آيين نامه منابع مالي اتحاديه هاي صنفي

آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی 
(موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی) 
منابع مالی اتحادیه 
ماده 1- منابع مالی اتحادیه های صنفی عبارتند از : 
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه 
ب-وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف
ج-کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د-کارمزد وصول عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت      
هـ -درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب 
حق عضویت  
ماده 2- حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هرعضو اتحادیه به منظور تأمین هزینه های اتحادیه ، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می باشد. میزان حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه و تأیید اتاق اصناف ذی ربط و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد. اما اتحادیه مجاز است صرفاًبرای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبالغ زیر تعیین نماید . 
الف)درکلانشرها حداکثر تا بیست میلیون ریال 
ب) در سایر مراکز استان ها حداکثر تا هفده میلیون ریال 
ج) در سایر شهرستان ها حداکثر تا چهارده میلیون ریال 
تبصره 1- کمیسیون نظارت می بایست متناسب با وضعیت اتحادیه ، نوع شغل و شهر،نسبت به تعیین میزان حق عضویت اقدام نماید. مرجع مذکور مجاز است در صورت درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف ،هرساله مطابق نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی نسبت به تعدیل این ارقام اقدام نماید. 
تبصره2-تعیین حق عضویت افراد صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری براساس پیشنهاد اتحادیه و تأییداتاق اصناف ایران برعهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت خواهد بود. 
تبصره 3- اتحادیه می تواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید. 
ماده 3- حق عضویت متقاضیان دارای پروانه کسب موقت به میزان پنجاه درصد حق عضویت سال اول اعضای دارای پروانه کسب دائم بوده و در صورت تبدیل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقی حق عضویت سال اول می باشند. 
ماده 4- حق عضویت واحدهای صنفی مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال های بعد معادل پنجاه درصد حق عضویت شغل مشابه در شهرستان ذی ربط می باشد. 
ماده 5- اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق های اصناف در صورت عدم دریافت حق الزحمه (موضوع ماده 75 قانون) از پرداخت حق عضویت سالانه معاف می باشند. اعضای هیأت مدیره اتحادیه های کشوری مشمول این مقرره نمی باشند. 
وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف 
ماده 6- منظور از خدمات غیرموظف، خدماتی است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده (30) قانون نظام صنفی،به اعضای خود ارائه می نماید. 
تبصره – عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن براساس پیشنهاد اتحادیه صنفی ، تأیید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد. این موضوع در اتحادیه های کشوری پس از پیشنهاد اتحادیه و تأیید اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تعیین می شود. 
کمک های دریافتی 
ماده 7- اتحادیه های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند. 
تبصره 1- پرداخت کمک های داوطلبانه اختیاری بوده و مراجع صدور پروانه کسب تحت هیچ شرایطی نمی توانند صدوریا تمدید پروانه مزبور یا تحویل آن به متقاضی را منوط به پرداخت این مبالغ نمایند. 
تبصره 2- در صورت دریافت اموال غیرمنقول به عنوان کمک های داوطلبانه می بایست مراتب به اتاق اصناف ذی ربط (حسب مورد اتاق اصناف شهرستان یا ایران) اعلام گردد.
کارمزد وصول ، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها ، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت    
ماده 8- اتحادیه های صنفی می توانند طبق قرارداد منعقده با شهرداری ها و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته دولتی ،درازای وصول عوارض و یا هزینه های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند. 
تعیین درصدی از وجوه دریافتی بابت صدورو تمدید پروانه کسب    
ماده 9- متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بشرح زیر واریز نمایند.
االف) درکلان شهرها مبلغ چهارمیلیون ریال (مبلغ دومیلیون و دویست هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)   
ب) در سایر مراکز استان ها ، مبلغ سه میلیون ریال (مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان). 
ج) در سایر شهرستان ها مبلغ دو میلیون ریال (مبلغ هشتصد هزار ریال به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان). 
اتاق اصناف ایران موظف است از محل افزایش سهم دریافتی خود نسبت به تأمین بخش از هزینه ها و تجهیز واحد های بازرسی و نظارت اتاق های اصناف کشور اقدام نماید.  
تبصره – مبالغ مزبور به صورت برخط در چارچوب طرح تسهیم وجوه به حساب هریک از تشکل های موضوع این ماده واریز می گردد. 
سایرمقررات    
ماده 10- اتحادیه های صنفی مکلفند کلیه درآمدهای موضوع ماده (31) قانون نظام صنفی را در یکی از بانک های محل استقراراتحادیه متمرکز نماید. 
تبصره 1- هراتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد. 
تبصره 2- اتحادیه ها مکلفند هرگونه افتتاح و تغییر حساب بانکی را کتباً از طریق اتاق اصناف ذی ربط حسب مورد به کمیسیون نظارت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نمایند.
ماده 11- اتحادیه ها مکلفند میزان وجوه دریافتی بابت حق عضویت سالیانه ، صدور و تمدید و یا تعویض پروانه کسب و همچنین ارائه خدمات غیر موظف (موضوع بندهای ()الف)،(ب) و (هـ) ماده (1) این آیین نامه ) را در محل اتحادیه صنفی و درمعرض دید مراجعین نصب نمایند. 
ماده 12- اتحادیه ها مکلفند میزان وجوه دریافتی راکه به موجب این آیین نامه از افراد دریافت می نمایند، ظرف مدت ده روز پس از پایان هرماه مطابق الگوی پیوست آیین نامه به اتاق اصناف ذی ربط ارسال نمایند. 
ماده 13- دستگاه های موضوع تبصره بند(م) ماده (30) قانون موظفند وجوهی را که طبق این آیین نامه بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت تعیین می شود،رعایت نمایند. 
ماده 14- اتحادیه ها موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی صنوف،حداقل به میزان 10 درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقاء توانایی های تخصصی صنفی نمایند. 
ماده 15- اتحادیه ها موظفند20% از درآمدهای خود را به حساب اتاق اصناف واریز نمایند. چگونگی پرداخت حق السهم اتاق اصناف شهرستان و ایران در قالب تسهیم وجوه به صورت برخط توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با مشارکت اتاق اصناف ایران انجام خواهد شد. 
تبصره–سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیرنقدی سپرده مذکور جزء درآمدهای اتحادیه محسوب می شود اما مشمول پرداخت سهم 20% نمی گردد. 
ماده 16- این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (31) قانون نظام صنفی مشتمل بر(16)ماده و (10) تبصره که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران، توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت اصلاح و در تاریخ ......./...../......... به تصویب وزیر صنعت،معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب ،آیین نامه قبلی لغو می گردد. 
*آیین نامه طی نامه شماره 60.43479 – 1401.02.09 وزیرصمت به ادارات کل صمت ابلاغ شده است.شماره ثبت 599

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش