دستورالعمل نرخگذاری

دستورالعمل نرخ گذاري کالاها و خدمات صنفي 
ابلاغ شده طي نامه شماره 60.168739 مورخ 1391.07.01 مركز امور اصناف و بازرگانان ايران

 مقدمه:  

قيمت ﯾكي از متغيرھاي مھم اقتصادي است كه بسياري از تصميمات خرﯾد براساس آن شكل ميگيرد. به طور كلـي در ﯾـك اقتصاد سالم عامل قيمت انعكاسي از كيفيت و ارزش كالا است و مصرف كنندگان براي كالاھا و خدمات مطلوب و با كيفيت و مورد نظر خود حاضر به پرداخت بھاي آن مي باشند. 
در اقتصاد بازار رقابتي كه امروزه نظـام اقتصـاد جھـاني بـه آن سـوق پيـدا كـرده و دولـت ھـا بيشـتر بـه دنبـال اعمـال وظـاﯾف حاكميتي از قبيل نظارت و كنترل ھستند، عمدتا نظام عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمـت ﯾـك كـالا ﯾـا خـدمت ميباشـند، ولـي در اقتصادي كه داراي تعادل در عرضه و تقاضا نمي باشد ﯾا شراﯾط رقابتي در آن حاكم نيست قيمـت كالاهاو خـدمات ميتوانـد غيـر واقعي شده و نارضاﯾتي مصرف كنندگان را در پي داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد حاكمان و دولتمردان با اتخاذ تدابير مناسـب و استفاده از توان فني و كارشناسي تشكل ھاي صنفي و سازمان ھاي غيردولتي (NGO ھا) نسبت به تعيين قيمت و اﯾجاد تعادل در آن بازار و ﯾا اﯾجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شراﯾط جامعه و بازار براي نحوه قيمت گذاري برخي از كالاھا و خدمات حسـاس و اساسي اقدام نماﯾند. 
در اقتصاد كشور ما كه برخي از كالاھا و خدمات داراي عرضه كمتر از تقاضا ميباشند و به عبارت دﯾگر تقاضا بر عرضه پيشي ميگيرد ضرورت اﯾجاد تعادل با افزاﯾش توليد از ﯾك سو و ھمزمان دخالت در قيمت گذاري از سوي دﯾگر احساس ميگردد. 
براي برخي از كالاھا و خدمات دلایل مختلف از جمله كمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منـافع صـنفي، پراكنـدگي نامناسب واحدھاي صنفي و... موجب ميشود كـه بـراي آنھـا قيمـت گـذاري صـورت گيـرد. مطـابق مـاده ۵١ قـانون نظـام صـنفيكميسيون ھاي نظارت شھرستان ھا مكلف ھستند انواع كالاھا و خدمات صنفي را كه تعيين نرخ براي آنھا ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنھا را براي مدت معين تعيين نموده و به مجمع امور صنفي ذﯾربط اعلام كنند و مجمع امور صنفي نيز مكلف اسـت مراتـب را از طرﯾق رسانه ھاي گروھي براي اطلاع مردم، آگھي و از طرﯾق اتحادیه هابه افراد و واحدھاي صنفي اعلام كنـد و كليـه افـراد و واحدھاي صنفي ملزم به نصب نرخنامه خدمات ﯾا درج بر روي كالا و رعاﯾت نرخ ھـاي تعيـين شـده ھسـتند.بـه منظـور ھمـاھنگي بيشتر بين كميسيون ھاي نظارت كشور در تعيين نـرخ كـالا و خـدمات واحـدھاي صـنفي دسـتورالعمل نـرخ گـذاري كـالا و خـدمات صنفي شامل اولوﯾت ھا، مراحل نرخ گذاري، چارچوب تعيين نرخ و ساﯾر موارد مرتبط تھيه و پـس از بررسـي ھـاي كارشناسـي درجلسات كميسيون ھيات عالي نظارت تصوﯾب و سازمان ھاي صنعت،معدن،تجارت و شوراي اصناف كشور جھت اجرا و ابلاغ كليـه كميسيون ھاي نظارت شھرستان ھا، اتحادیه هاو مجامع امور صنفي اعلام گردﯾده است. 


اولویت ها :
با ھدف كاھش تصدي گري دولت، عدم تمركز مدﯾرﯾت و تفوﯾض اختيارات بيشتر به كميسيون ھـاي نظـارت شھرسـتان ھـا وتشكل ھاي صنفي و غيردولتي و حركت به سوي بازار رقابتي كالاھا، خدمات مورد عرضه واحدھاي صنفي به سه گـروه شـامل:كالاھا و خدمات صـنفي بـا اولوﯾـت ﯾـك و كالاھـا و خـدمات صـنفي بـا اولوﯾـت دو و سـاﯾر كالاھـا و خـدمات صـنفي تقسـيم بنـدي ميشود:

اولوﯾت ھا براساس شاخص هایی تعيين ميشود كه ضرورت نرخ گـذاري را موجـب ميگردنـد بنـابراین اولوﯾـت كالاھـا و خدمات صنفي بر اساس شاخص ھاي ذﯾل تعيين گردﯾده است: 
شاخص های تعيين اولویت: 
- ميزان سھم كالا ﯾا خدمت در سبد ھزﯾنه خانوار و تقاضاي عمومي براي كالا ﯾا خدمت 
- تعداد واحدھاي صنفي و ميزان عرضه در مقاﯾسه با سطح تقاضا (سرانه واحد صنفي) 
- دھك ھاي پاﯾين درآمدي متقاضيان و به تبع آن قدرت پاﯾين خرﯾد عمومي 
- ضرورت نظارت و كنترل به دليل برخي از انحصارات 
- وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخي مقاطع زماني 
- پراكندگي و توزیع نامناسب واحدھاي صنفي 
ميزان شكاﯾات و درخواستھاي واصـله بـه سـازمانھاي صـنعت، معـدن و تجـارت (ملاک تعيـين شـاخص ٣٠ درصـد شـكاﯾات از واحدھاي ﯾك اتحادیه در رسته مشخص صنفي)  
تبصره: لزوما براي تعيين نرخ كالاھا و خدمات صنفي وجود ھمه شاخص ھا الزامي نيست. 

الف- گروه اول : کالاها و خدمات صنفي با اولویت یک 
كالاھا و خدمات صنفي ھستند كه مورد توجه و تقاضاي خاص مصرف كنندگان ميباشند و در سبد ھزﯾنه خانوار سھم زﯾادي دارند و مصرف كنندگان در ھر شراﯾطي ناگزﯾر به تھيه و مصرف آن ھستند. نرخ گذاري كالاهاو خـدمات مـذكور در سراسـر كشـور الزامي خواھد بود. كميسيونھاي نظارت مي باﯾست نرخ كالاهاو خـدمات اولوﯾـت دار را براسـاس دسـتورالعمل ھـاي تھيـه شـده توسط سازمان حماﯾت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مورد بررسي محاسبه و تصوﯾب قرار دھند. فھرست این گروه كالا و خدمات مطابق فهرست زیرمي باشد. 
تبصره ١: فھرست كالاھا و خدمات صنفي اولوﯾت ﯾك با توجه بـه شـراﯾط بـازار توسـط كميسـيون ھيـات عـالي نظـارت اعـلام ميشود. 
تبصره ٢: ھرگونه تغيير در فھرست كالاھا و خـدمات صـنفي بـا اولوﯾـت ﯾـك بـه درخواسـت كميسـيون نظـارت مركـز اسـتان و پيشنھاد سازمان حماﯾت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ونهایتاًتصـوﯾب كميسـيون ھيـأت عـالي نظـارت ًﯾا شوراي اصناف كشور صورت خواھد گرفت. 

مراحل نرخ گذاري: 
١- اراﯾه نرخ ھاي پيشنھادي توسط اتحادﯾه صنف ذﯾربط به مجمع امور صنفي 
٢- بررسي و اظھارنظر مجمع امور صنفي در ارتباط با نرخ ھـاي پيشـنھادي اتحادﯾـه مربوطـه و ارسـال مـدارك و مسـتندات و داﯾل توجيھي به كميته نرخ گذاري شھرستان (ظرف ١۵ روز) 
تبصره: در صورتيكه مجمع امور صنفي در مھلت مقرر در خصـوص نـرخ ھـاي پيشـنھادي اتحادﯾـه اظھـار نظـر ننماﯾـد اتحادﯾـه مراتب را جھت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نماﯾد. 
٣- اعلام نظر كارشناسي كميته نرخ گذاري شھرستان در ارتباط با نرخھاي پيشنھادي پس از تطبيق محاسبات پيشنھادي بافرمت ھا و دستورالعمل ھاي صادره سازمان حماﯾت در سامانه مربوطه و ارسال به كميسيون نظارت شھرستان (ظرف ٢٠ روز) 
۴- بررسي نھاﯾي نرخ ھاي اعلامی  كميته نرخگذاري و تصوﯾب آن توسط كميسيون نظارت شھرستان و ابلاغ بـه مجمـع امـورصنفي (ظرف ٢٠ روز) 
كميته نرخ گذاري: 
كميته نرخ گذاري در مراكز استانھا و شھرستان ھا با مسئوليت رئيس ﯾا نماﯾنده مطلع و تام الاختيار سازمان ﯾـا اداره صـنعت،معدن و تجارت و با عضوﯾت روسا ﯾا نماﯾندگان مطلع و تام الاختيار مجمع امور صنفي و انجمن حماﯾت از حقـوق مصـرف كننـدگان واتحادﯾه مربوطه و در تھران با عضوﯾت نماﯾندگان سازمان حماﯾت مصرف كنندگان و توليدكننـدگان، رئـيس انجمـن حماﯾـت از حقـوق مصرف كنندگان شھرستان تھران و رئيس مجمع امور صنفي و رﯾيس اتحادﯾه مربوطه تشكيل مي گردد. 
تبصــره ١: معــاون بازرســي و نظــارت ســازمانھاي صــنعت، معــدن و تجــارت ھــر اســتان بــه عنــوان نماﯾنــده ســازمان حماﯾــت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در جلسات كميته نرخ گذاري كالا و خدمات مركز استان و در صورت ضرورت شھرستان ھاي استان شركت نماﯾد. 
تبصره ٢: در صورت عدم تاﯾيد نرخ ھاي پيشنھادي توسط كميسيون نظـارت، در كميتـه نـرخ گـذاري بررسـي وً مراتـب مجـددا سپس به كميسيون نظارت جھت تصوﯾب عودت خواھد شد (ظرف ﯾك ھفته) 
تبصره ٣: سازمان حماﯾت مصرف كنندگان و توليدكننـدگان و كميسـيون نظـارت شھرسـتان ھـا و مجـامع امـور صـنفي بنـا بـه ضرورت مي تواند درخواست تعيين نرخ نماﯾند كه طي مراحل نرخگذاري و در نھاﯾـت تصـوﯾب در كميسـيون نظـارت بـه مجمـع امـور صنفي ابلاغ تا توسط اتحادﯾه ھاي ذﯾربط به واحدھاي صنفي جھت اجرا ابلاغ گردد. 
تبصره ۴- در صورتي كه مجمـع امـور صـنفي در مھلـت مقـرر در خصـوص نرخھـاي پيشـنھادي اتحادﯾـه اظھـار نظـر ننماﯾـد اتحادﯾـه مي تواند مراتب را جھت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نماﯾد.

فهرست کالاها و خدمات صنفي اولویت یک
1)    انواع شيرینی پر مصرف، زولبيا و باميه و سایر انواع شيرینی با تشخيص کميسيون نظارت با توجه به شـرایط زمـانی از جملـه ایام نوروز، ماه رمضان و... (انتقال به اولویت دوم از سال 1399 )
2)    خدمات آرایشگران زنانه
3)    خدمات آرایشگران مردانه
4)    خدمات پنچرگيری و تعویض روغن
5)    خدمات مکانيسين ھای اتومبيل
6)    خدمات حمل و نقل شھری
7)    خدمات خشکشویی
8)    خدمات مشاورین املاک
9)    خدمات اتومبيل کرایه (آژانس)
10)    تالار پذیرایی (فقط خدمات است)
11)    توقفگاه
12)    خدمات تاسيسات فنی
13)    خدمات تعمير و موتورسيکلت
14)    نان حجيم، نيمه حجيم و صنعتی
15)    خدمات نمایشگاه ھای اتومبيل
16)    خدمات قاليشویی
17)    خدمات وانت بار و پيک موتوری
18)    شارژ کپسول آتش نشانی
19)    خدمات ساختمانی
20)    خدمات آموزشگاھھای رانندگی ( انتقال به اولویت دوم از سال 1402 ) 


ب) گروه دوم: کالاها و خدمات صنفي با اولوﯾت دو 
كالاھا و خدماتي مي باشند كه از درجه اھميت كمتري براي مصرف كنندگان برخوردار بـوده و حـداكثر قيمتھـاي این گـروه ازكالاھا و خدمات براساس چارچوب قيمت گذاري كالاھا و خدمات صادره در این دستورالعمل و تحت نظارت رئيس كميسيون نظارت ھر استان ﯾا شھرستان و با ھماھنگي بين مجمع امور صنفي، اتحادﯾه و انجمن حماﯾت از حقوق مصرف كنندگان و در قالب تفاھم نامه ھاي فيمابين تنظيم و ليست قيمتھاي نھاﯾي به اعضاي كميسيون مربوطه ارائه مي گردد. این كالاھا و خدمات شامل مـوارد ذﯾل مي باشد:
1)    خدمات کامپيوتری
2)    خدمات عکاسان (عکس ھای پرسنلی)
3)    خدمات تعميرکـاران لـوازم برقـی
4)    خـدمات تعميرکـاران لـوازم صوتی و تصویری
5)    خدمات فتوکپی
6)    خياط مردانه و زنانه
7)    رستوران و تالارهای پذیرایی
8)    فيلمبرداران مجالس
9)    عينک سازی و تعمير عينک

مراحل نرخ گذاري: 
الف) ارائه نرخ ھاي پيشنھادي توسط واحد صنفي به اتحادﯾه مربوطه
ب) ھماھنگي بين اتحادﯾه مذكور با انجمن حماﯾت از حقوق مصرف كنندگان و تعيين نرخ در چارچوب ضوابط و دستورالعملھاي قيمت گذاري
ج) انعقاد تفاھم نامه فيمابين انجمن حماﯾت از حقوق مصـرف كننـدگان و اتحادﯾـه ذﯾـربط بـا نظـارت و تأﯾيـد رﯾـيس كميسـيون نظارت شھرستان مربوطه

ج) گروه سوم: ساﯾر کالاها و خدمات صنفي 
شامل کالاها  و خدمات صنفي مي باشند كه در فھرست كالاھا و خدمات ذكر شده در موارد قبل نباشد.
قيمت ساﯾر كالاھا و خدمات صنفي با رعاﯾت ضوابط و دسـتورالعملھاي مربوطـه (از جملـه درصـد سـود عمـده و خـرده، سـود پخش كالا، ضوابط قيمت گذاري و...) توسط واحدھاي صنفي تعيين مي گردد. بدﯾھي است مسئوليت عدم رعاﯾـت ضـوابط مـذكور بر عھده واحد صنفي خواھد بود.

مراحل نرخ گذاري ساﯾر کالاها  و خدمات صنفي: 
توسط واحد صنفي و با رعاﯾت ضوابط و دستورالعملھاي صادره تعيين مي گردد و مسئوليت عدم اجـراي قيمت این گروه راسا ضوابط و دستورالعملھاي قيمت گذاري بر عھده واحد صنفي خواھد بود.
واحدھاي صنفي باﯾد قيمت فروش ﯾا عرضه كالاھا و خدمات را حداكثر بر مبناي قيمت تمام شـده و رعاﯾـت درصـدھاي سـود مجاز تعيين نماﯾند و در معرض دﯾد مشترﯾان قرار دھند.

نظارت و ضمانت اجرائی دستورالعمل: 
١-  سازمان صنعت، معدن و تجارت استانھا در مراكز استان و ادارات تابعه در شھرستانھا و اتحادیه هاموظفنـد بـر چگـونگي اعمال نرخھاي مصوب در سطح بازار نظارت و كنترل نماﯾند.
٢-  نظارت بر نرخھاي تعيين شده براي ساﯾر كالاھا و خدمات صـنفي بـر عھـده اتحادﯾـه ھـا، مجـامع امـور صـنفي و سـازمان صنعت، معدن و تجارت استانھا مي باشد.
٣-  كميسيون نظارت شھرستانھا مسئول حسن اجراي این دستورالعمل مي باشند.
۴-  انجمنھاي حماﯾت از حقوق مصرف كنندگان به شكاﯾات افراد در خصوص نرخ كالاھا و خدمات رسيدگي و از طرﯾـق كميتـه نظارت جھت اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت ارسال نماﯾند.

نكات وﯾژه: 
١-  سازمان صنعت، معدن و تجارت استانھا در مراكز استان و ادارات تابعه در شھرستانھا و اتحادیه هاموظفنـد بـر چگـونگي اعمال نرخھاي مصوب در سطح بازار نظارت و كنترل نماﯾند.
٢-  تعيين و اعلام قيمت كليه کالاها / خدمات مي باﯾست با ذكر تمـامي وﯾژگيھـاي كـالا ﯾـا خـدمت بـه طـور كامـل و شـفاف صورت پذﯾرد.
٣-  با ھرگونه تباني و رفتار انحصارگراﯾانه در جھت تعيين قيمت و افزاﯾش غيرمنطقي قيمت مطـابق قـانون حماﯾـت از حقـوق مصرف كنندگان و ساﯾر قوانين مرتبط برخورد لازم معمول خواھد شد.
۴-  قيمت كليه خدمات و كالاھاي صنفي مي باﯾست توسط سازمانھاي صنعت، معدن و تجارت در سامانه پيش بيني شـده توسط سازمان حماﯾت، به صورت مداوم ثبت و به روز گردد.
۵-  اتحادیه هاو انجمنھاي حماﯾت از حقوق مصرف كنندگان در صـورت درﯾافـت شـكاﯾات مـرتبط بـا قـانون تعزﯾـرات حكـومتي، قانون حماﯾت از حقوق مصرف كنندگان و ساﯾر قوانين از واحدھاي صنفي، به شكاﯾت رسيدگي و در صورت اثبـات تخلـف مراتـب را به مراجع ذﯾربط اعلام نماﯾند. 
  
چارچوب نحوه تعيين نرخ کالاها و خدمات صنفي 
الف: مواد اوليه
١-  ميزان مواد مصرفي براي ﯾك واحد محصول و براساس اسناد و مدارك مستند قابل قبول است.
٢-  ھزﯾنه ﯾابي مواد اوليه (بھاي تمام شده مواد مصرفي) به شرح ذﯾل مي باشد:
١-٢- در مورد مواردي كه داراي نرخ مصوب مراجع رسمي نرخ گذاري مي باشند قيمت مواد بر اساس اسناد و مدارك مثبته و حداكثر تا قيمت مصوب محاسبه مي شوند.
٢-٢- اگر قيمت مصوب ندارد بررسي مواد اوليه طبق فاكتورھاي خرﯾد و مقاﯾسه آن با نرخ متعارف بازار و ساﯾر مدارك مستند قابل قبول مي باشد.
٣-٢- اگر رعاﯾت ھيچكـدام از مـوارد ١ و ٢ امكـان پـذﯾر نباشـد اطلاعات مـورد نيـاز از اتحادﯾـه ھـا ﯾـا واحـدھاي مشـابه و نظـر معتمدﯾن صنفي و ساﯾر منابع در اختيار اخذ و پس از بررسي كارشناسي مد نظر قرار گيرد.
۴-٢- قيمت تمام شده ھرﯾك از موارد محاسبه و جمع ھزﯾنه مواد اوليه با احتساب ضاﯾعات متعارف محاسبه مي شود.
٣-  در كليه روشھاي فوق چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحدھاي صنفي وارد شود، نحوه محاسـبه قيمـت مـواد اوليـه نيز برابر ضوابط قيمت گذاري كالاھاي وارداتي بدون اعمال سود و ھزﯾنه ھاي مالي محاسبه مي گردد.
ب: حقوق دستمزد
١-  مبناي احتساب ھزﯾنه ھاي حقوق و دستمزد در واحد صنفي مطابق با اسناد و مدارك مثبتـه و حـداكثر تـا سـقف ميـزان دستمزد تعيين شده توسط مراجع قانون ذﯾربط مي باشد.
ج:  ھزﯾنه ھاي سربار و ساﯾر ھزﯾنه ھا:
ج-١- ھزﯾنه استهلاک  تجھيزات:
١-١-  استھلاك در این بخش بر اساس قانون مالياتھاي مستقيم براي تجھيزات و ماشين آات و ابزار با عمـر مفيـد بيشـتر از ﯾكسال مورد محاسبه قرار مي گيرد.
٢-١- در مواردي كه روش تعيين نرخ استهلاک  در واحد صـنفي در مـواردي نزولـي باشـد (خـودرو و...) مبنـاي محاسـبه سـال چھارم در نظر گرفته مي شود.
ج-٢- ھزﯾنه ساختمان (ارزش اجاري ﯾا استهلاک  ساختمان)
در این خصوص بر اساس بررسيھاي ميداني و مطابق با نظر كارشناسي مبني بر اﯾنكه تعدد واحدھاي اجاره¬اي با ملكي به چه نسبتي مي باشد مي باﯾست مبناي محاسبه نيز بر این اساس تعيـين گـردد. چنانچـه سـھم ﯾكـي از این مـوارد بـيش از ٧٠درصد باشد مبناي محاسبه قـرار مـي گيـرد در غيـر این صـورت بـه صـورت ميـانگين دو روش (استهلاک  و ارزش اجـاره) محاسـبه ميگردد.
تبصره: بیشترین پراكندگي واحد صنفي مورد نظر در ھر منطقه مبناي محاسبه كارشناسي مي باشد.
ج-٣- ساﯾر ھزﯾنه ھا
این قبيل ھزﯾنه ھا شامل آب، برق، سوخت، عـوارض، تعميـرات و... بـا ارائـه مـدارك و مسـتندات در محاسـبات قابـل اعمـال ميباشد.
تبصره: ماليات از منظر ضوابط قيمت گذاري جزء ھزﯾنه ھاي واحد محسوب نمي گردد.
د- ھزﯾنه مالي :
محاسبه این ھزﯾنه بر اساس اسناد و مدارك مثبته ارائه شده و حداكثر تا سقف ١٢٪ ھزﯾنه ھـاي پرسـنلي بـراي خـدمات و١٢٪ ھزﯾنه مواد اوليه مصرفي براي توليد منظور مي گردد.
ه- ساﯾر درآمدھاي عملياتي:
این درآمدھا از قبيل درآمد حاصل از فروش ضاﯾعات، فروش مواد اوليه، سود سرماﯾه گذاري و... از جمع ھزﯾنه ھا و بھاي تـام شده واحد كسر مي گردد.
و – سود
به كليه ھزﯾنه ھاي فوق به جزء ھزﯾنه ھاي مالي و پس از اعمال تاثيرات درآمدھاي عمليـاتي ١۵٪ سـود تعلـق مـي گيـرد وكميسيون ھيات عالي نظارت مي تواند حسب تشخيص ميزان سود را براي كـالا ﯾـا خـدمات صـنفي مشخصـي تـا ۵٪ افـزاﯾش ﯾـاكاھش دھد.
تبصره: در مواردي كه در ارائه كالا ﯾا خدمات صنفي بين مناطق مختلف شھر تفاوت محسوسي از لحاظ كيفيت و ھزﯾنـه ھـا وجود دارد كميسيون نظارت مي تواند نسبت به اعلام نرخھاي متفاوت براي مناطق مختلف اقدام نماﯾد.
-   واحدھایی مي باﯾست به عنوان نمونه در نظر گرفته شوند كه از نظر توليد كالا ﯾا ارائه خدمات بيانگر حد وسط صنف موردنظر باشند و ھزﯾنه ھاي ھمان واحدھا به عنوان ھزﯾنه محاسبه مي شوند.
-   در مواردي كه توليد واقعي كمتر از ٧٠ درصد ظرفيت اسمي ﯾا بالاترﯾن مقدار قابل حصول باشد ٧٠ درصد ظرفيت اسـمي به عنوان مبناي محاسبه براي تمامي ھزﯾنه ھا غير از مواد و دستمزد مستقيم خواھد بود.
-   در مواردي كه بين نرخھاي مصوب در مراجع ذﯾربط مطابق این دسـتورالعمل در زمينـه ھـاي مشـابه در بـين واحـدھاي صنفي اختاف وجود داشته باشد موضوع در كميسيون نظارت مطرح وكميسيون مزبور اتخاذ تصميم مي نماﯾد. 

 

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش