آيين نامه اجرايي صدور پروانه کسب ایثارگران

آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديدپروانه کسب جانبازان وآزادگان و خانواده شهدا( موضوع ماده ۷۹ قانون نظام صنفي )[1]

تعاريف

ماده ۱- تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي

پروانه کسب: پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا.

مراجع صدور و تمديد پروانه کسب: مرکز اصناف و بازرگانان(براي واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه کشوري) و ادارات و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور. (براي ساير موارد)

متقاضيان واجد شرايط: افراد واجد شرايط موضوع ماده(۷۹) قانون بر اساس معرفي نامه بنياد.

بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران.

سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي صدور پروانه کسب(به نشاني: iranianasnaf.ir)

تسهيلات

ماده ۲- تسهيلات دريافت پروانه کسب:

۱- معافيت از پرداخت هزينه هاي صدور و تمديد پروانه کسب

۲- معافيت از پرداخت هزينه حق عضويت سال اول

۳- معافيت از پرداخت هزينه دوره آموزش صدور و تمديد پروانه کسب

مراحل صدور پروانه کسب

ماده ۳- مراحل صدور پروانه کسب:

۱- متقاضيان واجد شرايط بايد براي دريافت معرفي نامه به بنياد مراجعه نمايند.

تبصره- بنياد موظف است با رعايت شرايط مندرج در تبصره (۳) ماده (۷۹) قانون نسبت به معرفي متقاضيان واجد شرايط به مرجع صدور پروانه کسب اقدام نمايد.

۲- متقاضي بايد پس از دريافت معرفي نامه از بنياد نسبت به ثبت تقاضاي خود در سامانه اصناف و دريافت شماره رهگيري اقدام نمايد.

۳- مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا به وي ابلاغ کند. اعلام نظر نکردن در مدت يادشده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد.

۴- پس از قبول تقاضا(يا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام هاي مورد نياز را صادر و دستگا ههاي استعلام شونده نيز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي خود را اعلام دارند.

تبصره- اعلام نظر موافق دستگاه هاي استعلام شونده بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز مستند به دلايل قانوني باشد. درغيراين صورت و يا درصورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقي مي گردد و پاسخ منفي خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

۵- متقاضي حداکثر ظرف سه ماه، فرصت دارد تا مدارک مورد نياز براي صدور پروانه کسب را تهيه و از طريق سامانه اصناف ارسال نمايد.

۶. مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دريافت مدارک مورد نياز و تطبيق با اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم آن به متقاضي اقدام کند.

شرايط و مدارک

ماده ۴- شرايط صدور پروانه کسب:

الف- شرايط عمومي (به شرح ارائه مدارک ذيل)

۱- معرفي نامه بنياد مبني بر واجد شرايط بودن متقاضي.

۲- سند مالکيت عين و منفعت و يا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبايعه نامه و يا قراردادهاي موضوع ماده(۱۰) قانون مدني اعم از رسمي و يا عادي(در روستاها احراز مالکيت طبق عرف محل است).

تبصره- اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن الزامي است.

۳. گواهي عدم سوپيشينه موثر.

۴. گواهي اداره امورمالياتي ذي ربط مبني بر تشکيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات

قطعي شده(موضوع ماده (۱۸۶) قانون ماليات هاي مستقيم).

۵. گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار در چارچوب دستورالعمل آموزش(موضوع بند ن ماده(۳۰) نظام صنفي).

۶- شناسنامه و کارت ملي به همراه شش قطعه عکس پرسنلي.

۷- کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن.

تبصره- حداقل سن براي دريافت پروانه کسب هجده سال مي باشد.

ب- شرايط اختصاصي:

۱- ارائه کارت معاينه پزشکي و گواهي صلاحيت بهداشتي از مراکز بهداشتي، درماني (براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده(۱۳) قانون موادخوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي).

۲- ارائه پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک دانشگاهي مرتبط، يا حضور يک نفر واجد شروط فوق شاغل در واحد صنفي(براي صنوف مشمول تبصره ماده(۱۳) قانون).

وسايط نقليه

ماده ۵- مرجع صدور پروانه کسب موظف است مطابق تبصره هاي (۱) و (۳) ماده(۳) قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً براي دفاتر ارائه خدمات وسايط نقليه از جمله آژانس تاکسي تلفني و موسسات اتومبيل کرايه، پيک موتوري، وانت بار، کمپرسي، جرثقيل و لودر، طبق شرايط اين آيين نامه اقدام نمايد.

تبصره- آن دسته از صاحبان وسايط نقليه که قبل از تصويب اين آيين نامه نسبت به دريافت پروانه کسب اقدام نموده اند مي بايست پس از انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب تحت پوشش يکي از دفاتر قرار گيرند.

پروانه کسب فروشگاه هاي بزرگ چندمنظوره و زنجيره اي

ماده ۶- شرايط صدور پروانه کسب:

۱. دارا بودن شرايط مندرج در ماده (۴) اين آيين نامه.

۲. داشتن حداقل دو فروشگاه (براي فروشگاه هاي زنجيره اي).

۳. پروانه کسب فروشگاه هاي زنجيره اي با ارايه مدارک فوق با نام و علامت تجاري واحد با ذکر آدرس فروشگاه مرکزي و شعب آن صرفاً جهت متقاضي واجد شرايط اين آيين نامه صادر مي شود.

۴. پروانه کسب فروشگاه بزرگ چندمنظوره با ارايه مدارک فوق صرفاً جهت متقاضي واجد شرايطي اين آيين نامه و با ذکر نشاني فروشگاه صادر مي شود.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمايت و توسعه سرمايه گذاري صرفاً در صورت درخواست متقاضي ايجاد فروشگاه هاي بزرگ چندمنظوره و يا زنجيره اي موظف است نسبت به صدور جواز تاسيس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسيس براي اين واحدها اقدام نمايد. درغير اين صورت متقاضي مي تواند تقاضاي صدور پروانه کسب نمايد.

مجتمع و کارگاه قالي بافي

ماده۷- شرايط صدور پروانه کسب براي مجتمع و يا کارگاه قالي بافي:

۱- جواز تاسيس از سازمان صنعت، معدن و تجارت ذي ربط.

۲- شرايط عمومي مندرج در ماده(۴) اين آيين نامه به استثناي بند(۳) آن.

تمديد پروانه کسب

ماده ۸- شرايط تمديد پروانه کسب:

۱- گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.

۲- گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار.

۳- داشتن کارت معاينه بهداشتي(براي صنوف مشمول).

۴- رضايت محضري شرکا در صورت انقضا يا ابطال رضايت قبلي(براي مشارکت هاي مدني).

رسيدگي به شکايات

ماده ۹- رسيدگي به شکايات متقاضيان پروانه کسب:

۱- چنانچه مرجع صدور پروانه کسب درخواست متقاضي را رد کند يا با صدور پروانه مخالفت نمايد، بايد مراتب را ظرف مدت پانزده روز با ذکر دليل به طور کتبي به وي و بنياد اعلام کند.

۲- در صورتي که متقاضي (شهرستان) به نظر اداره صنعت، معدن و تجارت معترض باشد، مي تواند اعتراض کتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به سازمان تسليم دارد. سازمان موظف است ظرف مدت يک ماه نظر خود را اعلام کند اين نظر قطعي و لازم الاجرا است.

۳. چنانچه متقاضي (مرکز استان) به نظر سازمان معترض باشد، مي تواند اعتراض کتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مرکز اصناف و بازرگانان ايران تسليم دارد. مرکز موظف است ظرف مدت يک ماه نظر خود را اعلام کند. اين نظر قطعي و لازم الاجرا است.

ساير مقررات

ماده ۱۰- تسهيلات در نظر گرفته شده در اين آيين نامه مانع استفاده دارنده پروانه کسب از تسهيلات قانون از جمله تبصره (۳) ماده (۱۲) آن نمي شود.

ماده ۱۱- مرجع صدور پروانه کسب موظف است درصورت تغيير مکان واحد صنفي افراد موضوع اين آيين نامه، به شرط ابطال پروانه کسب قبلي با رعايت مفاد اين آيين نامه پروانه کسب معوض صادر کند.

ماده ۱۲- پروانه کسب اشخاص حقوقي، به نام شرکت با ذکر نام مديرعامل و يا يکي از اعضاي هيات مديره(براساس مصوبه هيات مديره و اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و موضوع فعاليت شرکت) و در مشارکت هاي مدني نيز پروانه کسب به نام يکي از شرکا با رضايت محضري ساير شرکا صادر مي گردد.

تبصره- رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي ميان مالک و مستاجر و يا شرکا بعد از صدور و تمديد پروانه کسب به عهده مراجع ذي صلاح قضايي مي باشد.

ماده ۱۳- در صورت مفقود يا مخدوش شدن پروانه کسب، ارايه نسخه المثني با درخواست دارنده پروانه کسب و ارايه تعهد مبني بر پذيرش هرگونه تبعات احتمالي آن بلامانع است.

ماده ۱۴- پروانه کسب فروشگاه هاي مجازي و شرکت هاي بازاريابي شبکه اي براي متقاضيان مشمول اين آيين نامه با معرفي نامه بنياد و مطابق مقررات آيين نامه اجرايي ماده(۸۷) قانون و اين آيين نامه صادر مي گردد.

ماده ۱۵- افراد با بيش از هفتاد سال سن يا جانبازاني که به دليل ناتوانايي جسمي قادر به حضور در دوره هاي آموزشي نمي باشند، با معرفي بنياد از گذراندن دوره هاي مذکور معاف مي باشند. اما درصورت داشتن مباشر، بايد وي را براي آموزش معرفي کنند. همچنين فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معافند.

ماده ۱۶- اين آيين نامه مشتمل بر(۱۶) ماده و(۷) تبصره در اجراي ماده(۷۹) قانون نظام صنفي بوسيله دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و در تاريخ1395.4.2به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو مي گردد.

 

 

[1] این آیین نامه طی نامه 82868/60مورخه 95.4.8 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش