آیین نامه تشکیل و وظايف واحدهاي بازرسي

دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد آنهاموضوع بندهاي (ش) ماده "۳۷" و ) ۶ ( ماده "۴۵" قانون نظام صنفي[1]

تعاريف
ماده ۱- تعاريف:
الف- قانون: قانون نظام صنفي.
ب- بازرس: بازرس فردي است که با پيشنهاد هيات رييسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کميسيون نظارت در چارچوب مقررارت اين دستورالعمل تعيين مي شود.
ج- مدير واحد بازرسي و نظارت: فردي است که توسط هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان و با تاييد معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در چارچوب مقررات اين دستورالعمل تعيين مي شود.
نحوه تشکيل و وظايف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان
ماده ۲- واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدي است که توسط اتاق ذي ربط به منظور نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي و رسيدگي به شکايات در چارچوب قانون نظام صنفي تشکيل مي شود.
تبصره- تعداد بازرسان مورد نياز به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران براي مدت معين تعيين مي گردند.
ماده ۳- شرايط بکارگيري مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان:
الف) نداشتن سوء پيشينه کيفري.
ب) سلامت جسمي و رواني.
ج) عدم اعتياد به مواد مخدر.
د) گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به استثناء معافيت پزشکي.
ه) دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در مراکز استان ها و فوق ديپلم در شهرستان ها براي بازرسان و داشتن حداقل ليسانس براي مدير واحد بازرسي و نظارت ( در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص اتاق ايران)
و) حداکثر سن در زمان جذب براي بازرس ۳۵ سال و براي مدير واحد بازرسي و نظارت ۵۵ سال.
احراز شرايط فوق بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان مي باشد.
تبصره ۱- بکارگيري بازرس زن براي بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي مختص بانوان الزامي است.
تبصره ۲- بکارگيري کارمندان اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف در واحدهاي بازرسي و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلي، بلامانع مي باشد.
تبصره ۳- انتصاب اعضاي هيات مديره اتحاديه ها و هيات رييسه اتاق هاي اصناف به عنوان مدير واحد بازرسي و نظارت ممنوع است.
ماده۴- وظايف و اختيارات واحد بازرسي و نظارت:
۱- بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به منظور جلوگيري و بررسي تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.
۲- ارايه اطلاعات و آمار مورد نياز از شبکه توزيع کالا و خدمات صنفي و همچنين تخلفات واحدهاي صنفي به طور مستمر به اتاق اصناف ايران و کميسيون نظارت ذي ربط.
۳- شناسايي اقلام کالا و خدمات صنفي داراي اولويت براي قيمت گذاري مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده "۵۵" قانون، جهت اعلام به کميسيون نظارت و يا اتاق اصناف ايران.
۴- همکاري با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و شعب تعزيرات حکومتي.
۵- همکاري با اتحاديه هاي صنفي در شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب.
ماده ۵- نحوه بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي:
۱- بازرسي و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفي داراي اولويت، برابر اعلام مراجع ذي صلاح در قالب تيم هاي حداقل دو نفره يا در شرايط خاص در قالب تيم هاي مشترک با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و مسئولين شعب تعزيرات حکومتي (بازرسي اولويت محور)
۲- بازرسي بر نحوه عرضه ساير کالا و خدمات صنفي براساس گزارش و شکايات (بازرسي شکايات محور)
ماده ۶- نحوه تهيه و ارسال گزارش تخلفات به اتحاديه و شعب تعزيرات حکومتي:
۱- شکايت رسيده بايد بلافاصله ثبت و کد رهيگري به شاکي ارايه شود. واحد بازرسي و نظارت موظف است
به منظور دريافت شکايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شکايات وارده از نمونه فرم ها ونرم افزارهايي که توسط اتاق ايران ارايه مي گردد، استفاده نمايد.
۲- ارسال گزارش بازرس به اتحاديه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رييس اتاق اصناف شهرستان و يا مدير واحد بازرسي و نظارت (با داشتن تفويض اختيار رييس اتاق)
۳- پيگيري اخذ نتيجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحاديه.
تبصره- در صورت وصول گزارش اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي، پرونده را مختومه نمايد و نتيجه را ضمن اعلام به شاکي و متشاکي به واحد بازرسي و نظارت نيز اعلام کند.
۴- ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حکومتي در صورت اعتراض شاکي به نظر اتحاديه يا احراز تخلف واحد صنفي از سوي اتحاديه و يا در عدم پاسخگو بودن اتحاديه در زمان مقرر.
چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ها
ماده ۷- اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (۶) ماده "۴۵" قانون به منظور مديريت، سياست گذاري، برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.
تبصره- انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رييس اتاق اصناف ايران و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگاني داخلي) بر عهده رييس اتاق اصناف ايران خواهد بود.
ماده ۸- نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق ها:
۱- پيگيري و نظارت بر تشکيل و عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان ها و مراکز استان ها.
تبصره- اتاق اصناف ايران مي تواند از طريق واحدهاي بازرسي و نظارت مراکز استان ها نسبت به هماهنگي بين واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستان هاي هر استان در چارچوب مقررات اقدام نمايد.
۲- ارتقاء نظام بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي با استفاده از روش هاي کارآمد از جمله روش الکترونيکي با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت.
۳- ايجاد هماهنگي و تعامل لازم بين واحدهاي بازرسي و نظارت با سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي.
۴- دريافت گزارش عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت استان ها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آنها به صورت هفتگي به منظور ارايه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و ساير مسئولين ذي ربط.
۵- شناسايي و تشويق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استان ها براساس شاخص هاي ارزيابي عملکرد.
ساير مقررات
ماده ۹- منابع مالي واحدهاي بازرسي و نظارت عبارتند از:
۱- از محل منابع مالي اتاق اصناف شهرستان.
۲- از محل منابع مالي اتاق اصناف ايران از جمله درآمدهاي ناشي از جرائم دريافتي (موضوع تبصره (۷) ماده "۷۲" قانون) متناسب با برنامه ها و عملکرد ( از جمله تعداد پرونده هاي متشکله و ميزان ارزش ريالي تخلفات) مطابق ماده "۶" آيين نامه اجرايي ماده "۴۷" قانون و وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده "۳۱" قانون)
تبصره- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتي پيش بيني تا پس از تصويب کميسيون نظارت و تامين اعتبار هزينه نمايند.
ماده ۱۰- دروه هاي آموزشي ويژه بازرسان توسط سازمان تعزيرات حکومتي و براي ساير دوره هاي مورد نياز از جمله براي مديران واحدهاي بازرسي و نظارت از طريق اتاق اصناف شهرستان ها با هماهنگي اتاق اصناف ايران برگزار مي گردد.
ماده ۱۱- رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود [2]
ماده ۱۲- اين دستورالعمل در اجراي بند (ش) ماده "۳۷" و بند (۶) ماده "۴۵" قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ 93.10.25 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.

 

 

[1] این دستورالعمل طی نامه شماره 60.161342 – 93.7.27 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است

[2] ماده 11 دستورالعمل به موجب دادنامه 1271 –96.12.15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است(موضوع نامه شماره 60.43689 –97.02.15 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ونامه شماره 8243 – 97.03.13 سازمان صنعت معدن وتجارت استان بوشهر)

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش