دستورالعمل انتخاب نماینده اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران

دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري انتخاب نمايندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ايران موضوع ماده۴۲ قانون نظام صنفي[1]

تعاريف
ماده۱- تعاريف:
۱- اتاق ايران: اتاق اصناف ايران
۲- اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان
۳- سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
۴- انتخابات: انتخابات نمايندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق ايران
تعداد نمايندگان اتاق اصناف استان ها
ماده۲- اعضاي هيأت رييسه اتاق شهرستان­ها از بين خود (داوطلبان) و با راي مخفي، نمايندگان استان در اتاق ايران را به ترتيب زير با نظارت کميسيون مرکز استان انتخاب مي­نمايند.
الف- تعداد نمايندگان اتاق شهرستان­هاي هر استان در اتاق ايران يک نفر است و به ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه مي­شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با راي مخفي اعضاي هيأت رييسه اتاق شهرستان­هاي آن استان به ترتيب اکثريت آراء انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي­گردند.
تبصره۱- رييس اتاق مرکز استان علاوه بر تعداد نمايندگان منتخب يکي از نمايندگان آن استان در اتاق ايران است.
تبصره۲- تعداد نمايندگان استان تهران در اتاق ايران حداکثر بيست نفر و ساير استان­ها حداکثر ده نفر خواهد بود.
تبصره۳- ترکيب نمايندگان استان در اتاق ايران همواره نيمي از صنوف توليدي- خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي- خدماتي مي­باشد. چنانچه تعداد نمايندگان مذکور فرد باشد نسبت فوق بدون درنظر گرفتن رييس اتاق مرکز استان تعيين مي­گردد.
ب- تعداد نمايندگان اتاق شهرستان­هاي هر استان در اتاق ايران براساس آمار تعداد واحدهاي صنفي هر استان در سامانه اصناف توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت محاسبه و به سازمان­ها اعلام خواهدشد.
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات
ماده۳- به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي در مرکز استان با ترکيب نمايندگان دستگاه­هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي­باشد:
الف- سازمان(به عنوان رييس)
ب- استانداري
ج- رييس اتاق مرکز استان
تبصره- محل استقرار هيأت اجرايي در سازمان و جلسات آن با حضور حداقل دو نفر رسميت مي­يابد.
ماده۴- دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از پايان دوره قانوني اتاق ايران مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي­المقدور در سراسر کشور با ارائه برنامه زمانبندي­شده فراهم نمايد. کميسيون­هاي نظارت مراکز استان­ها موظفند بر اين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هيأت اجرايي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد.
ماده۵- هيأت اجرايي موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت­نام (حاوي زمان، مکان ثبت­نام و تعداد داوطلبان مورد نياز) اقدام و از اعضاي هيأت رييسه اتاق شهرستان­ها دعوت نمايد تا ظرف مهلت يک هفته جهت ثبت­نام به سازمان­ها و ادارات تابعه مراجعه نمايند.
تبصره۱- فراخوان ثبت­نام فقط به روش­هاي ذيل مجاز است: (حتي­المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش)
الف- انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار
ب- ابلاغ آگهي به کليه اعضاي هيأت رييسه اتاق شهرستان­ها توسط سازمان و ادارات تابعه
ج- ارسال پيامک براي کليه اعضاي هيأت رييسه اتاق شهرستان­ها
تبصره۲- داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به سازمان و يا ادارات تابعه و ارائه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيأت رييسه اتاق شهرستان نسبت به تکميل پرسشنامه و ثبت­نام اقدام نمايند. (مطابق فرم پيوست)
ماده۶- هيأت اجرايي موظف است ظرف مهلت پانزده روز پس از ثبت نام، نسبت به فراخوان انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا و تعداد نمايندگان مورد نياز) اقدام نمايد.
تبصره- فراخوان انتخابات فقط به روش­هاي ذيل مجاز است. (حتي­المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش)
الف- انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار
ب- ابلاغ آگهي به کليه اعضاي هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان­ها
ج- ارسال پيامک براي کليه اعضاي هيأت رييسه اتاق شهرستان­ها
ماده۷- انتخابات نمايندگان در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضاي اتاق شهرستان­ها، رسميت مي­يابد. در صورت نرسيدن به نصاب لازم، هيأت اجرايي مکلف است (مطابق ماده۶ اين دستورالعمل) نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات با حداقل يک­چهارم اعضاي اتاق شهرستان­ها، ظرف مدت ده روز اقدام نمايد.
برگزاري انتخابات
ماده۸- وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:
۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزارکنندگان انتخابات.
۲- جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتاق­ها به محل اخذ راي. (موارد استثناء با مجوز رييس هيأت اجرايي مي­باشد)
۳-الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع راي­گيري در محل اخذ راي به تفکيک صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي.
۴- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق راي خالي قبل از شروع راي­گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه به امضاي اعضاي هيأت اجرايي در محل اخذ راي.
۵- تطبيق راي­دهندگان با فهرست اسامي اعضاي هيأت رييسه اتاق شهرستان­ها با رويت کارت شناسايي معتبر.
تبصره- وکالت براي دادن راي ممنوع است.
۶- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي و اخراج افراد متخلف از محل راي­گيري.
۷- تمديد ساعت راي­گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيأت اجرايي با تنظيم صورتجلسه.
۸- بازنمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء ماخوذه پس از پايان مهلت اخذ راي و تنظيم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هريک از داوطلبان در حضور آنان. (در صورت تمايل آنها)
۹- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هريک از داوطلبان. (در صورت تقاضاي آنها)
۱۰- ارسال صورتجلسه انتخابات به کميسيون نظارت، پس از پايان شمارش آراء.
۱۱- درصورتي که به تشخيص هيأت اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد مي­بايست با تنظيم صورتجلسه­ اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز راي­گيري اقدام گردد.
کيفيت شمارش آراء
ماده۹- نحوه شمارش آراء:
۱- تعداد راي­دهندگان با آراء ماخوذه تطبيق و برگه­هاي راي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ­هاي راي کسر مي­شود. اما چنانچه تعداد آراء ماخوذه کمتر از تعداد راي­دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي­شود.
۲- درصورتي که اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي­شود.
۳- درموارد ذيل برگه­هاي راي باطل ليکن جزء آراء ماخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه­هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهدشد.
الف) آراء ناخوانا.
ب) آراء حاوي اسامي غيراز داوطلبان.
ج) آراء سفيد ريخته­شده در صندوق.
۴- در صورتي که نام يک داوطلب در برگه راي مکرر نوشته­شده باشد فقط يک راي براي او محسوب مي­شود.
۵- در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آنها با توافق ذينفعان و درغيراين­صورت از طريق قرعه­کشي توسط هيأت اجرايي و در حضور آنان انجام مي­شود.
۶- درصورتي که نام­خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ راي فقط نام­خانوادگي قيدگرديده مجموع اين گونه آراء به طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد راي يا آراء باقي­مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.
رسيدگي به شکايات
ماده۱۰- رسيدگي به شکايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:
۱- چنانچه هريک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند مي­توانند حداکثر ظرف مدت سه روز کاري پس از انتخابات شکايات خود را کتباً و با ذکر دليل به کميسيون نظارت مرکز استان تسليم نمايند.
۲- رييس کميسيون نظارت موظف است شکايت شاکي را حداقل ظرف پانزده روز در کميسيون نظارت مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد. راي کميسيون در اين مورد قطعي و لازم­الاجرا است.
ماده۱۱- درصورت عدم وصول و يا رد شکايت در موعد مقرر، سازمان موظف است صورتجلسه انتخاب را به همراه تاييديه کميسيون نظارت به دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارسال نمايد.
ساير مقررات
ماده۱۲- درصورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيأت اجرايي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً برگزاري به موقع انتخابات که منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.
ماده۱۳- درصورت عدم حضور هريک از اعضاء هيأت اجرايي، انتخابات تعطيل نمي­گردد و رييس کميسيون نظارت موظف است نسبت به تعيين عضو جايگزين اقدام نمايد.
ماده۱۴- اين دستورالعمل در اجراي ماده۴۲ قانون نظام صنفي مصوب 92.6.12 مشتمل بر ۱۴ماده و ۷تبصره تهيه و در تاريخ 93.4.22 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، دستورالعمل قبلي لغو مي­گردد.

کلیدواژه ها  : //

 

 


[1] این دستورالعمل طی نامه شماره 60.93012 – 93.4.22 وزیرصنعت معدن تجارت ابلاغ شده است

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش