آئین نامه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی

 آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی)

تعاریف:
ماده ۱ـ تعاریف:
۱ـ قانون: قانون نظام صنفی.
۲ـ کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان.
۳ـ اتاق: اتاق اصناف شهرستان.
۴ـ اتحادیه: اتحادیه صنفی.
۵ـ هیأت مدیره: هیأت مدیره اتحادیه.
۶ـ بازرس: بازرس اتحادیه.
۷ـ داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان.
۸ـ انتخابات: انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه.
۹ـ هیأت اجرایی:  هیأت اجرایی برگزاری انتخابات.
۱۰ـ سامانه: سامانه برگزاری انتخابات تشکل‌های صنفی به نشانی election.iranianasnaf.ir

شرایط انتخاب‌کنندگان

ماده ۲ـ داشتن پروانه کسب دائم یا موقت (با رعایت تبصره ۲ ماده ۵ قانون)
تبصره ـ هر فرد صنفی در انتخابات دارای یک حق رأی می‌باشد، حتی در صورت داشتن بیش از یک پروانه کسب در همان صنف.

شرایط انتخاب‌شوندگان

ماده ۳ - شرایط داوطلبان عبارت است از:
•    تابعیت جمهوری اسلامی ایران (برابر شناسنامه).
•    اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوی اسلامی ایران (استعلام از وزارت اطلاعات).
•    نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر (استعلام از مراجع ذی¬صلاح قضایی).
•    عدم ممنوعیت تصرف در اموال، حجر، ورشکستگی و افلاس (استعلام از مراجع ذی¬صلاح قضایی).
•    عدم اعتیاد به مواد مخدر (استعلام از نیروی انتظامی).
•    عدم اشتهار به فساد (استعلام از نیروی انتظامی).
•    داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه (برابر مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش).
•    حداکثر سن در زمان ثبت نام ۷۵ سال (برابر شناسنامه).
•    داشتن پروانه کسب دائم معتبر (استعلام از اتاق).
تبصره- پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده، واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
•    داشتن وثاقت و امانت
تبصره ۱- اصل بر وثاقت و امانت است مگر وجود آرای قطعی مراجع قضایی (در محکومیت¬های مربوط به زایل شدن ویژگی¬های مذکور از قبیل خیانت در امانت) یا مصوبه کمیسیون مبنی بر تخلفات مالی.
تبصره ۲- محرومیت ناشی از تبصره¬های فوق به جز محرومیت¬های اجتماعی ناشی از ارتکاب جرایم که تابع مواد (۲۵) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ است، در سایر موارد شش سال از تاریخ مصوبه کمیسیون بوده و پس از گذشت این مدت رد صلاحیت داوطلب به موجب بند (۱۰) امکان¬پذیر نخواهد بود.

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

ماده ۴ـ به منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی زیرنظر رییس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می‌باشد:
۱ـ سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت. (به عنوان رییس).
۲ـ یکی از اعضای هیأت رییسه اتاق به انتخاب هیأت رییسه، مشروط بر اینکه فرد  مذکور داوطلب عضویت در هیأت مدیره نباشد.
۳ـ استانداری در مرکز استان و فرمانداری در سایر شهرستان‌ها.
ماده ۵ - محل استقرار هیأت اجرایی در سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأی توسط هیأت اجرایی با همکاری اتحادیه مربوط تعیین می‌گردد. مراحل انتخابات بشرح این آیین‌نامه بصورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد همچنین در صورت گستردگی و شرایط جغرافیایی شهرستان، هیأت اجرایی می‌تواند نسبت به افزایش محل اخذ رأی و تعیین اعضای متناظر دستگاه‌های ذیربط اقدام نماید. ناظران فوق‌الذکر تحت مدیریت هیأت اجرایی کلیه وظایف آن را در شعب فرعی برعهده خواهند داشت.
ماده ۶ - کمیسیون موظف است شش ماه قبل از پایان عمرقانونی هر اتحادیه، دستور انجام مقدمات برگزاری انتخابات آن اتحادیه را به هیأت اجرایی صادر نموده تا انتخابات در موعد مقرر برگزار گردد. هیأت اجرایی موظف است پس از صدور دستور کمیسیون، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان، نشانی سامانه و شرایط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نماید تا جهت ثبت‌نام حداقل به مدت پانزده تا حداکثر سی روز اقدام نمایند.
تبصره ۱- فراخوان ثبت‌نام از طریق انتشار آگهی در روزنامه محلی و ارسال پیامک برای کلیه اعضاء به شماره تلفن همراهی که در زمان تقاضای صدور پروانه کسب در سامانه ایرانیان اصناف ثبت نموده¬اند، انجام
می¬گردد. کلیه ابلاغ¬های مربوط به این آیین¬نامه و نیز شرکت در روش الکترونیکی غیرحضوری صرفاً از طریق شماره مزبور انجام خواهد پذیرفت. ارسال پیامک بر روی شماره فوق، ابلاغ محسوب شده و کلیه آثار ابلاغ بر آن مترتب می¬گردد. در صورت تغییر شماره تلفن همراه، شخص موظف به ثبت شماره جدید خود در سامانه ایرانیان اصناف بوده و در غیر اینصورت اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدام خواهد بود.
تبصره ۲-  داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به ثبت ¬نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت ‌نام اقدام نمایند. در صورتی که داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای سابقه عضویت باشد مکلف است، اقدام به بارگذاری اعتبارنامه خود نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره۳ - از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون (1392.08.08)، عضویت افراد در هیأت مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می‌باشد.
تبصره ۴- افراد زیر نمی‌توانند در اولین دوره انتخابات بعدی هیأت مدیره داوطلب شوند:
۱ـ اعضای معزول هیأت مدیره.
۲ـ اعضای هیأت مدیره یا داوطلبانی که استعفاء و یا انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخلال در برگزاری انتخابات شده است.
تبصره ۵ - افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نمایند. ارایه مدارک رسمی پذیرش استعفاء آنان پیش از شروع به کار (صدور اعتبارنامه) در هیأت مدیره الزامی است.
ماده ۷ - چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه¬های تا ۱۰۰۰ عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه¬های بیش از هزار عضو کمتر از ۱۵ نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت ده روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع ماده ۸ این آیین¬نامه ارسال نماید. ملاک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است.

کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان

ماده ۸ - به منظور بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، کمیته¬ای با ترکیب نمایندگان دستگاه¬های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا صورت می¬گیرد:
•    وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس).
•    سازمان تعزیرات حکومتی.
•    نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
•    دو نفر از اتاق اصناف به انتخاب هیأت رییسه آن، مشروط بر اینکه خود داوطلب انتخابات نباشند.
تبصره۱- وظیفه این كمیته تطبیق شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئولیت مكاتبات كمیته و هماهنگی های لازم بر عهده رئیس آن است.
تبصره۲- مسئولیت ایجاد وحدت رویه در بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان در سراسر كشور با هدف اجرای صحیح قانون و رعایت حقوق قانونی داوطلبان، بر عهده نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت است. روسای کمیسیون ها نیز موظفند در انجام این مهم با وی همکاری نمایند.
تبصره۳-انتصاب اعضاء  هیئت  اجرایی در كمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان ممنوع است.
ماده۹ـ کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان، حداکثر ظرف یک ماه شرایط آنها را برابر بندهای مقرر در ماده ۳ این آیین‌نامه از مراجع ذی‌ربط استعلام و اعلام نظر نماید و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت‌های مذکور به منزله تأیید است.
تبصره۱ـ انجام استعلام از مراجع مقرر در ماده ۳ این آیین‌نامه درحدود وظایف قانونی آنها و شرایط مرتبط بوده و کمیته باید از ترتیب اثر دادن به اظهارنظرهای مبهم (از قبیل به مصلحت نمی‌باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست) خودداری نماید. بدیهی است این‌گونه  اظهار نظرها در ردصلاحیت داوطلبان تأثیری ندارد.
تبصره ۲ـ کمیته موظف است دلیل یا دلایل مستند رد صلاحیت داوطلب را به اطلاع وی برساند. شخص مذکور می‌تواند ظرف مدت یک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کمیته تسلیم نماید. در صورت عدم تأیید، رییس کمیته موظف است ظرف پانزده روز اعتراض وی را در کمیسیون مطرح نماید. نظر کمیسیون در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۰ - چنانچه تعداد داوطلبان تأیید شده برابر یا بیشتر از تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل  هیئت  مدیره و بازرس اتحادیه باشند، هیأت اجرایی می‌بایست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید، در غیر اینصورت کمیسیون می‌بایست نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.

برگزاری انتخابات

ماده ۱۱- هیأت اجرایی پس از دریافت فهرست داوطلبان تأیید صلاحیت شده موظف است نسبت به صدور فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل یا سامانه أخذ رای، تعداد اعضای اصلی و علی¬البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حایز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید. فراخوان نباید کمتر از دو هفته قبل از روز انتخابات باشد.
تبصره – فراخوان برگزاری انتخابات از طریق انتشار آگهی در روزنامه محلی و ارسال پیامک برای کلیه اعضاء به شماره تلفن همراهی که در زمان تقاضای صدور پروانه کسب در سامانه ایرانیان اصناف ثبت نموده¬اند، انجام می¬گیرد.کلیه ابلاغ¬های مربوط به این آیین نامه و نیز شرکت در روش الکترونیکی غیرحضوری صرفاً از طریق شماره مزبور انجام خواهد گرفت. ارسال پیامک بر روی شماره مزبور، ابلاغ محسوب شده و کلیه آثار ابلاغ بر آن مترتب می¬گردد. در صورت تغییر شماره تلفن همراه، شخص موظف به ثبت شماره جدید خود در سامانه ایرانیان اصناف می¬باشد؛ در غیر این صورت اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدام خواهد بود.
ماده ۱۲- ملاک فهرست رأی دهندگان آخرین آمار سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب به نشانی Iranianasnaf.ir است. اتحادیه موظف به بروز رسانی اطلاعات خود در سامانه مذکور می‌باشد.
تبصره‌ـ در صورت درخواست داوطلبان، هیأت اجرایی موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیارآنان قرار دهد.
ماده ۱۳- انتخابات اتحادیه¬های صنفی همزمان به صورت الکترونیکی (حضوری و یا غیرحضوری) انجام می-گیرد. هیأت اجرایی مکلف است ترتیب برگزاری هر دو روش را فراهم نموده و رأی دهندگان می¬توانند صرفاً به یکی از دو روش فوق در انتخابات شرکت نمایند. هیأت اجرایی حداکثر ظرف مدت سه روز پس از دریافت فهرست داوطلبان تأیید شده موظف است به منظور آشنایی بیشتر اعضای اتحادیه با داوطلبان، فهرست اسامی و میزان تحصیلات آنان را در سامانه منتشر نماید.
ماده ۱۴- دارندگان پروانه کسب می‌توانند با مراجعه به محل انتخابات و استقرار در محل اخذ رأی یا مراجعه به سامانه، با مشاهده تصویر و نام و نام خانوادگی، افراد مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
ماده ۱۵- وظایف هیأت اجرایی در روز برگزاری انتخابات:
۱ـ صدور مجوز ورود به محل أخذ رأی یا سامانه برای برگزارکنندگان انتخابات.
۲ـ اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات رأی‌گیری.
۳ـ جلوگیری از ورود افراد غیرصنفی و کارکنان اتحادیه و اتاق به محل اخذ رأی در خصوص روش الکترونیکی حضوری. (موارد استثناء با مجوز رییس هیأت اجرایی می‌باشد).
۴ـ نصب راهنمای مراحل رأی‌گیری الکترونیکی در محل اخذ رأی و سامانه.
۵- تطبیق رأی‌دهندگان با فهرست اسامی اعضا صنف و اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر. (بدیهی است ضمن اخذ رأی از دارندگان پروانه کسب که اسامی آن‌ها در سامانه ثبت نشده مراتب جهت رسیدگی به تخلف عدم ثبت اطلاعات در سامانه به کمیسیون گزارش خواهد شد). این موضوع در خصوص افرادی که به صورت غیرحضوری در انتخابات شرکت می¬نمایند به صورت خودکار توسط سامانه انجام می¬گیرد.
۶- اختصاص کارت الکترونیکی رأی‌گیری به هر رأی دهنده جهت استقرار وی در محل اخذ رأی در روش حضوری و اختصاص رمز یکبار مصرف در روش غیرحضوری .
۷- جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل أخذ رأی و اخراج افراد متخلف از محل رأی‌گیری.
تبصره- درصورتی‌که به تشخیص هیأت اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیرممکن باشد، می‌بایست با تنظیم صورتجلسه‌ای انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بیست روز نسبت به تجدید روز رأی‌گیری اقدام گردد. تأمین امنیت حوزه انتخابات با درخواست هیأت اجرایی بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.
۸- تمدید ساعت رأی‌گیری برای همان روز در صورت تشخیص هیأت اجرایی با تنظیم صورتجلسه.
۹- اعلام نتیجه شمارش آراء مأخوذه توسط رییس هیأت اجرایی پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هر یک از داوطلبان (داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند در جلسه حضور داشته باشند).
تبصره ــ ناظران مستقر در شعب فرعی موظفند پس از اعلام نتیجه شمارش آراء نسبت به تنظیم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی به شعبه اصلی منتقل نمایند.
۱۰-ارسال صورتجلسه انتخابات برای کمیسیون، اتاق و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان 
شمارش آراء.

ماده ۱۶- نحوه و کیفیت شمارش آراء:
۱ـ چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأی‌دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‌شود.
۲ـ آراء سفید، رأی باطل محسوب و جزء آراء مأخوذه در صورتجلسه قید خواهد شد.
۳ـ در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آن‌ها با توافق ذینفعان در غیر این‌صورت از طریق قرعه‌کشی توسط هیأت اجرایی در حضور آنان انجام می‌شود.
ماده ۱۷- انتخابات اتحادیه¬ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، هیأت اجرایی مکلف است مطابق ماده (۱۱) این آیین¬نامه، نسبت به برگزاری فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید. 
ماده ۱۸ - در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاری انتخابات ظرف سه روز کاری پس از انتخابات، هیأت اجرایی موظف است بلافاصله با دعوت کتبی از اعضای هیأت مدیره و بازرس نسبت به تحویل اعتبار نامه‌های آنها (با امضای رییس کمیسیون) اقدام نماید و در صورت درخواست منتخبین با رعایت ماده ۲۳ قانون و تبصره‌های ذیل آن تعیین سمت انجام خواهد شد. بدیهی است در هیأت مدیره‌های هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هیأت مدیره است.

رسیدگی به شکایات

ماده ۱۹- رسیدگی به شکایات نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:
۱ـ چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می‌توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را با ذکر دلیل به کمیسیون تسلیم نمایند.
۲ـ رییس کمیسیون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را در اولین جلسه کمیسیون که از یکماه تجاوز ننماید مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید.
۳ـ در صورت اعتراض شاکی به رأی کمیسیون (ظرف مدت ۳ روز پس از ابلاغ)، سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر مدت سه روز کاری شکایت شاکی را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن به دبیر‌خانه هیأت عالی نظارت منعکس نماید.
۴ـ دبیر‌خانه هیأت عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت تشخیص کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیأت عالی نظارت مطرح نماید. در غیراینصورت شاکی می‌تواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید.
تبصره ـ در صورتی‌که هیأت عالی نظارت اختیارات مندرج در بند‌های (الف) ماده(۵۵) قانون را به کمیسیون نظارت مرکز استان‌ها واگذار کند، در این صورت کمیسیون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام می‌نماید.

اسقاط شرایط اعضاء هیأت مدیره

ماده ۲۰- اسقاط شرایط اعضای هیأت مدیره و بازرس
۱- چنانچه هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرس در طول دوران تصدی، مواردی از شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه را حسب اعلام مراجع ذی¬ربط از دست بدهد، مراتب به رییس کمیسیون نظارت اعلام می‌گردد.
۲ـ رییس کمیسیون مراتب را بطور مستند به فرد ذ¬ی¬نفع ابلاغ می‌نماید.
۳ـ فرد معترض می‌تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، به کمیسیون ارائه نماید.
۴ـ کمیسیون می‌بایست در اولین جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است. در صورت اسقاط شرایط فرد مورد نظر، رییس کمیسیون نسبت به جایگزینی علی البدل اقدام می‌نماید.
تبصره- در صورتی که عضو هیأت مدیره دارای بیش از یک پروانه کسب از همان اتحادیه صنفی باشد، صرف فقدان اعتبار یکی از پروانه¬های مزبور سبب اسقاط شرایط وی نخواهد شد.
سایر مقررات
ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیأت اجرایی، عضو حاضر موظف است موضوع را به رییس کمیسیون اعلام نماید تا نسبت به تعیین جایگزین اقدام گردد.
ماده ۲۲ـ پس از اتمام عمر قانونی هیأت مدیره و بازرس، هیأت اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هیأت مدیره و بازرس جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال اتحادیه اعم از منقول و غیر منقول و کلیه اسناد و مدارک طی صورتجلسه‌ای به هیأت مدیره جدید اقدام نماید.
ماده ۲۳ ـ افراد صنفی به هیچ وجه نمی‌توانند توامان عضو هیأت مدیره دو یا چند اتحادیه باشند.
ماده ۲۴ـ کمیسیون موظف است برای انتخاب افراد جایگزین (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون) با حداقل یک‌و‌نیم برابر تعداد افراد مورد نیاز و با رعایت مقررات این آیین‌نامه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید.
ماده ۲۵ـ در صورت عدم تشکیل اتاق در شهرستان‌های جدید التأسیس، کمیسیون می‌تواند موقتاً افرادی را از بین معتمدین صنفی به عنوان نماینده اتاق در هیأت اجرایی و کمیته تعیین نماید.
ماده ۲۶ـ در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر اعضاء هیأت اجرایی در ایفای وظایف محوله مخصوصاً عدم برگزاری به موقع انتخابات که منجر به تضییع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطی رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷ـ دبیرخانه هیأت عالی نظارت باید نسبت به راه‌اندازی سامانه انتخابات و استانداردسازی تجهیزات رأی‌گیری بطور یکسان در سطح کشور و بر خط نمودن کلیه استعلامات موضوع این آیین‌نامه با همکاری دستگاه‌های استعلام شونده اقدام نماید. تهیه و آماده نمودن تجهیزات رأی‌گیری بر عهده اتاق و اتحادیه‌های صنفی است.
ماده ۲۸- در صورت عدم تحقق حدنصاب¬های مقرر در این آیین نامه در خصوص فراخوان ثبت نام و کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، کمیسیون صرفاً برای یک مرتبه دیگر فرآیند برگزاری انتخابات را از ابتدا تجدید می¬نماید. در صورت عدم تحقق حدنصاب¬های مزبور در موارد مطروحه، در صورت وجود اتحادیه همگن یا مشابه، کمیسیون مکلف به ادغام اتحادیه در اتحادیه موصوف بوده و در غیر اینصورت (عدم وجود اتحادیه همگن یا مشابه)،  تا زمان تشکیل اتحادیه مشابه یا همگن، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی به اتاق اصناف ذی¬ربط واگذار می¬گردد.   
ماده ۲۹- تعداد داوطلبان بازرس جهت برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی حداقل سه نفر است. در فرآیند برگزاری انتخابات، در صورت تحقق حدنصاب¬های¬ مربوط به هیأت مدیره و عدم تحقق حدنصاب¬های مربوط به بازرس در هر یک از مراحل فراخوان ثبت نام یا  بررسی و تطبیق شرایط، ، فراخوان ثبت نام صرفاً  یک نوبت  برای بازرس تجدید خواهد شد.
تبصره- در صورت عدم تحقق نصاب موضوع این ماده، کمیسیون مطابق ماده (۲۸) اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۰ -این آیین نامه در اجرای تبصره سه ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب1392.06.12 مشتمل بر ۳۰ماده و ۲۱ تبصره تهیه و در یکصدوبیست و دومین جلسه هیأت عالی نظارت تأیید و در تاریخ 1400.12.17 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می¬گردد.
* اصلاحات و الحاقات این آیین نامه طی نامه شماره 300696/60 ، 17/12/1400 قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت صمت به ادارات کل استانها ابلاغ شده است.


 

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش