آئین نامه انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران

آيين نامه اجرايي نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رييسه اتاق اصناف ايران (تبصره۲ ماده۴۳ قانون نظام صنفی)[1]

تعاريف
ماده۱- تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي
اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.
دبيرخانه هيأت: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.
انتخابات: انتخابات هيأت رييسه اتاق.
هيأت اجرايي: هيأت اجرايي انتخابات اتاق اصناف ايران.
انتخاب کنندگان
ماده۲- اعضاي اتاق ايران(اجلاس) که مطابق دستورالعمل ماده۴۲ قانون توسط هيأت رييسه اتاق هاي اصناف شهرستان هاي کشور تعيين مي شوند.
داوطلبان و شرايط آنها
ماده۳- اعضاي اتاق ايران در صورت داشتن شرايط زير مي توانند داوطلب عضويت در هيأت رييسه شوند:
۱-حداقل يک دوره سابقه عضويت در هيأت رييسه اتاق شهرستان يا اتاق ايران(با ارائه اعتبارنامه)
۲-نداشتن سوء پيشينه کيفري و عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حَجر، ورشکستگي و افلاس(با استعلام از مراجع ذيصلاح قضايي)
۳-پروانه کسب معتبر دائم(با ارائه تصوير پروانه کسب و استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه)
۴-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد سال.
ماده۴- هيأت رييسه اتاق ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي- خدماتي است که با راي مخفي اعضاي اتاق ايران براي مدت چهارسال انتخاب مي شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي شود.
تبصره- تعداد داوطلبان ثبت نام شده نبايد کمتر از ۱۰ نفر باشد(حداقل پنج نفر از صنوف توزيعي و خدماتي و پنج نفر از صنوف توليدي و خدمات فني) در غير اين صورت هيأت اجرايي مکلف است ظرف مدت يک هفته نسبت به تمديد مهلت ثبت¬نام اقدام نمايد.
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات
ماده۵- به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي با ترکيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آرا معتبر مي باشد:
الف- دبيرخانه هيأت عالي نظارت (به عنوان رييس)
ب- وزارت کشور.
ج- يک نفر از اعضاي اتاق به انتخاب اجلاس، مشروط براينکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد.
تبصره- اعضاي اتاق ايران در اولين اجلاس با نظارت دبيرخانه هيأت از بين اعضا خود نسبت به تعيين نماينده مزبور اقدام مي-نمايند.
ماده۶- محل استقرار هيأت اجرائي در دبيرخانه هيأت و زمان شروع ثبت نام، تاريخ برگزاري انتخابات و محل رأي گيري توسط هيأت اجرايي تعيين مي گردد.
ماده۷- هيأت اجرايي موظف است پس از دريافت دستور انجام انتخابات، از سوي دبير هيأت عالي نظارت نسبت به فراخوان(حاوي زمان، و مکان ثبت¬نام) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا ظرف ۱۵ روز جهت ثبت نام به دبيرخانه هيأت و يا سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان مربوط مراجعه نمايند.
تبصره۱- فراخوان ثبت نام از طريق انتشار آگهي حداقل در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار صورت مي پذيرد.
تبصره۲- داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به دبيرخانه هيأت و يا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خود نسبت به تکميل پرسشنامه(مطابق الگوي دبيرخانه هيأت) و ارايه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيأت رييسه اتاق شهرستان، شناسنامه و کارت ملي به انضمام چهار قطعه عکس ۴×۳ جهت ثبت نام اقدام نمايند.
کميته بررسي صلاحيت داوطلبان
ماده۸- به منظور بررسي صلاحيت داوطلبان کميته اي با ترکيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آرا صورت مي گيرد.
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعنوان رييس)
۲- وزارت کشور
۳- وزارت دادگستري
تبصره- وظيفه اين کميته تطبيق شرايط مندرج در ماده۳ اين آيين نامه با داوطلبان است. مسئوليت مکاتبات کميته و هماهنگي هاي لازم برعهده رييس کميته مي باشد.
ماده۹- کميته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده(۳) اين آيين نامه بررسي و نتيجه را به هيأت اجرائي اعلام نمايد.
تبصره- در صورت رد صلاحيت هرکدام از داوطلبان، رييس کميته موظف است يک ماه قبل از انتشار آگهي انتخابات مراتب را به اطلاع داوطلب عدم احراز شرايط شده برساند. داوطلب مذکور مي تواند ظرف مدت يک هفته با ارايه مدارک مثبته اعتراض خويش را به کميته مذکور اعلام و در صورت تشخيص اين کميته مبني بر وارد بودن اعتراض، داوطلبي نامبرده بلامانع خواهد بود.
برگزاري انتخابات
ماده۱۰- هيأت اجرايي موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از تأييد داوطلبان، نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات(حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.
تبصره- فراخوان ثبت نام از طريق انتشار آگهي حداقل در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار صورت مي پذيرد.
ماده۱۱- وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:
۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزارکنندگان انتخابات.
۲- جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتاق ايران به محل اخذ راي(موارد استثنا با مجوز رييس هيأت اجرايي مي باشد)
۳-الصاق فهرست اسامي داوطلبان با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا به همراه عکس آنها قبل از شروع راي گيري در محل اخذ راي به تفکيک صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي.
۴- بازو بسته و ممهور نمودن صندوق راي خالي قبل از شروع راي گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه به امضاي اعضاي هيأت اجرايي در محل اخذ راي.
۵- تطبيق اسامي راي دهندگان با فهرست نمايندگان استان ها در اتاق ايران با رويت کارت شناسايي معتبر.
تبصره- وکالت براي دادن راي، ممنوع است.
۶- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي و اخراج افراد متخلف از محل راي¬گيري.
۷- در صورت ضرورت، تمديد ساعت راي گيري براي همان روز با تنظيم صورتجلسه.
۸- بازنمودن صندوق، پس از پايان مهلت اخذ راي، قرائت و شمارش آرا ماخوذه و تنظيم صورتجلسه.
۹- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه به هريک از داوطلبان.(در صورت تقاضا)
۱۰- ارسال صورتجلسه و گزارش انتخابات براي دبيرخانه هيأت.
۱۱- در صورتي که به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد بايد با تنظيم صورتجلسه اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز راي¬گيري اقدام گردد.
شمارش آرا
ماده۱۲- نحوه شمارش آرا:
۱- تعداد راي دهندگان با آرا مأخوذه تطبيق و برگه هاي راي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ هاي راي کسر مي شود. اما چنانچه تعداد آراي مأخوذه کمتر از تعداد راي دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي شود.
۲- در صورتي که اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.
۳- در موارد زير برگه هاي راي باطل، ليکن جزء آرا مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.
الف) آراي ناخوانا.
ب) آراي حاوي اسامي غير از داوطلبان
ج) آراي سفيد ريخته شده در صندوق
۴- در صورتي که نام يک داوطلب در برگه راي مکرر نوشته شده باشد فقط يک راي براي او محسوب مي شود.
۵- در صورت تساوي آراي دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آنها با توافق ذينفعان و در غير اين صورت از طريق قرعه کشي توسط هيأت اجرايي در حضور آنان انجام مي شود.
۶- در صورتي که نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ راي فقط نام خانوادگي قيد گرديده مجموع اين گونه آرا به طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد راي يا آراي باقي مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.
ماده۱۳- چنانچه هريک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشد مي تواند ظرف يک هفته از تاريخ برگزاري انتخابات، شکايت خود را کتباً همراه با دلايل و مدارک مربوط به دبيرخانه هيأت تسليم نمايد. دبيرخانه هيأت موظف است شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي قرار داده و در صورت کفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم¬گيري در هيأت عالي نظارت مطرح نمايد. تصميم هيأت عالي نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجراست.
ماده۱۴- در صورت عدم وصول و يا رد شکايت در موعد مقرر، دبيرخانه هيأت موظف است ظرف مهلت پانزده روز از هيأت رييسه دعوت بعمل آورده تا از بين خود نسبت به تعيين يک نفر رييس- دو نفر نايب رييس(اول و دوم) يک نفر دبير و يک نفر خزانه دار و دو نفر عضو اقدام نمايند.
تبصره- پس از تعيين سمت اعضاي هيأت رييسه اتاق ايران، اعتبارنامه آنان ظرف مدت ده روز توسط دبير هيأت عالي نظارت صادر مي گردد.
ماده۱۵- انتخابات اعضاي هيأت رييسه در يک روز با شرکت حداقل دوسوم اعضاي اتاق، انجام خواهد شد.
تبصره- در صورت به حدنصاب نرسيدن راي دهندگان در دور اول انتخابات، هيأت اجرايي ظرف مدت ۱۵ روز انتخابات دور دوم را برگزار خواهد نمود. انتخابات مطابق مفاد اين آيين نامه و با حضور حداقل نصف به علاوه يک اعضاي اتاق در مرحله دوم معتبر خواهد بود. در صورت به حدنصاب نرسيدن رأي دهندگان در اين مرحله، موضوع جهت اخذ تصميم لازم در هيأت عالي نظارت مطرح مي گردد.
ساير مقررات
ماده۱۶- مدت مسئوليت اعضاي هيأت رييسه اتاق ايران نمي تواند بيش از مدت باقيمانده عضويت آنها در اتاق اصناف شهرستان باشد و با پايان يافتن مدت مسئوليت هر عضو، عضو بعدي که در صورتجلسه انتخابات داراي بيشترين راي باشد با رعايت نصاب مقرر در ماده۴۳ قانون توسط دبيرخانه هيأت جايگزين خواهدشد.
ماده۱۷- درصورت استعفاء، فوت، عزل يا حجر هريک از اعضاي هيأت رييسه، موضوع در اولين اجلاس اتاق ايران مطرح و سپس به دبيرخانه هيأت اعلام مي¬گردد تا مطابق نصاب مقرر در تبصره يک ماده۴۲ قانون از نفر بعدي که در صورتجلسه انتخابات داراي راي بيشتري است، دعوت بعمل آورد. دراين صورت انتخابات مجدد داخلي جهت تعيين سمت اعضاي هيأت رييسه توسط دبيرخانه هيأت انجام خواهدشد.
تبصره- در صورت تغيير نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا درخواست اکثريت اعضا هيأت رييسه و تأييد معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت دبيرخانه هيأت موظف است نسبت به برگزاري انتخابات مجدد داخلي به منظور تعيين سمت اعضا اقدام نمايد.
ماده۱۸- درصورت استعفاي اکثريت اعضاي هيأت رييسه اتاق، دبيرخانه هيأت موظف است نسبت به طرح موضوع در جلسه هيأت عالي نظارت به منظور اتخاذ تصميم لازم اقدام نمايد.
ماده۱۹- اين آيين نامه در اجراي تبصره۲ ماده۴۳ قانون نظام صنفي مصوب92.6.12 مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱۱تبصره تهيه و در تاريخ 93.5.29 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو ميگردد.

 

 

 

 


[1] این آیین نامه طی نامه شماره 60.119832 -- 93.6.1 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش