هيات رييسه، موضوعي به دو يا چند کميسيون مرتبط باشد، کميسيون مشورتي از روساي کميسيون هاي ذي ربط تشکيل مي­شود.

تبصره- در اتاق هايي که تعداد داوطلبان براي تشکيل کميسيون هاي مستقل موضوع اين ماده (بجز کميسيون بازرسي) کافي نباشد، به تشخيص هيات رييسه کميسيون هاي مشترک از ادغام دو يا چند کميسيون، تشکيل مي شود. در صورت ضرورت، تشکيل کميسيون جديد به تشخيص هيات رييسه و با رعايت مفاد اين آيين نامه بلامانع است.

کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات: اين کميسيون براي بازرسي و نظارت بر عملکرد اتحاديه ها در اجراي قانون خصوصا نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظايف محوله در ماده (۳۹) قانون تشکيل مي­شود. کميسيون موظف است به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي به صورت دوره اي، موردي و يا بر اساس شکايات و اعتراضاتي که به اتاق مي­رسد، عملکرد اتحاديه ها را مورد بررسي و بازرسي قرار داده و نتيجه بررسي خود را از طريق هيات رييسه به کميسيون نظارت گزارش کند.

کميسيون حل اختلاف و تشخيص: اين کميسيون به منظور بررسي اختلافات صنفي في مابين افراد و اتحاديه هاي صنفي موضوع تبصره (۳) بند (ط) ماده (۳۰) قانون، راهنمايي صنوف و اتحاديه ها، بررسي ضوابط داخلي اتحاديه ها، تشکيل، تقسيم و يا ادغام اتحاديه ها، نوع کالاها و خدمات و درجه بندي واحدهاي صنفي موضوع بندهاي(الف)،(ج) و (ي) ماده (۳۷) قانون ، تشکيل مي­شود.

کميسيون امور اقتصادي: اين کميسيون براي بررسي و ارايه راهکارهاي لازم براي تسهيل و بهبود محيط کسب و کار اصناف و پيشنهاد جهت تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي موضوع بند (م) ماده (۳۷) قانون، بررسي مشکلات و نحوه اعمال سياست هاي تشويقي براي اصناف به ويژه صنوف توليدي، بيمه، ماليات، ارتقاء بهره وري در توليد و صادرات کالا و عرضه خدمات، نرخ کالاها و خدمات، برگزاري نمايشگاه هاي صنفي، حراج ها، فروش فوق العاده، شناسايي نيازهاي بنگاه هاي کوچک و متوسط، افزايش سطح رقابت و تنظيم بازار، شفافيت عرضه و توزيع کالا و نيز تهيه گزارشات تحليلي صنفي تشکيل مي شود.

کميسيون آموزش و پژوهش: اين کميسيون براي ارايه راهکارهاي مناسب در زمينه ارتقاء دانش، آموزش و مهارت هاي فني و حرفه اي صنوف، ارتقاء فرهنگ تحقيق و پژوهش از قبيل انتشار مجلات تخصصي ، برگزاري سمينار و کنفرانس ها و تهيه آيين نامه آموزشي مورد نياز موضوع بندهاي (ب) و(ف) ماده(۳۷) قانون، تشکيل مي شود.

کميسيون بودجه و تشکيلات: اين کميسيون براي بررسي بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتحاديه ها و اتاق همچنين تهيه آيين نامه هاي مالي، استخدامي و تشکيلاتي مورد نياز، موضوع بندهاي(ب)، (س)،(ص) و(ق) ماده ۳۷ قانون و ارايه راهکارهاي مناسب در اين خصوص تشکسل مي شود.

کميسيون امور اجتماعي و فرهنگي: اين کميسيون براي پيگيري روابط کار صنوف، شناسايي ناهنجاري هاي فرهنگي بازار و مطالعه عوامل موثر بر گسترش و تعميق امور فرهنگي و فضايل اخلاقي نظير برگزاري جشن ها و مراسم ملي، مذهبي و ورزشي و موضوع بندهاي (ز) و(ف) ماده(۳۷) قانون و ارايه راهکارهاي لازم براي ترويج فرهنگ کسب و کار حلال تشکيل مي­شود.

تبصره- مکاتبات مورد نياز کميسيون ها نيز به استثناي دعوتنامه براي امضا از طريق اتاق انجام مي شود.

ساير مقررات

ماده ۲۲- دبير خانه هيات عالي نظارت موظف است ضمن تهيه تعرفه و فرم هاي مورد نياز براي برگزاري انتخابات، در اسرع وقت امکان برگزاري انتخابات الکترونيکي را نيز فراهم آورد.

ماده ۲۳- به تشخيص هيات اجرايي و يا درخواست داوطلبان ، برگزاري جلسه معارفه داوطلبان در شرايط مساوي تحت نظارت اين هيات تا حداکثر ۴۸ ساعت قبل از انتخابات بلامانع مي­باشد.

ماده ۲۴- مراحل رسيدگي به غيبت اعضاء:

اجلاس اتاق: در صورتي که هر يک از اعضا اجلاس سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يک سال غيبت نمايد، بايد موضوع در اولين جلسه هيات رييسه مطرح و در صورت تشخيص غير موجه بودن، به کميسيون نظارت اعلام گردد. چنانچه عضوي به علت ناتواني جسمي يا بيماري مرتکب غيبت بيش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در سال شود، با درخواست هيات رييسه و تاييد اجلاس، عدم توانايي وي در ايفاي وظايف نمايندگي براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت منعکس مي گردد.

هيات رييسه: چنانچه هر يک از اعضا هيات رييسه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يک سال در جلسات غيبت نمايند، رييس کميسيون نطارت موظف است، مراتب را در اولين جلسه کميسيون نظارت با حضور وي به منظور اخذ تصميم طرح نمايد.

کميسيون: در صورتي که اعضا هر کميسيون سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يک سال غيبت نمايد، هيات رييسه در صورت تشخيص غير موجه بودن موظف است، مراتب را در اولين اجلاس اتاق مطرح و نسبت به انتخاب فرد جديد با رعايت مقررات اين آيين نامه، اقدام نمايد.

ماده ۲۵- مراحل رسيدگي به استعفا اعضا:

اجلاس اتاق: پس از طرح استعفاي هر يک از روساي اتحاديه ها در جلسه هيات مديره اتحاديه، هيات رييسه موظف است موضوع را با حضور وي در اولين اجلاس مطرح و نتيجه را به رييس کميسيون نظارت اعلام نمايد تا طبق تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون اقدام گردد. در صورت عدم ترتيب اثر از سوي هيات مديره اتحاديه و اتاق اصناف رييس کميسيون نظارت برابر مقررات به موضوع رسيدگي و اقدام مي نمايد.

هيات رييسه: استعفا هر يک از اعضا هيات رييسه، در اولين اجلاس اتاق با حضور وي مطرح و نتيجه به رييس کميسيون نظارت اعلام ميشود تا طبق ماده (۱۳) اين آيين نامه اقدام گردد.

کميسيون: در صورت درخواست استعفا هر يک از اعضا کميسيون ها، موضوع در اولين اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام گردد.

ماده ۲۶- رييس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرايي، نسبت به بکارگيري يک نفر با حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي و سابقه اجرايي به عنوان دبير اجرايي اتاق اقدام نمايد. رييس اتاق مي تواند تمام يا بخشي از وظايف اجرايي خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبير اجرايي تفويض نمايد.

ماده ۲۷- رييس اتاق موظف است به منظور انجام هر چه بهتر وظايف قانوني خود از خدمات افراد متخصص به شرح زير استفاده نمايد.

۱-حداقل يک نفر با مدرک تحصيلي کارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق جهت دفتر حقوقي اتاق اصناف.

۲-يک يا چند نفر با مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا بالاتر به عنوان مشاور در زمينه هاي تخصصي مورد نياز.

ماده۲۸- چگونگي استخدام و انتصاب مسئولان و مشاورين اتاق اصناف، حقوق و مزايا و وظايف آنان بر اساس مقرراتي است که با پيشنهاد رييس اتاق ايران به تاييد دبيرخانه هيات عالي نظارت خواهد رسيد.

ماده ۲۹- حق الجلسه اعضا کميسيون ها و مشاوران در بودجه سالانه پيش بيني و بر حسب ساعت کار قابل پرداخت است.

ماده ۳۰- اين آيين نامه در اجراي ماده (۳۶) قانون نظام صنفي ، مشتمل بر (۳۰) ماده و (۱۸) تبصره تهيه و در تاريخ .............. توسط وزير صنعت ، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب، آيين نامه هاي قبلي لغو مي­گردد.

 

[1]   ماده 10 آیین نامه اصلاح ودرتاریخ 97.05.20 به تصویب وزیرصنعت معدن وتجارت رسیده وطی نامه شماره 60.145079 –97.06.03 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است.


[i]  این آیین نامه طی نامه شماره 60.248401-- 94.11.21مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش