آيين نامه مصارف وجوه اتاق اصناف ايران

آيين نامه اجرايي شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ايران و بازپرداخت هزينه هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضا در اتاق(موضوع ماده ۴۶ قانون نظام صنفی)[1]

تعاريف

ماده ۱ – تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي

اتاق ايران: اتاق اصناف ايران

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

هيات رئيسه: هيات رئيسه اتاق اصناف ايران

اجلاس: اجلاس نمايندگان اتاق هاي اصناف استان ها در اتاق اصناف ايران

دبيرکل: دبيرکل اتاق اصناف ايران

طرز تشکيل جلسات هيات رئيسه، وظايف و اختيارات آن

ماده ۲- طرز تشکيل جلسات:

۱- جلسه بايد حداقل هر دو هفته يك بار در روز و ساعت معين تشکيل گردد.

۲- جلسه با دعوت کتبي رئيس اتاق ايران و در غياب وي يکي از نواب (به ترتيب سمت) به همراه
دستور جلسه تشکيل مي­گردد.

۳- رياست جلسه با رئيس اتاق ايران و در غياب وي نواب رئيس (به ترتيب سمت) خواهد بود. جلسه با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسميت مي­يابد و تصميمات با اکثريت آرا معتبر خواهد بود. درصورت تساوي آرا، نظر طرفي كه رأي رئيس اتاق را دارد لازم­الاجرا است.

۴- شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير ثبت گردد و پس از امضا حاضرين نسخه‏اي از آن در اختيار کليه اعضا قرار ­گيرد.

تبصره- عضو مخالف مي‏تواند علت مخالفت خود را ذيل صورتجلسه درج نمايد.

۵- رئيس اتاق ايران مسئوليت اجرا و نظارت برحسن اجراي تصميمات را بعهده خواهد داشت.

ماده ۳- وظايف هيات رئيسه:

۱تدوين برنامه در قالب ميان مدت ۴ ساله و کوتاه مدت يک ساله براي دستيابي به اهداف پيش بيني شده در اسناد بالادستي صنفي و جهت گيري هاي کلان اقتصادي و اجتماعي کشور جهت تصويب اجلاس، انجام مقدمات تشكيل كميسيون‏ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

۲- شناسايي مشکلات و موانع توسعه و ارتقا فعاليت‏ هاي صنفي و تلاش و همکاري جهت رفع اين
موانع براي اتاق هاي اصناف و اتحاديه ‏هاي صنفي درسطح کشور در جهت بهبود محيط کسب و کار.

۳- برنامه‏ ريزي در جهت ارتقا فعاليت‏‏ها و بهبود بهره ‏وري اتاق شهرستان ها.

۴- برنامه ريزي و پيگيري براي ايجاد، ترويج و توسعه مراکز آموزشي و پژوهشي اصناف و
سازمان هاي صنفي.

۵- بررسي وارائه پيش ­نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتاق ايران و اتحاديه هاي کشوري به اجلاس براي تصويب.

۶- پيشنهاد تدوين شاخص هاي برنامه سالانه و نيز بودجه سنواتي به سازمان هاي صنفي.

۷- ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه کسب.

۸- تهيه و تنظيم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به كميسيون­ها براي بررسي و تحقيق.

۹- تاييد صلاحيت علمي و عملي معاون نظارت و بازرسي و دبير کل اتاق ايران که از سوي رييس اتاق
پيشنهاد مي گردد.

۱۰- پيشنهاد عناوين، تعداد و وظايف کميسيون هاي اتاق و همچنين ادغام يا انحلال آنها.

۱۱- اظهار نظر و ارائه پيشنهاد درخصوص تدوين و اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با اصناف.

۱۲- ارائه پيشنهادات و برنامه هاي مربوط به نوين سازي اصناف.

۱۳- ساير وظايف و اختيارات پيش‏بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ها.

۱۴- تعيين نماينده براي حضور در جلسات و يا کميسيون هايي که حسب قانون حضور نماينده اتاق اصناف ايران الزامي است.

۱۵- پيگيري فعاليت‏هاي توسعه ‏اي اتاق ايران از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره‏ وري و توسعه صادرات.

۱۶- ايجاد مراکز پژوهشي و آموزشي مورد نياز اتاق ايران.

تبصره- هيات رئيسه، مسئوليت سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت برکليه امور اتاق ايران را
عهده دار مي باشد.

ماده ۴- وظايف و اختيارات اعضاي هيات رئيسه:

رئيس:

۱- انجام امور اجرائي اتاق ايران و اداره جلسات هيات رئيسه و اجلاس.

۲- موافقت با مرخصي و ماموريت اعضاي هيات رئيسه و کسب موافقت دبيرهيات عالي نظارت براي مرخصي خود.

۳- انتصاب دبيرکل اتاق و معاون بازرسي و نظارت اتاق ايران.( مطابق تبصره ماده ۷ دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف)

نواب رئيس:

۱- در غياب رئيس اتاق ايران (هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رئيس (به ترتيب سمت) وظايف
وي را برعهده دارند.

۲- ارائه پيشنهادات لازم به هيات رئيسه جهت تسهيل و توسعه فعاليت هاي اصناف و تشکلهاي وابسته.

۳- پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رئيس اتاق ايران.

دبير:

۱- تهيه و تنظيم دستورجلسه و صورتجلسات هيات رئيسه و اجلاس.

۲- بررسي موضوعات قابل طرح در جلسات هيات رئيسه و اجلاس با هماهنگي رئيس اتاق ايران، ارائه پيشنهادات لازم به هيات رئيسه جهت تسهيل و توسعه فعاليت هاي اصناف و تشکل هاي وابسته.

خزانه‏ دار:

۱-مسئوليت نظارت بر عملکرد مالي اتاق ايران.
۲- اظهار نظر درخصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي سالانه اتاق ايران و ارائه نظرات مشورتي به اتاق هاي اصناف کشور در تهيه و تنظيم بودجه و تراز نامه.

۳- پيگيري جذب منابع مالي ووصول درآمدهاي اتاق ايران و شناسايي منابع جديد در چارچوب آيين نامه اجرايي منابع مالي اتاق ايران وگزارش به هيات رييسه.

۴- ارائه گزارش عملكرد مالي اتاق به هيات رئيسه به صورت ماهانه.

تبصره۱- اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ها با امضا رئيس و خزانه‏دار و در غياب هر يک(مرخصي و يا ماموريت) نائب رئيس اول جايگزين مي شود.

تبصره۲ – خزانه دار مي تواند با هماهنگي رييس اتاق ايران براي انجام وظايف محوله از خدمات يک کارشناس امور مالي استفاده نمايد.

دبيرکل:

۱- انجام کليه امور اجرايي و اداري ( با تفويض رييس اتاق ايران) واجراي مصوبات هيات رييسه.

۲- شرکت در جلسات هيات رئيسه بدون داشتن حق راي.

۳- تهيه و تدوين آيين نامه اداري، مالي و استخدامي اتاق ايران از قبيل چگونگي استخدام، حقوق و مزايا و شرح وظايف هر يک از پست هاي سازماني اتاق ايران جهت تصويب هيات رئيسه.

۴- انجام اقدامات لازم بمنظور برگزاري منظم اجلاس اتاق ايران با هماهنگي رييس اتاق ايران.

۵- بررسي و ارزيابي عملکرد واحدهاي زير مجموعه اتاق ايران.

تبصره- دبيرکل بايد داراي حداقل ۱۵سال سابقه کار با مدرک کارشناسي بوده و آشنا با مجموعه قوانين و مقررات نظام صنفي باشد.

طرز تشکيل اجلاس، وظايف و اختيارات آن

ماده ۵- اجلاس اتاق از نمايندگان منتخب هيات رئيسه اتاق هاي شهرستان ها براي انجام وظايف و مسئوليت‏هاي مقرر در قانون و اين آيين‏نامه تشکيل مي‏شود. مدت ماموريت نمايندگان در اتاق ايران تا پايان مدت ماموريت آنان در هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه است و درصورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفاء، حَجر يا عزل هر نماينده، کميسيون نظارت مرکز استان نسبت به معرفي نماينده جايگزين به دبيرخانه هيات عالي نظارت، براي مدت باقيمانده اقدام مي‏کند.

ماده ۶- طرز تشکيل جلسات:

۱- اجلاس اتاق ايران حداقل هر۳ ماه يك بار و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با دوسوم آرا حاضرين معتبر خواهد بود.

۲- دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل تشكيل اجلاس به همراه يك نسخه از گزارشات كميسيون‏ها، مي­بايست حداقل ده روز قبل از تشكيل اجلاس (بجز در موارد اضطراري) به اطلاع اعضا برسد. دستور جلساتي كه به اطلاع اعضا نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.

تبصره ۱- موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رئيس اتاق ايران و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يك پنجم اعضا در همان جلسه قابل طرح خواهد بود.

تبصره۲- بودجه پيشنهادي، تراز و صورت ­هاي مالي اتاق ايران، همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت ­هاي مالي اتحاديه هاي کشوري خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي‏گيرند. گزارش‏هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضا قرار گيرد.

تبصره۳- هر يک از اعضا مي‏توانند رئوس مطالب داراي اولويت را كه براي طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمايند. هيات رئيسه موظف است در صورت تشخيص عدم اولويت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت كتبي به اطلاع وي برساند.

۲-اجلاس فوق‏العاده، حداكثر ظرف مدت ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشکيل جلسه از سوي دبير هيات عالي نظارت يا درخواست اكثريت اعضاي هيات رئيسه و يا يك سوم اعضاي اجلاس با ارسال دعوتنامه براي اعضا تشكيل مي‏گردد.
۴- در هر اجلاس قبل از قرائت دستور جلسه، سه نفر از اعضا مي‏توانند با رعايت تبصره (۳) ماده (۶) اين آيين نامه، براساس پيشنهادات واصله و اولويت تعيين شده توسط هيات رئيسه صحبت کنند و سپس دستوركار توسط رئيس جلسه و يا دبير اتاق قرائت و پس از گزارش هيات رئيسه و يا نماينده كميسيون‏ها، حداقل يك نفر موافق و يك نفر مخالف مي‏توانند هركدام حداكثر به مدت ده دقيقه صحبت كنند، سپس رأي‏گيري آغاز مي‏شود.

۵- اتاق ايران مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه اخذ راي در اجلاس را به صورت الکترونيکي طراحي نموده و اجرا نمايد.

۶- درصورت تشخيص هيات رئيسه يا درخواست پنجاه نفر از اعضا اجلاس، موضوع دستور جلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به كميسيون يا كميسيون‏هاي مربوط ارجاع مي‏شود.

۷- شرح مباحث مطروحه، تصميمات متخذه، اسامي اعضا حاضر و غايب مي­بايست توسط دبير در دفتر صورتجلسه درج و خلاصه اي از مطالب طرح شده و تصميمات متخذه بهمراه اسامي حاضرين، بصورت مکتوب و يا مجازي در اختيار کليه اعضا قرار ­گيرد.

ماده۷- اتاق ايران موظف است صورتجلسه اجلاس را ظرف مهلت پنج روز جهت بررسي به دبيرخانه هيات عالي نظارت ارسال نمايد. درصورتيکه دبيرخانه مصوبات و تصميمات متخذه در اجلاس را مغاير قانون و آيين نامه هاي مربوطه تشخيص دهد موضوع را بطور کتبي با ذکر دلايل جهت اصلاح به هيات رئيسه اعلام مي نمايد.

ماده ۸- وظايف و اختيارات اجلاس:

۱- انتخاب هيات رئيسه اتاق ايران.

۲- بررسي و تاييد بودجه پيشنهادي ساليانه، تراز و صورت­هاي مالي اتاق ايران و اعلام به دبيرخانه هيات عالي نظارت جهت تصويب هيات عالي نظارت، همچنين بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتحاديه هاي کشوري.

تبصره: کليات بودجه پيشنهادي ساليانه و همچنين تراز و صورت هاي مالي اتاق ايران مي بايست قبل از طرح در اجلاس توسط کميسيون تخصصي که براي اين موضوع تشکيل مي گردد، بررسي و گزارش آن در اجلاس مطرح گردد.

۳- بررسي گزارش تفريغ بودجه ساليانه.

۳-انتخاب اعضا كميسيون‏ها با پيشنهاد هيات رئيسه اتاق.
۵- بررسي سند راهبردي توسعه صنوف و سازمان هاي صنفي.

۶- ساير وظايف و اختيارات پيش‏بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ ها.

طرز تشکيل کميسيون‏هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن

ماده ۹– پس از انتخاب هيات رئيسه، اعضاي اجلاس از بين خود، اعضاي كميسيون‏هاي اتاق را با پيشنهاد هيات رئيسه براي همان دوره انتخاب مي­كنند. تعداد اعضاي كميسيون‏‏ها حداقل پنج نفر و هر كميسيون داراي يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس، يک نفر منشي و مابقي عضو مي‏باشند.

با اعلام كتبي رئيس اتاق ايران، افراد مي‏توانند براي هريك از كميسيون‏ها ثبت نام نمايند.
دبيرکل اتاق موظف است به منظور آشنايي بيشتر اعضا با داوطلبان عضويت در کميسيون‏ها، فهرست اسامي، ميزان تحصيلات و سوابق تجربي آنان را به اطلاع كليه اعضا اجلاس برساند.

تبصره- عضويت اعضا هيات رئيسه در كميسيون‏ها مجاز نمي باشد و ساير اعضاي اجلاس نيز فقط مي­توانند حداکثر عضو دو کميسيون­ باشند.

ماده۱۰- طرز تشکيل جلسات كميسيون­ها:

۱- جلسات كميسيون­ها حداقل يک بار در ماه بصورت حضوري و يا مجازي براساس دعوتنامه تشکيل مي گردد.

۲- تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط منشي در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي حاضرين به هيات رئيسه اعلام مي‏شود.

ماده ۱۱- وظايف و اختيارات كميسيون‏ها:

۱- رسيدگي به موضوعات ارجاعي از اجلاس و هيات رئيسه و ارائه گزارشات لازم.

۲- ارائه برنامه مدون و داراي زمان بندي جهت ارتقا فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.

۳- دعوت از نماينده اتاق استان ها و يا اتحاديه هاي کشوري همچنين افراد صاحب نظر ( بدون
داشتن حق راي) براساس دستور جلسه هر كميسيون جهت طرح مسايل و يا مشکلات خاص صنفي در استان ذي ربط.

۴- برگزاري جلسات مشترک روساي کميسيون ها حداقل هر سه ماه يک بار در سال و تشريح مباحث طرح شده و هماهنگي هاي بعمل آمده با هيات رئيسه.

ماده۱۲- عناوين و تعداد کميسيون هاي اتاق ايران، به پيشنهاد هيات رئيسه و تاييد دبيرخانه هيات عالي نظارت تعيين مي گردد.

تبصره۱- شرح وظايف هر يک از کميسيون­ها، بنابر اهميت نقش کميسيون مذکور، توسط دبيرکل اتاق با بهره گيري از نظرات اعضا تهيه و پس از تاييد هيات رئيسه و تصويب اجلاس، قابل اجرا مي باشد.

تبصره۲- انحلال يا ادغام هر يک از کميسيون­ها با پيشنهاد اتاق ايران و تاييد دبيرخانه هيات عالي نظارت امکان‏پذيرخواهد بود.

مقررات مربوط به غيبت، استعفا

ماده۱۳– مراحل رسيدگي به غيبت اعضا:

اجلاس اتاق: در صورتي كه هريك از اعضا اجلاس سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، درصورت غير موجه بودن( به تشخيص هيات رييسه) موضوع در اولين جلسه اجلاس مطرح و در صورت تاييد اجلاس جهت جايگزيني به دبيرخانه هيات عالي نظارت اعلام مي گردد. ضمناً چنانچه عضوي به علت ناتواني جسمي و يا بيماري بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت موجه داشته باشد، بنا به درخواست هيات رئيسه و تاييد اجلاس، عدم توانايي وي در ايفاي وظايف نمايندگي براي اتخاذ تصميم به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعكس مي‏گردد.

هيات رئيسه: چنانچه هر يك از اعضاء هيات رئيسه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب
در يك سال غيبت غيرموجه نمايند، دبيرخانه هيات عالي نظارت برابر مقررات نسبت به جايگزيني وي اقدام مي نمايد.

كميسيون: در صورتي كه اعضا هر كميسيون سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، هيات رييسه موظف است، مراتب را در اولين اجلاس مطرح و در صورت تشخيص غيرموجه بودن، نسبت به انتخاب فرد جديد با رعايت مقررات اين آيين نامه، اقدام نمايد.

ماده۱۴- مراحل رسيدگي به استعفا اعضا:

اجلاس: پس از اعلام استعفاي هريک از نمايندگان، هيات رئيسه موظف است ضمن دعوت از وي موضوع را در اولين اجلاس مطرح و نتيجه را به دبيرخانه هيات عالي نظارت اعلام نمايد تا طبق مقررات اقدام گردد.

هيات رئيسه: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضا هيات رئيسه، موضوع در اولين اجلاس
اتاق با دعوت از وي مطرح و چنانچه نامبرده کماکان اصرار بر استعفا داشته باشد موضوع به
دبيرخانه هيات عالي نظارت اعلام مي‏شود تا مطابق مفاد آيين‏نامه تبصره(۲) ماده(۴۳) قانون اقدام گردد.

کميسيون: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضا كميسيون­ها، موضوع در اولين جلسه اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام گردد.

مصارف وجوه

ماده۱۵- ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق ايران مطابق آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ماده (۴۷) قانون خواهد بود.

نحوه مصارف وجوه اتاق ايران عبارتست :

۱- پرداخت حق جلسه و اياب وذهاب اعضا هيات رئيسه، کميسيون ها و کارشناسان مدعو و دستمزد دبيرکل، مشاورين و کارکنان اتاق ايران.

۲- خريد تجهيزات و ملزومات اداري و نصب و راه اندازي اتوماسيون اداري.

۳- چاپ نشريات، کتب، يا خريد کتب، نشريات، جزوات علمي و آموزشي، اشتراک در سامانه هاي
آمار و اطلاعات.

۴- درج آگهي هاي اطلاع رساني و همچنين چاپ اطلاعيه هاي انتخاباتي سازمان هاي صنفي در جرايد، نشريات و درگاه هاي اينترنتي.

۵- برگزاري، مشارکت و يا حضور در همايش ها، کارگاه ها و يا دوره هاي ويژه آموزشي پژوهشي و يا ارتقاي توانمندي هاي علمي و پژوهشي اصناف و سازمان هاي صنفي در داخل و يا خارج از کشور.

۶- اجراي طرح ها، برنامه ها و پروژه هاي پژوهشي و کاربردي جهت ارتقا و نوين سازي اصناف.

۷- راه اندازي سامانه و يا درگاه هاي اينترنتي تخصصي مرتبط با اصناف و سازمان هاي صنفي.

۸- برگزاري، حضور و يا مشارکت در برپايي نمايشگاه هاي مرتبط با صنوف در داخل و يا خارج کشور.

۹- تامين بخشي از هزينه هاي پرسنلي و تجهيز واحد بازرسي و نظارت اتاق ايران و شهرستان ها.

۱۰- پرداخت هزينه هاي اعزام و يا پذيرش هيات هاي مرتبط با فعاليت هاي صنفي (داخل و يا
خارج از کشور)

۱۱- ساير موارد پيش بيني نشده مشروط براينکه در راستاي انجام وظايف قانوني اتاق باشد، با تاييد هيات رييسه.

۱۲- انجام مطالعات تطبيقي راجع به ساختار نظام صنفي ساير کشورها

تبصره – کليه هزينه هاي مذکور پس از پيش بيني در بودجه ساليانه اتاق ايران و تصويب مبادي قانوني ذکر شده در اين آيين نامه قابل پرداخت مي باشد.

نحوه بازپرداخت هزينه هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضا در اتاق ايران

ماده ۱۶- هزينه اياب و ذهاب، اقامت و حق ماموريت نمايندگان اجلاس پس ازپيش بيني در بودجه ساليانه اتاق ايران و تصويب مبادي قانوني، قابل پرداخت مي باشد.
ساير مقررات
ماده۱۷- رئيس اتاق ايران موظف است با کسب موافقت هيات رئيسه به منظور انجام هر چه بهتر وظايف قانوني خود از خدمات افراد متخصص در رشته هاي مختلف دانشگاهي که داراي حداقل مدرک کارشناسي و بالاتر مي باشند، بصورت تمام وقت و يا پاره وقت استفاده نمايد.
ماده ۱۸- تشکيلات اداري اتاق ايران متناسب با وظايف و مسئوليت هاي اتاق تهيه و پس از تاييد هيات رئيسه جهت تصويب به دبيرخانه هيات عالي نظارت ارسال مي گردد.
تبصره- چگونگي استخدام و انتصاب کارکنان و مشاورين اتاق، تعيين حقوق و مزايا، وظايف و اختيارات آنان براساس مقرراتي است که بنا به پيشنهاد هيات رييسه اتاق ايران و تاييد دبيرخانه هيات عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده۱۹- اين آيين‏نامه در اجراي ماده (۴۶) قانون نظام صنفي، مشتمل بر (۱۹) ماده و (۱۴) تبصره توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراکز استان ها تهيه و در تاريخ 94.4.1 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است و از تاريخ تصويب، آيين ­نامه قبلي لغو مي‏گردد.

 

 


[1] این آیین نامه طی نامه شماره 60.80632—1394.04.02 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش