آیین نامه انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان

 

آيين نامه اجرايي ترتيب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ، وظائف هیئت رئیسه، طرز تشكيل جلسات ، تعداد كميسيون ها و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها (موضوع: ماده ۳۶ قانون نظام صنفي)به همراه اصلاحات و الحاقات مرداد ۱۴۰۲مصوب1402,05,10با اصلاحات و الحاقات بعدي
تعاريف
ماده ۱- تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي.
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.
اتحاديه: اتحاديه صنفي شهرستان.
داوطلبان: داوطلبان عضويت در هیئت رئیسه.
انتخابات: انتخابات هیئت رئیسه.
هیئت اجرايي: هیئت اجرايي برگزاري انتخابات هیئت رئیسه.
هیئت رئیسه: هیئت رئیسه اتاق.
اجلاس: اجلاس عمومي اعضاي اتاق.
سامانه: سامانه اصناف
انتخابات هیئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان
ماده ۲- اتاق اصناف مركب از روساي اتحاديه هاي صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي – خدماتي مي باشد. اتاق در اولين جلسه هر دوره هیئت رئیسه را براي مدت چهار سال انتخاب مي‏كند. دو نفر از اعضاي اصلي هیئت رئيسه از بين صنوف توليدي – خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي – خدماتي و يك نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب مي شوند.
ماده ۳- دبيرخانه هیئت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از انقضاي دوره قانوني هیئت رئیسه مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي المقدور در سراسر كشور با ارايه برنامه زمان بندي شده فراهم نمايد. كميسيون ها موظفند براين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هیئت اجرايي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مذكور برگزار گردد.
ماده ۴- به منظور برگزاري انتخابات، هیئت اجرايي زير نظر رييس كميسيون و با تركيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر مي باشد:
الف- سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رييس)
ب- استانداري در مركز استان و فرمانداري در ساير شهرستانها.
ج- يك نفر از بين اعضاي اتاق اصناف به انتخاب اجلاس، مشروط بر اينكه فرد مذكور داوطلب انتخابات نباشد (در شهرستان هاي فاقد اتاق و يا در فرض داوطلب بودن كليه اعضا يك نفر معتمد صنفي داراي پروانه كسب به انتخاب كميسيون نظارت)
تبصره ۱- محل استقرار هیئت اجرائي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ راي توسط هیئت اجرائي با همكاري اتاق تعيين مي گردد.
تبصره ۲- درصورت عدم حضور هر يك از اعضاء هیئت اجرايي، انتخابات تعطيل نمي گردد و عضو حاضر موظف است موضوع را به رييس كميسيون نظارت اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.
ماده ۵- هیئت اجرايي موظف است پس از صدور دستور برگزاري انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوي زمان، مكان ثبت نام و تعداد داوطلبان مورد نياز) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا ظرف يك هفته جهت ثبت نام اقدام كنند.
تبصره ۱- فراخوان ثبت نام فقط به روشهاي ذيل مجاز است: (حداقل دو روش)
الف- ابلاغ آگهي به كليه روساي اتحاديه ها و اخذ امضاء آنها.
ب- ارسال پيامك براي كليه روساي اتحاديه ها.
ج- انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي.
تبصره ۲- (اصلاحي) داوطلبان مكلفند با مراجعه به سامانه اصناف نسبت به تكميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هيات) و بارگزاري تصوير اعتبار نامه عضويت در هیئت مديره اتحاديه، شناسنامه و كارت ملي به انضمام عكس پرسنلي براي ثبت نام اقدام نمايند. عدم بارگزاري هريك از مدارك در بازه زماني فراخوان به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره ۳- ( اصلاحي) تعداد داوطلبان ثبت نام شده در نوبت اول نبايد كمتر از هفت نفر باشند. در غير اين صورت نوبت دوم مهلت ثبت نام به مدت يك هفته مطابق مفاد اين ماده توسط هیئت اجرائي اعلام مي گردد.
تبصره ۴- (الحاقي) در نوبت دوم با هر تعداد داوطلب ثبت نام شده انتخابات برگزار مي شود و در صورت عدم نصاب مقرر در ماده (۳۳)، انتخاب اعضاي باقي مانده اين ماده توسط هیئت اجرائي اعلام مي گردد.
تبصره ۵- (الحاقي) در شهرستان هايي كه به دليل اجراي تبصره (۱) ماده (۲۲) و همچنين ماده (۳۵) قانون، افراد واجد شرايط داوطلبي، فاقد نصاب مقرر در تبصره (۳) اين ماده باشند، كميسيون نظارت مكلف است برابر مفاد تبصره (۴) اين ماده اقدام نمايد.
ماده ۶- هیئت اجرايي موظف است پس از پايان ثبت‏ نام نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، تعداد اعضاي اصلي و علي‏البدل هیئت رئیسه، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.
تبصره ۱- (اصلاحي) زمان انتخابات حداكثر يك هفته پس از پايان ثبت نام بوده و روش فراخوان برگزاري انتخابات نيز مطابق تبصره (۱) ماده (۵) اين آئين نامه خواهد بود.
تبصره ۲- ( اصلاحي) انتخابات در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب، هیئت اجرايي مكلف است نسبت به فراخوان مجدد و برگزاري انتخابات با هر تعداد شركت كننده حداكثر ظرف مدت هفت روز اقدام و در صورت عدم شركت هيچ يك از اعضاي اجلاس در راي گيري، انتخاب اعضا بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۰) اين آئين نامه خواهد بود.
تبصره ۳- (الحاقي) آراء سفيد جز آمار آراء ماخوذ محسوب مي گردد.
برگزاري انتخابات
ماده ۷- وظايف هیئت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:
۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزار كنندگان انتخابات توسط رئيس هیئت اجرائي.
۲- جلوگيري از ورود كاركنان اتاق اصناف، اتحاديه ها و افراد غير مرتبط به محل اخذ راي.
۳- الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عكس آنها و خوانا به ترتيب حروف الفبا و قبل از شروع راي‏گيري در محل اخذ راي.
۴-(اصلاحي) انتخابات اتاق به صورت الكترونيكي (حضوري و يا غير حضوري) انجام مي گيرد. هیئت اجرائي مكلف است ترتيب برگزاري هر دو روش را فراهم نموده و راي دهندگان مي توانند صرفا به يكي از دو روش فوق در انتخابات شركت نمايند.
۵- تطبيق راي دهندگان با فهرست اسامي روساي اتحاديه ها با رويت تصوير پروانه كسب يا كارت شناسايي معتبر هنگام اخذ راي.
تبصره- وكالت براي دادن راي ممنوع است.
۶- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي.
تبصره- در صورتي كه به تشخيص هیئت اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممكن باشد مي بايست با تنظيم صورتجلسه‏اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت (حداكثر 15 روز ) نسبت به تجديد روز راي گيري اقدام گردد.
7- تمديد ساعت راي گيري (درصورت تشخيص هیئت اجرايي) براي همان روز با تنظيم صورتجلسه.
۸- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر يك از داوطلبان. (درصورت تقاضاي آنان(
۹- ارسال صورتجلسه انتخابات به كميسيون نظارت و اتاق اصناف.
نحوه و كيفيت شمارش آراء
ماده ۸- (اصلاحي) درصورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آنها با توافق آنان و در غير اينصورت بوسيله قرعه‏كشي توسط هیئت اجرايي انجام خواهد شد.
ماده ۹- (اصلاحي) هیئت رئيسه اتاق به ترتيب بر اساس اكثريت نسبي آراء ماخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير، يك نفر خزانه دار، و همچنين دو نفر عضو علي البدل (يك نفر توليدي و خدمات فني و يك نفر توزيعي- خدماتي) با رعايت ماده (۳۳) قانون تعيين مي شوند. در صورت عدم اعتراض داوطلبان ظرف سه روز كاري، رئيس كميسيون موظف است ظرف سه روز كاري نسبت به صدور اعتبار نامه اقدام نمايد.
تبصره ۱- (اصلاحي) در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن با تعداد آراء كمتري دارد بلامانع است. در صورت درخواست كليه منتخبان، سمت انها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس كميسيون نظارت يا نماينده وي تعيين مي شود.
تبصره ۲- هیئت اجرائي موظف است پس از برگزاري انتخابات و اتمام عمر قانوني هیئت رئيسه، حداكثر ظرف مدت ۳ روز با حضور اعضاي هیئت رئيسه جديد و قديم نسبت به تحويل اموال اتاق اعم از منقول و غيرمنقول و كليه اسناد و مدارك طي صورتجلسه اي اقدام نمايد.
ماده ۱۰- (اصلاحي) در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفا، حجر، اسقاط شرايط يا عزل عضو يا اعضاي هیئت رئیسه، رئيس كميسيون نظارت يا نماينده وي موظف است با رعايت نصاب مقرر در ماده (۳۳) قانون از نفر علي البدل داراي بيشترين راي ماخوذه دعوت و نسبت به جايگزيني وي اقدام نمايد.
تبصره ۱- ( اصلاحي) با اسقاط هريك از شرايط ثبت نام در انتخابات اتاق (نظير دارا بودن مسئوليت رياست هیئت مديره اتحاديه) ولو مربوط به دوره قبل اتحاديه باشد. كميسيون نظارت مكلف است نسبت به جايگزيني برابر مفاد اين ماده اقدام نمايد.
تبصره 2- (اصلاحي) در صورتي كه به هر دليل، امكان رعايت نصاب مذكور فراهم نباشد، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي اصلي و جايگزين و علي البدل اقدام نمايد و تا انجام انتخابات، افرادي را از بين اعضاي اجلاس اتاق و هیئت مديره اتحاديه ها به عنوان جايگزين منصوب نمايد. اگر كمتر از شش ماه از عمر قانوني هیئت رئيسه باقي مانده باشد، مدت ماموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت ماموريت هیئت رئيسه ادامه خواهد يافت. سمت اعضاي منتصب به ترتيب بعد از سمت اعضاي منتخب توسط كميسيون نظارت تعيين خواهد شد.
تبصره ۳- اعضاي مستعفي در صورتي كه به تشخيص كميسيون نظارت به‏منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند نمي توانند براي اولين انتخابات بعدي هیئت رئیسه داوطلب شوند.
رسيدگي به شكايات
ماده ۱۱- رسيدگي به شكايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:
۱- چنانچه هر يك از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند مي توانند ظرف سه روز كاري پس از انتخابات شكايات خود را كتباً و با ذكر دليل به كميسيون تسليم نمايند.
۲- رييس كميسيون نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبارنامه منتخبين، موضوع را در اولين جلسه كميسيون مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاكي ابلاغ نمايد.
۳- درصورت اعتراض شاكي به راي كميسيون نظارت، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روز كاري شكايت شاكي را به همراه گردش كار پرونده و مستندات آن از طريق سامانه الكترونيكي اصناف به دبيرخانه هیئت عالي نظارت منعكس نمايد.
۴- دبيرخانه هیئت عالي نظارت موظف است شكايت شاكي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و كارشناسي قرارداده و در صورت كفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم گيري در هیئت عالي نظارت مطرح نمايد.
طرز تشكيل جلسات هیئت رئيسه، وظايف و اختيارات آن
ماده ۱۲- طرز تشكيل جلسات:
۱- جلسه بايد در هر هفته حداقل يك بار در روز و ساعت معين تشكيل گردد.
۲- جلسه با دعوت قبلي به همراه دستور جلسه و مسئوليت رئيس (در غياب وي يكي از نواب به ترتيب سمت) تشكيل مي گردد. چناچه هريك از اعضا مطالبي را براي طرح در جلسه داشته باشد، مي‏تواند قبل از تشكيل جلسه به دبير اعلام نمايد. تصميمات با حداقل سه راي موافق لازم الاجرا مي باشد.
۳- شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاء حاضرين نسخه اي از آن در اختيار كليه اعضاء قرار گيرد.
۴- رئيس اتاق در هر صورت مسئوليت امور اجرائي اتاق را برعهده دارد. ولو اينكه در صورتجلسه براي بعضي از اعضاي هیئت رئيسه تكليفي تعيين شده باشد.
ماده ۱۳- وظايف مشترك هیئت رئيسه:
۱- پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) ماده۳۷ قانون.
۲- برنامه ريزي براي اداره اتاق، تهيه برنامه مدون براي ارتقاء فعاليت هاي آن، انجام مقدمات تشكيل كميسيون ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.
۳- برنامه ريزي در راستاي اجراي سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي، برنامه چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه، با تكيه بر شفافيت و روان سازي نظام توزيع، ارتقاء سطح خدمات‏رساني به مردم، كاهش هزينه هاي مبادلاتي از توليد تا مصرف و ...
۴- برنامه ريزي در جهت بهبود بهره وري فعاليت‏هاي صنفي و اتحاديه هاي تحت پوشش.
۵- موافقت با ايجاد مراكز آموزشي و پژوهشي با توجه به نيازهاي اتحاديه ها.
۶- بررسي پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتحاديه ها.
۷- ارائه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتاق به اجلاس براي تصويب، پس از بررسي توسط كميسيون بودجه اتاق.
۸- شناسايي موانع صدور پروانه كسب و ارائه پيشنهادات اصلاحي به دبيرخانه هیئت عالي نظارت.
۹- اعلام نظر نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه كسب (حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اعتراض (
۱۰- تهيه و تنظيم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به كميسيون ها براي بررسي و تحقيق.
۱۱- ساير وظايف و اختيارات پيش بيني شده در قانون و آيين نامه ها.
ماده ۱۴- وظايف هر يك از اعضاي هیئت رئیسه:
رييس:
۱- انجام امور اجرائي اتاق و اداره جلسات هیئت رئیسه و اجلاس.
۲- شركت در جلسات مرتبط به نمايندگي اتاق اصناف (نظير جلسات كميسيون نظارت و شوراي اداري)
۳- امضاي كليه اسناد و مكاتبات اتاق.
۴- ارائه گزارش عملكرد هیئت رئیسه به اجلاس.
۵- موافقت با مرخصي و ماموريت روساي اتحاديه ها و اعضاي هیئت رئیسه.
۶- اخذ موافقت رييس كميسيون نظارت جهت مرخصي و ماموريت خود.
۷- پيگيري فعاليت‏هاي توسعه‏اي اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وري و توسعه صادرات.
۸- پيگيري عملكرد برنامه هاي مدون اتاق.
۹- پيگيري برنامه‏هاي پژوهشي و آموزشي مورد نياز اتاق و يا ايجاد مراكز موصوف.
۱۰- ارائه گزارشات و نظرات تخصصي براي اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و بهبود مستمر محيط كسب و كار به اتاق اصناف ايران و مقامات ذي ربط
نواب رييس :
۱- در غياب رييس اتاق (هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رييس (به ترتيب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.
۲- حضور درجلسات كميسيون نظارت (نواب رييس به ترتيب سمت)
۳- شركت در جلسات كاري با هماهنگي رييس اتاق.
۴- پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رييس اتاق.
دبير:
۱- تهيه و تنظيم دستور جلسه و صورتجلسات هیئت رئیسه و اجلاس.
۲- بررسي نامه ها جهت طرح در جلسات هیئت رئيسه و اجلاس با هماهنگي رييس اتاق.
۳- هماهنگي امور كميسيون ها تحت نظارت رييس اتاق.
خزانه دار:
۱- مسئوليت نظارت بر امور مالي اتاق.
۲- تهيه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي سالانه اتاق.
۳- اظهار نظر در خصوص عملكرد مالي اتاق به هیئت رئیسه به صورت ماهانه.
۴- ارائه نظرات مشورتي به اتحاديه ها در تهيه و تنظيم بودجه، تراز نامه و صورت هاي مالي سالانه.
۵- پيگيري و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه براساس الگوي مصوب و رعايت مقررات لازم الاجرا.
تبصره - اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چك ها، بروات، سفته ها و قراردادها با امضا رييس و خزانه دار و در غياب هر يك (هنگام مرخصي يا ماموريت) نائب رييس اول جايگزين مي شود.
طرز تشكيل اجلاس، وظايف و اختيارات آن
ماده ۱۵- اجلاس اتاق از روساي اتحاديه ها براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مقرر در قانون و اين آيين نامه تشكيل مي شود. مدت ماموريت نماينده هر اتحاديه‏ در اتاق اصناف تا پايان مدت ماموريت او در هیئت مديره اتحاديه است و در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي ، استعفا، حَجر يا عزل هر نماينده، وفق مواد (۲۲) و (۲۳) قانون ،جايگزين وي براي مدت باقيمانده تعيين مي شود.
ماده ۱۶- طرز تشكيل جلسات:
۱- اجلاس اتاق اصناف حداقل هر ماه يك بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با نصف به علاوه يك آراء حاضرين معتبر خواهد بود.
۲- دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل تشكيل اجلاس به همراه يك نسخه از گزارشات كميسيون ها، مي بايست حداقل يك هفته قبل از تشكيل اجلاس به اطلاع اعضاء برسد. دستور جلساتي كه به اطلاع اعضاء نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.
موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رييس و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يك پنجم اعضا در همان جلسه قابل طرح خواهد بود. در صورت ضرورت از افراد ذي صلاح و صاحب نظر بدون داشتن حق راي، براي حضور در اجلاس دعوت به عمل مي آيد.
تبصره- بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت هاي مالي اتحاديه ها همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت هاي مالي اتاق خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي گيرند. گزارش هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضا قرارگيرد.
۳- هر يك از اعضا مي بايست رئوس مطالبي را كه براي طرح در جلسه دارند به صورت مكتوب اعلام نمايند. هیئت رئیسه موظف است در صورت عدم اولويت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت كتبي به اطلاع وي برساند.
۴- اجلاس فوق‏العاده، حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت دستور رييس كميسيون نظارت يا درخواست اكثريت اعضاي هیئت رئیسه و يا يك سوم اعضاي اجلاس با ارسال دعوت‏نامه براي اعضا تشكيل مي‏گردد.
۵- در هر اجلاس قبل از قرائت دستورجلسه، سه نفر از اعضاء مي توانند با رعايت مقررات اين آيين نامه، به ترتيب نوبت ثبت شده، هر كدام حداكثر به مدت ده دقيقه در رابطه با مسائل صنفي صحبت كنند. در صورتي كه تعداد اعضاي بيشتري متقاضي باشند، هیئت رئیسه مي تواند با درخواست آنان موافقت نمايد.
سپس دستوركار توسط رييس جلسه قرائت و پس از گزارش هیئت رئیسه يا نماينده كميسيون ها، حداقل يك نفر موافق و يك نفر مخالف مي توانند هركدام حداكثر به مدت ده دقيقه صحبت كنند، سپس راي گيري آغاز مي شود.
6- نحوه راي گيري در تصميم گيري‏ها (به صورت علني يا مخفي) توسط اجلاس تعيين مي گردد.
۷- چنانچه دستور جلسه در ارتباط با هر يك از اتحاديه هاي صنفي باشد ارائه نظرات نماينده آن اتحاديه قبل از راي گيري ضروري مي باشد.
۸- در صورت تشخيص اكثريت هیئت رئیسه يا درخواست يك سوم اعضا، موضوع دستور جلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به كميسيون يا كميسيون هاي مربوط ارجاع مي شود.
۹- شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب مي بايست توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاي حاضرين نسخه اي از آن در اختيار كليه اتحاديه ها قرار گيرد.
ماده ۱۷- وظايف و اختيارات اجلاس اتاق:
۱- بررسي و تصويب بندهاي (ب)، (ج)، (و)، (ي)، (ك)، (م)، (س)، (ص)، (ق) ، (ر) ماده (۳۷) قانون.
۲- انتخاب هیئت رئیسه اتاق.
۳-انتخاب اعضاي كميسيون ها با پيشنهاد هیئت رئیسه اتاق.
طرز تشكيل كميسيون هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن
ماده ۱۸– (اصلاحي) پس از انتخاب هیئت رئیسه، اعضاي اجلاس از بين خود و ساير اعضاي هیئت مديره اتحاديه ها، اعضاي كميسيون هاي اتاق را با پيشنهاد هیئت رئیسه براي همان دوره انتخاب مي كنند. تعداد اعضاي كميسيون ها حداقل سه نفر و حداكثر پنج نفر مي باشد. هر كميسيون داراي يك نفر رئيس، يك نفر نائب رئيس و مابقي عضو مي باشند. تعيين سمت بر اساس اكثريت آراء ماخوذه و در صورت توافق كليه اعضاي كميسيون به صورت انتخابات داخلي خواهد بود.
تبصره - (اصلاحي) عضويت هیئت رئیسه در كميسيون ها ممنوع است و ساير اعضاي اجلاس و هیئت مديره اتحاديه نيز فقط مي توانند عضو يكي از كميسيون ها باشند.
ماده ۱۹- طرز تشكيل جلسات كميسيون ها:
۱- جلسات كميسيون ها هر ماه حداقل يك بار تشكيل و تصميمات آن با اكثريت اعضاي كميسيون معتبر مي باشد.
۲- دعوت‏نامه حاوي دستورجلسه، مستندات مربوطف، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل كميسيون به اطلاع اعضا برسد.
۳- شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاي كليه حاضرين نتيجه به هیئت رئیسه اعلام ‏شود.
تبصره - رييس اتاق موظف است از بين كاركنان اتاق يك نفر كارشناس مجرب را به عنوان دبير امور كميسيون انتخاب و در اختيار هر كميسيون قرار دهد. انتخاب يك نفر به عنوان دبير كليه كميسيون ها نيز بلامانع است.
ماده ۲۰- وظايف و اختيارات مشترك كميسيون ها:
۱- بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي وگزارش نتيجه آن.
۲- ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت‏هاي مرتبط با كميسيون.
۳- ارائه گزارش ماهيانه از عملكرد كميسيون به هیئت رئیسه براي طرح در اجلاس.
۴- دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط و افراد صاحب نظر حسب مورد بدون داشتن حق رأي.
ماده ۲۱ – اتاق داراي كميسيون هاي (۱) بازرسي و رسيدگي به شكايات (۲) حل اختلاف و تشخيص (۳) امور اقتصادي (۴) آموزش و پژوهش (۵) بودجه و تشكيلات (۶) امور اجتماعي و فرهنگي خواهد بود.
در صورتي كه به تشخيص هیئت رئیسه، موضوعي به دو يا چند كميسيون مرتبط باشد، كميسيون مشورتي از روساي كميسيون هاي ذي ربط تشكيل مي شود.
تبصره - در اتاق هايي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل كميسيون هاي مستقل موضوع اين ماده (بجز كميسيون بازرسي) كافي نباشد، به تشخيص هیئت رئیسه، كميسيون هاي مشترك از ادغام دو يا چند كميسيون، تشكيل مي شود. در صورت ضرورت، تشكيل كميسيون جديد به تشخيص هیئت رئیسه و با رعايت مفاد اين آيين نامه بلامانع است.
كميسيون بازرسي و رسيدگي به شكايات: اين كميسيون براي بازرسي و نظارت بر عملكرد اتحاديه ها در اجراي قانون خصوصاً نحوه صدور پروانه كسب و انجام وظايف محوله در ماده (۳۹) قانون تشكيل مي‏شود. كميسيون موظف است به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي به صورت دوره اي، موردي و يا براساس شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق مي رسد، عملكرد اتحاديه ها را مورد بررسي و بازرسي قرار داده و نتيجه بررسي خود را از طريق هیئت رئیسه به كميسيون نظارت گزارش كند.
كميسيون حل اختلاف و تشخيص: اين كميسيون به منظور بررسي اختلافات صنفي في مابين افراد و اتحاديه هاي صنفي موضوع تبصره (۳) بند (ط) ماده (۳۰) قانون، راهنمايي صنوف و اتحاديه ها، بررسي ضوابط داخلي اتحاديه ها، تشكيل، تقسيم و يا ادغام اتحاديه ها، نوع كالاها و خدمات و درجه بندي واحدهاي صنفي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (ي) ماده (۳۷) قانون، تشكيل مي شود.
كميسيون امور اقتصادي: اين كميسيون براي بررسي و ارائه راهكارهاي لازم براي تسهيل و بهبود محيط كسب و كار اصناف و پيشنهاد جهت تنظيم ساعت كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي موضوع بند (م) ماده (۳۷) قانون، بررسي مشكلات و نحوه اعمال سياست هاي تشويقي براي اصناف به ويژه صنوف توليدي بيمه، ماليات، ارتقاء بهره‏وري در توليد و صادرات كالا و عرضه خدمات، نرخ كالاها و خدمات، برگزاري نمايشگاه هاي صنفي، حراج ها، فروش فوق العاده، شناسايي نيازهاي بنگاه هاي كوچك و متوسط، افزايش سطح رقابت و تنظيم بازار، شفافيت عرضه و توزيع كالا و نيز تهيه گزارشات تحليلي صنفي تشكيل مي شود.
كميسيون آموزش و پژوهش: اين كميسيون براي ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه ارتقاء دانش، آموزش و مهارت هاي فني و حرفه اي صنوف، ارتقاء فرهنگ تحقيق و پژوهش از قبيل انتشار مجلات تخصصي، برگزاري سمينار و كنفرانس ها و تهيه آيين نامه آموزشي مورد نياز موضوع بندهاي (ب) و (ف) ماده (۳۷) قانون، تشكيل مي شود.
كميسيون بودجـه و تشكيلات: اين كميسيون براي بررسي بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتحاديه ها و اتاق همچنين تهيه آيين نامه هاي مالي، استخدامي و تشكيلاتي مورد نياز، موضوع بندهاي (ب)، (س)، (ص) و (ق) ماده (۳۷) قانون، و ارائه راهكارهاي مناسب در اين خصوص تشكيل مي شود.
كميسيون امور اجتماعي و فرهنگي: اين كميسيون براي پيگيري روابط كار صنوف، شناسايي ناهنجاري هاي فرهنگي بازار و مطالعه عوامل موثر بر گسترش و تعميق امور فرهنگي و فضايل اخلاقي نظير برگزاري جشن ها و مراسم ملي، مذهبي و ورزشي موضوع بندهاي (ز) و (ف) ماده (۳۷) قانون و ارائه راهكارهاي لازم براي ترويج فرهنگ كسب و كار حلال تشكيل مي شود.
تبصره - مكاتبات مورد نياز كميسيون ها نيز به استثناي دعوتنامه براي اعضا از طريق اتاق انجام مي شود.
ساير مقررات
ماده ۲۲- به تشخيص هیئت اجرايي و يا درخواست داوطلبان، برگزاري جلسه معارفه داوطلبان در شرايط مساوي تحت نظارت اين هیئت تا حداكثر ۴۸ ساعت قبل از انتخابات بلامانع مي باشد.
ماده ۲۳– مراحل رسيدگي به غيبت اعضا:
اجلاس اتاق: در صورتي كه هريك از اعضا اجلاس سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، بايد موضوع در اولين جلسه هیئت رئیسه مطرح و درصورت تشخيص غير موجه بودن، به كميسيون نظارت اعلام گردد. چنانچه عضوي به علت ناتواني جسمي يا بيماري مرتكب غيبت بيش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در سال شود، با درخواست هیئت رئیسه و تاييد اجلاس، عدم توانايي وي در ايفاي وظايف نمايندگي براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت منعكس مي گردد.
هیئت رئيسه: چنانچه هر يك از اعضا هیئت رئیسه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال در جلسات غيبت نمايند، رييس كميسيون نظارت موظف است، مراتب را در اولين جلسه كميسيون نظارت با حضور وي به منظور اخذ تصميم مطرح نمايد.
كميسيون: در صورتي كه اعضا هر كميسيون سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، هیئت رئیسه در صورت تشخيص غير موجه بودن موظف است، مراتب را در اولين اجلاس اتاق مطرح و نسبت به انتخاب فرد جديد با رعايت مقررات اين آيين نامه، اقدام نمايد.
ماده ۲۴- (اصلاحي) مراحل رسيدگي به استعفا اعضا:
اجلاس اتاق: پس از طرح استعفاي هريك از روساي اتحاديه ها در جلسات هیئت مديره اتحاديه و پذيرش آن، هیئت رئیسه موظف است موضوع را در اولين اجلاس گزارش و مراتب را به رييس كميسيون نظارت اعلام نمايد تا طبق تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون اقدام گردد. در صورت عدم ترتيب اثر از سوي هیئت مديره اتحاديه و اتاق اصناف رييس كميسيون نظارت برابر مقررات به موضوع رسيدگي و اقدام مي نمايد. پس از پذيرش استعفا در هیئت مديره اتحاديه، تقاضاي انصراف از استعفاء مسموع نمي باشد.
هیئت رئیسه: استعفا هر يك از اعضا هیئت رئیسه، در اولين اجلاس اتاق با حضور وي مطرح و در صورت پذيرش استعفا مراتب را به رئيس كميسون نظارت اعلام ميشود تا طبق ماده (۱۰) اين آئين نامه اقدام گردد. پس از پذيرش استعفا در اجلاس، تقاضاي انصراف از استعفا مسموع نمي باشد.
كميسيون: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضا كميسيون ها، موضوع در اولين اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام گردد.
ماده ۲۵- (اصلاحي) رييس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرائي، نسبت به بكارگيري يك نفر با حداقل مدرك كارشناسي و سابقه اجرائي كه صلاحيت علمي و عملي وي به تائيد هیئت رئيسه رسيده است به عنوان «دبير اجرائي» اتاق اقدام نمايد. رئيس اتاق مي تواند بخشي از وظايف اجرائي خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبير اجرائي تفويض نمايد.
ماده ۲۶- رئيس اتاق موظف است به منظور انجام هرچه بهتر وظايف قانوني خود از خدمات افراد متخصص به شرح زير استفاده نمايد.
۱- حداقل يك نفر با مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق جهت دفتر حقوقي اتاق اصناف.
۲- يك يا چند نفر با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا بالاتر به عنوان مشاور در زمينه هاي تخصصي مورد نياز.
ماده ۲۷- چگونگي استخدام و انتصاب مسئولان و مشاورين اتاق اصناف، حقوق و مزايا و وظايف آنان براساس مقرراتي است كه با پيشنهاد رئيس اتاق ايران به تاييد دبيرخانه هیئت عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده ۲۸- حق الجلسه اعضا كميسيو‏ن ها و مشاوران در بودجه سالانه پيش بيني و برحسب ساعت كار قابل پرداخت است.
ماده ۲۹- اين آيين‏نامه در اجراي ماده (۳۶) قانون نظام صنفي، مشتمل بر (۲۹) ماده و (۲۳) تبصره تهيه و در تاريخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۲ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، چنانچه كميسيون نظارت در صورت جري تشريفات قانوني براي برگزاري انتخابات اقدام نموده و تركيب هیئت رئيسه تعيين نشده است، براي ادامه فرايند انتخابات مكلف به اجرائي اين آئين نامه مي باشند
 

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش