آيين نامه تشکيل کميسيون هاي اتحاديه صنفي

آيين نامه اجرايي تشکيل کميسيون هاي اتحاديه صنفي(موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفي([1]

ماده ۱- تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي.
اتحاديه: اتحاديه هاي صنفي.
اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.
اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.
کميسيون ها: کميسيون هاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي، فني و آموزشي اتحاديه.
ماده ۲- اتحاديه موظف است نسبت به تشکيل کميسيون هاي زير با رعايت مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند:
۱-کميسيون رسيدگي به شکايات.
۲-کميسيون حل اختلاف.
۳-کميسيون بازرسي واحدهاي صنفي.
۴-کميسيون فني.
۵-کميسيون آموزشي.
ماده ۳-ترکيب کميسيون ها و چگونگي انتخاب:
۱-اعضاي هر کميسيون سه تا پنج نفر مي باشند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفي، به پيشنهاد اتحاديه و تصويب هيات رييسه اتاق انتخاب مي گردند. اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از اخذ اعتبارنامه و شروع به کار، نسبت به معرفي افراد مورد نظر به اتاق براي تشکيل کميسيون ها اقدام نمايند.
تبصره- هريک از اعضاي هيات مديره، در صورت تمايل مي تواند بدون داشتن سمت فقط عضو يکي از کميسيون ها باشد.
۲-اعضاي کميسيون در نخستين جلسه خود با حضور رييس اتحاديه از ميان خود يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس و يک نفر منشي و در کميسيون هاي پنج نفره، يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس، يک نفر منشي و دونفر را به عنوان عضو کميسيون با راي اکثريت اعضا انتخاب خواهند نمود.
۳-مدت ماموريت اعضاي کميسيون ها محدود به مدت خدمت هيات مديره اتحاديه بوده و تا تعيين اعضاي جديد،اين ماموريت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.
ماده ۴- طرز تشکيل جلسات کميسيون:
۱-جلسات کميسيون حداقل هر ماه يک بار تشکيل (بر اساس ارجاع موضوع از طرف اتحاديه) و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.
۲-دعوت نامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکيل جلسه کتباً به اطلاع اعضا و اشخاصي که بايد در جلسه کميسيون حضور يابند، برسد.
۳-تشکيل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رييس کميسيون و يا رييس اتحاديه امکان پذير مي باشد.
۴-صورتجلسات هر کميسيون شامل شرح تصميمات متخذه، تاريخ جلسه، اسامي حاضر و غايب توسط منشي در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضاي حاضرين مي رسد.
۵-موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکاليف کميسيون و در چارچوب مقررات صنفي خواهد بود و نظرات کميسيون بايد مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانوني باشد.
۶-تصميمات کميسيون پس از تاييد هيات مديره، لازم الاجرا خواهد بود.
۷-در صورت نياز کميسيون ها مي توانند با هماهنگي اتحاديه از نظرات تخصصي افراد صاحب نظر استفاده نمايند. اتحاديه مکلف است، تسهيلات لازم را در اختيار کميسيون قرار داده و همکاري لازم را در جهت اجراي وظايف قانوني آنها انجام دهد.
۸-رييس کميسيون موظف است، گزارش عملکرد کميسيون را بطور ماهيانه به اتحاديه ارائه نمايد.
۹-مکاتبات مورد نياز کميسيون از طريق اتحاديه انجام خواهد شد.
کميسيون رسيدگي به شکايات
ماده ۵- وظيفه کميسيون رسيدگي به شکايات، رسيدگي به شکايات خريداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون مي باشد که از طريق اتحاديه به کميسيون ارجاع مي گردد.
ماده ۶- ترتيب رسيدگي در کميسيون رسيدگي به شکايات:
۱-کليه اشخاص مي توانند شکايت و يا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفي، به اتحاديه مربوط اعلام نمايند. اتحاديه موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاري رسيدگي و به کميسيون مذکور ارجاع نمايد.
۲-کميسيون رسيدگي به شکايات موظف است ظرف مدت يک هفته شکايات دريافتي را با حضور شاکي و متشاکي مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي يک هفته به اتحاديه براي اقدامات قانوني اعلام نمايد.
۳-اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاري شکايت دريافتي و نظر کميسيون را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاکي، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايد. و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را از طريق واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزيرات حکومتي و يا ادارات تابعه آن در شهرستان ها براي رسيدگي ارسال نمايد.
کميسيون حل اختلاف
ماده ۷وظايف کميسيون حل اختلاف رسيدگي به اختلافات صنفي افراد صنفي و صلح و سازش بين آنان مي باشد که از طريق اتحاديه به کميسيون ارجاع مي گردد.
ماده ۸ ترتيب رسيدگي در کميسيون حل اختلاف:
۱-شکايت افراد صنفي بايد در دفتر اتحاديه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کميسيون قرار گيرد، کميسيون موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته به شکايات رسيدگي و نظر خود را به اتحاديه براي اقدام قانوني اعلام نمايد.
۲-در هر مورد اعضاي کميسيون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفين و بررسي مستندات ارائه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بين طرفين به صدور نظريه مبادرت خواهد شد.
۳-چنانچه در جريان رسيدگي کميسيون به اختلافات مطروحه صنفي تخلفاتي احراز گردد، حسب مورد به ترتيب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي اقدام خواهد شد.
تبصره- چنانچه عضو اتحاديه کشوري به نظر اتحاديه اتاق ايران معترض باشد مي تواند ظرف مدت بيست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعکس نمايد. دبيرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسيدگي نمايد.
کميسيون فني
ماده ۹- وظايف کميسيون فني:
۱-هماهنگي براي برگزاري آزمون صلاحيت فني از متقاضيان پروانه کسب با مجوز سازمان هاي ذي ربط (و يا در قالب تفاهم نامه يا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فني.
۲-اظهارنظر در مورد تعيين ابزار فني و متراژ مورد نياز جهت اخذ پروانه کسب.
۳-بررسي و اظهارنظر کارشناسي در مورد پرونده هاي ارجاعي از کميسيون هاي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات.
۴-همکاري با اتحاديه در جهت تشکيل بورس کالايي، روز بازارها و مکان استقرار ميادين کالا.
۵-کارشناسي مربوط به نرخ گذاري کالا و خدمات.
۶-اظهارنظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافيکي براي صدور پروانه کسب.
۷-انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.
کميسيون آموزشي
ماده ۱۰- وظايف کميسيون آموزش:
۱-نيازسنجي، برنامه ريزي و هماهنگي برگزاري دوره هاي آموزشي.
۲-همکاري در برگزاري دوره هاي آموزشي متقاضيان صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع بند ن ماده ۳۰ قانون ) بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص دوره هاي آموزشي مورد نياز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.
۳-همکاري در برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي فني (مهارت شغلي) به منظور بالا بردن ميزان اطلاعات و مهارت فني و ارتقا کارآيي صاحبان واحدهاي صنفي.
۴-انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.
کميسيون بازرسي
ماده ۱۱- وظايف کميسيون بازرسي:
۱-بازديد از مکان واحد صنفي و ارائه گزارش به اتحاديه در خصوص افراد متقاضي صدور و تمديد پروانه کسب.
۲-همکاري لازم با واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان و يا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي طرح هاي ويژه نظارتي و يا بازرسي هاي خاص فصلي.
۳-شناسايي و ارائه گزارش در مورد واحدهاي فاقد پروانه کسب.
۴-انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.
ساير مقررات
ماده ۱۲- در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور راي ارجاع مي شود.طرف معترض نسبت به راي صادر شده مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به کميسيون نظارت تسليم دارد. نظر کميسيون نظارت قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هريک از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه کنند.
ماده ۱۳- در اتحاديه هايي که به لحاظ شرايط و يا مضيقه مالي امکان تشکيل کميسيون ها به طور مستقل ممکن نباشد به تصويب کميسيون اجلاس عمومي اتاق ذي ربط کميسيون هاي مشترک با رعايت مفاد اين آيين نامه به شرح زير تشکيل مي گردد:
الف) کميسيون بازرسي.
ب) رسيدگي به شکايات و حل اختلاف.
ج)فني و آموزشي.
ماده ۱۴- در صورت استعفاء ، فوت، عزل، حجر و يا غيبت (حداکثر پنج جلسه متناوب و يا سه جلسه متوالي ظرف شش ماه بدون موافقت قبلي و مکتوب اتحاديه) هر عضو کميسيون، اتحاديه مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته شخص ديگري را با رعايت بند (۱) ماده (۳) اين آيين نامه جايگزين نمايد. عزل اعضاي کميسيون ها به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف مي باشد.
ماده ۱۵- بودجه هر کميسيون و حق الزحمه اعضاي آن از طريق پيش بيني در بودجه ساليانه اتحاديه تامين اعتبار مي گردد و دريافت هرگونه وجه توسط اعضاي کميسيون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده ۱۶- اتحاديه ها مکلفند در پايان هر فصل، آمار مربوط به عملکرد و نتايج حاصله از تصميمات هر يک از کميسيون ها را به اتاق اصناف ارائه نمايند.
ماده ۱۷- اين آيين نامه مشتمل بر (۱۷) ماده و (۲) تبصره در اجراي تبصره (۲) بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفي توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراکز استانها تهيه و در تاريخ 94.5.7 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين نامه قبلي لغو مي گردد.

 

 

- این آیین نامه طی نامه شماره 60.104662 – 94.5.7 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است.[1]

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش