چراغ سبز سازمان حمایت به افزایش قیمت دستمال کاغذی

در پــی انتقــادات تولیدکننــدگان دســتمال کاغــذی دربــاره افزایش قیمت ماده اولیــه این محصول، معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان از افزایــش قیمــت دســتمال کاغــذی دفــاع کــرد. این در حالی اســت که قیمت بیشــتر کاالهای اساســی در ســال جاری با موافقت این ســازمان و ستاد تنظیم بازار بیش از یک بار افزایش یافته است. بــه گــزارش ایســنا، اخیــرا دبیر انجمن صنایع ســلولزی و بهداشــتی ایران از احتمال افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت دســتمال کاغــذی در پــی موافقــت ســازمان حمایــت بــا افزایــش قیمــت مــواد اولیــه ایــن محصول )تیشــو( خبــر داد و گفــت که در صــورت اجــرای افزایــش قیمــت تیشــو، قیمــت هــر بســته دســتمال کاغذی به 10 هزار تومان می رســد، اما بازار کشــش این افزایش قیمت را ندارد؛ چرا که قدرت خریدی وجود ندارد.

علیرضــا یزدان پناه، عضو انجمن صنایع ســلولزی و بهداشــتی ایــران نیــز در گفت وگــو با ایســنا، از موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت تیشو انتقاد کرد و از مقامات مسئول خواســت از افزایــش قیمــت تیشــو جلوگیــری کننــد تــا باعــث تعطیلــی واحدهــای تولیــدی و فشــار مضاعف به مردم نشود. 
امــا ســید داوود موســوی، معــاون نظــارت بــر کاالهــای مصرفی  و شــبکه های توزیعــی و اقتصــادی ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکه تیشــو مشــمول قیمــت گــذاری تثبیتــی نیســت، اظهار کــرد: افزایــش قیمت بیشــتری مدنظر تولیدکننــدگان تیشــو بــود، امــا بــا بررســی های صــورت گرفته از اســناد و مــدارک واحــد تولیــدی مشــخص شــد کــه افزایــش قیمــت 22 درصدی قابل اعمال است.
وی در پاســخ بــه دلیــل افزایــش قیمــت ایــن مــاده اولیــه تولیــد دســتمال کاغــذی توضیــح دقیقــی نــداد و گفــت: به طور کلــی افزایش قیمت هر کاالیی ناشی از افزایش هزینه های تولید آن ازجمله دســتمزد و مــواد اولیــه، یعنــی مولفه هــای موثــر و قیمــت تمام شده است.

این مقام مسئول در پاسخ به انتقادات تولیدکنندگان دســتمال کاغــذی نیــز گفــت: دســتمال کاغذی هم مشــمول قیمت گــذاری نیســت و آنهــا می تواننــد بــا ارائــه اســناد و مــدارک دربــاره افزایــش قیمــت مــواد اولیه خــود، قیمت محصــول خــود را افزایــش دهنــد. بــه طور کلــی افزایش قیمت تیشــو براســاس بررســی کارشناســی صورت گرفته و تغییــر قیمــت از نظــر ســازمان حمایــت بــا ضوابط قانونی مغایرتی نداشته است.
در ســال جاری با موافقت ســتاد تنظیم بازار، سه بار قیمت تخم مرغ، دو بار قیمت  مــرغ، دو بــار قیمت لبنیــات، دو بار قیمت انواع شوینده و دو بار قیمت لوازم خانگی افزایش یافت.
همچنیــن بــر اســاس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجــارت )صمت( قیمــت 20 قلم کاال از انواع خــوراک دام و طیــور، صیفی جــات، میــوه،حبوبــات و برنــج و همچنیــن آهــن آالت در آبــان مــاه امســال بیــش از 100 درصــد افزایــش داشــته و بیــن 2 تــا 5.4 برابــر شــده و 27 کاال هــم بیــن 50 تــا 100 درصد افزایش قیمت داشتند.

نوشته های اخیر

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش