احتمال کمبود شیرینی در نوروز ۱۴۰۰ به دنبال گرانی تصادفی و عرضه مافیایی شکر و روغن

به گفته رئیس اتحادیه قنادان شهرری، اعضای صنف متبوعش زمانی که به کارخانه مراجعه می کنند به آنها اعام می شود تولید ندارنــد و نمی تواننــد روغــن بدهنــد امــا در بــازار آزاد و در دســت دلالان هــر چقــدر کــه بخواهید روغن وجود دارد.

محمــد بی بــال رئیــس اتحادیــه قنــادان شــهرری در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره آخرین وضــع فعالیــت اعضــای ایــن صنــف گفــت: متاســفانه گرانــی مــواد اولیــه ماننــد شــیر تخم مــرغ روغــن شــکر باعــث شــده تــا ادامــه فعالیت بســیار سخت شود هزینه های بیمه، مالیات نیز مزید بر علت شــده اســت و حتی امســال هزینــه بیمــه دو مرحلــه گــران شــده است.

وی ادامــه داد: در تامیــن مــواد اولیــه ای همچون روغن وضع بسیار بدتر از مواد دیگر اســت و حضــور دلال هــا کاملا پررنــگ دیــده می شــود. وزارت صنعت، معدن برای آنکه در افــکار عمومــی نشــان بدهــد به صنــوف توجه می کنند تعدادی روغن به قنادان می دهد اما ســهمیه ای کــه بــه هر قنــادی اختصــاص داده شده حتی جوابگوی مصرف دو روز آن قنادی نیســت و قنــادان مجبورنــد روغــن مــورد نیــاز خود را با واسطه از بازار آزاد تهیه کنند.

بی بــال افــزود: زمانــی کــه بــه کارخانــه مراجعــه می کنیــم بــه مــا اعلام می شــود کــه تولیداتــی ندارنــد و نمی تواننــد بــه مــا روغــن بدهنــد امــا در بــازار آزاد و در دســت دلالان هــر چقــدر کــه بخواهیــد روغــن وجــود دارد و می توانید تهیه کنید. اگر کارخانه ای که اعلام می کنــد کــه روغــن نــدارد پــس ایــن روغن هــا چگونه در بازار آزاد عرضه شده است.

وی ادامــه داد: اگر دولت نمی تواند مواد اولیــه را بــه نــرخ دولتــی تهیــه کننــد و بــرای کارخانه هــا نیــز صرفــه نــدارد بهتــر اســت کــه مــواد اولیــه را تــک نرخی ارائه کند تا هم چند نرخــی بــودن حــذف شــود و هم اینکه دســت دلالان کوتــاه شــود و مــا مــواد اولیــه را با یک نــرخ ثابــت و بــرای مدتی مشــخص به صورت مســتقیم از کارخانــه تهیــه کنیم و از آن طرف نیــز مــا بتوانیــم قیمــت شــیرینی و محصــول نهایی را برای مدت مشخصی ثابت نگه داریم و از افزایش آن جلوگیری کنیم.

بی بال افزود: امروز عرضه شــکر و روغن کاملامافیایی شــده اســت و من اطـلاع دارم کــه بســیاری از افــراد در انبارهــای خــود در تناژهــای بالا شــکر نگهــداری می کنند. چگونه اســت کــه شــما هــر میــزان روغــن و شــکر بخواهیــد در بــازار آزاد و در دســت دلال هــا وجــود دارد اما کارخانه های تولیدکننده شــکر و روغــن ندارند تــا در اختیــار مصرف کنندگان به صورت مستقیم قرار دهند.

وی بــا اشــاره به اینکــه از چند روز آینده بایــد شــیرینی مــورد نیــاز نــوروز 1400 توســط قنادی هــا آمــاده شــود گفت: نبود مــواد اولیه و بــا قیمــت مصــوب تهیــه و تولیــد شــیرینی را بــرای نــوروز دچــار مشــکل کــرده و امــکان دارد در نــوروز 1400 شــاهد کمبــود و افزایش قیمــت شــیرینی باشــیم.

نیاز قنــادان به مواد اولیــه بــه انــدازه ای اســت کــه حاضرنــد امروز کــه روغنــی را که بــر روی آن 120 هزار تومان درج شــده اســت را 200 هزار تومان بخرد در ایــن میــان فقط شــرکت هایی همچون لادن و پامچال هستند که به قنادان روغن های مورد نیازشان را با قیمت مصوب عرضه می کنند.

بی بال افزود: بسیاری از قنادان به دلیل گــران شــدن محصــول نهایــی و پاییــن بــودن تــوان خریــد مــردم اصلا تولیــد نمی کنند و هر چند باز هســتند و فعالیت می کنند اما تولید زیــادی ندارنــد و فقط برای اینکه کارگرانشــان بیکار نباشند فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: یکی از دیگر از مشکلات مــا ایــن اســت که زمانــی کــه می خواهیم مثال روغــن یــا شــکر بخریم بایــد محصولاتی را نیز بــه صــورت اجبــاری بخریــم کــه نیــازی بــه آن نداریــم متاســفانه جابجایــی روغــن در بــازار ماننــد جابجــا کــردن مــواد مخدر شــده و باید پنهانی روغن خرید.

وی افــزود: شــغل قنادی و شــیرینی پزی از شــغل های کارآفریــن و جــذب نیروی جوان بیــکار جامعــه بــه حســاب می آیــد کــه در این برهــه زمانــی جامعــه و کشــور کــه نیاز شــدید بــه واحدهــای کارآفرینــی و آموزشــی دارد حمایــت دولــت و دولت مــردان را می طلبد تا بــا حمایــت بیشــتر از ایــن صنف و این شــغل باعث جذب بیشتر جوانان بیکار و جویای کار شــود. انشالله شاهد کشــور مقتدر و سرشار از مردمی شاد باشیم.

نوشته های اخیر

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش