آئین نامه انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران

آيين نامه اجرايي شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي کميسيون هاي تخصصي اتاق اصناف ايران

(موضوع تبصره۴ ماده۴۵ قانون نظام صنفي([1]

تعاريف

ماده۱- تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي

اتاق ايران: اتاق اصناف ايران

کميسيون: کميسيون تخصصي اتاق اصناف ايران

داوطلبان: داوطلبان عضويت در کميسيون­ هاي تخصصي در سراسر کشور

انتخابات: انتخابات کميسيون­هاي تخصصي

شرح وظايف کميسيون­ها

ماده۲- وظايف و اختيارات مشترک کميسيون­ ها عبارت است از:

۱- بررسي ظرفيت و توانايي­هاي اصناف در شبکه­هاي توليد، توزيع، صادرات، تنظيم بازار و ارائه راهکار براي ارتقاء فعاليت اصناف به هيأت رييسه اتاق.

۲- ارائه راهکارهاي لازم در خصوص ارتقاء سطح خدمات­ دهي صنوف ذي­ربط.

۳- ارئه پيشنهادهاي لازم جهت تهيه و تنظيم دستورالعمل­ هاي تخصصي صنفي.

۴- ارائه راهکارهاي لازم در خصوص ايجاد هماهنگي و تقويت فعاليت شبکه­اي اصناف در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي.

۵- ارائه راهکارهاي لازم در خصوص ايجاد هماهنگي، تقويت و حمايت از اصناف توليدي.

۶- ارائه نظرات مشورتي در خصوص به ره­گيري از ظرفيت­هاي صنفي در جهت ايجاد فضاي رقابت بين واحدهاي صنفي.

۷- ارائه نظر مشورتي جهت برگزاري همايش­هاي تخصصي به هيأت رييسه اتاق.

۸- ارائه مشاوره در زمينه موضوعات تخصصي صنفي به ساير دستگاه­ها از طريق اتاق ايران.

۹- ارائه نظرات مشورتي در راستاي توسعه تجارت الکترونيکي از طريق اتاق ايران.

۱۰- دريافت نظرات و ديدگاه­هاي صنفي مرتبط در راستاي ارتقاء فعاليت­هاي صنفي.

۱۱- همکاري با موسسات تحقيقاتي جهت بهبود محيط کسب و کار.

۱۲- شناسايي و ارائه راهکارهاي لازم درخصوص رفع موانع توليد در واحدهاي توليدي و نحوه جذب تسهيلات.

تبصره۱- عناوين و تعداد کميسيون­ها، به پيشنهاد اتاق ايران و تاييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي­باشد.

تبصره۲- شرح وظايف تخصصي هر­يک از کميسيون­ها، بنابر اهميت نقش صنوف مذکور، در امر توليد، توزيع، خدمات و تنظيم بازار توسط اعضاء کميسيون تهيه و پس از تصويب هيأت رييسه اتاق ايران و تاييد دبيرخانه هيأت، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره۳- انحلال يا ادغام هريک از کميسيون ­ها با پيشنهاد اتاق ايران و تاييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت امکان­ پذير خواهد بود.

شرايط داوطلبان

ماده۳- شرايط داوطلبان عبارت است از:

۱- داشتن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي و يا مدرک ديپلم براي افراد داراي سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه ­هاي صنفي (با ارائه اعتبارنامه و گواهي معتبر تحصيلي).

۲- پروانه کسب معتبر دائم مرتبط.

برگزاري انتخابات

ماده۴- به منظور تعيين اعضاي هر کميسيون، انتخابات در دو مرحله برگزار مي­گردد. اولين مرحله آن پس از ثبت ­نام اعضاي اتحاديه­ ها در هر استان توسط هيأت اجرايي اتاق مرکز استان مربوط برگزار مي­گردد تا در آن انتخابات داوطلبان با راي مخفي از بين خود منتخبان استان را انتخاب نمايند. پس­از معرفي منتخبان استان­ها به اتاق ايران دومين مرحله آن، توسط هيأت اجرايي اتاق ايران برگزار گرديده تا به اين ترتيب منتخبان با راي مخفي از بين خود اعضاي هر کميسيون را انتخاب نمايند.

ماده۵- هيأت اجرايي در اتاق ايران با ترکيب زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي­باشد:

۱- يک نفر اعضاي هيأت رييسه اتاق ايران.

۲- دو نفر به انتخاب اجلاس اعضاي اتاق ايران.

تبصره- به منظور برگزاري انتخابات در هر استان هيأت اجرايي در اتاق مراکز استان­ها با اعضاء متناظر تشکيل مي­ گردد.

ماده۶- اعضاء کميسيون­ ها پنج نفر شامل يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس، يک نفر دبير و دو نفر عضو به ترتيب اکثريت آراء ماخوذه براي همان دوره تعيين مي­ گردند.

ماده ۷- فراخوان ثبت­نام داوطلبان از طريق هر دو روش زير انجام مي­شود:

۱- انتشار آگهي در يکي از روزنامه ­هاي کثيرالانتشار (حاوي زمان و مکان ثبت نام و شرايط داوطلبان).

۲- اعلام آگهي به اتاق و اتحاديه­ هاي صنفي ذي­ربط جهت ابلاغ به اعضاي اتحاديه ها.

ماده۸- کليه افراد صنفي واجد شرايط در سطح هر استان مي­توانند با مراجعه به هيأت اجرايي مستقر در اتاق اصناف مرکز استان و ارائه تصاوير پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصيلي و اصل آنها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عکس ۴×۳، نسبت به تکميل پرسشنامه (مطابق الگوي اتاق ايران) جهت ثبت­نام اقدام نمايند.

تبصره- تعداد نمايندگان استان تهران در کميسيون تخصصي حداکثر پنج نفر و ساير استان­ها حداکثر سه نفر خواهد بود.

ماده۹- هيأت اجرايي در استان­ها مکلفند ظرف يک ماه پس­از پايان مهلت ثبت­نام، از کليه ثبت­نام­شدگان دعوت تا از بين خود، نمايندگان آن استان را با راي مخفي و مستقيم، انتخاب نمايند.

ماده۱۰- فراخوان انتخابات توسط حداقل يکي از دو روش زير انجام مي­شود:

۱- انتشار آگهي در يکي از روزنامه ­هاي کثيرالانتشار (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي و اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا).

۲- ابلاغ آگهي به داوطلبان.

ماده۱۱- وظايف هيأت اجرايي استان­ها در روز برگزاري انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات.

۲- الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آن­ها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع رأي­ گيري در محل اخذ رأي.

۳- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق قبل از شروع رأي ­گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه با امضاي اعضاي هيأت اجرايي در محل اخذ رأي.

۴- تطبيق رأي­ دهندگان با فهرست اسامي ثبت­ نام ­شده.

۵- بازنمودن صندوق قرائت و شمارش آراي مأخوذه پس­از پايان مهلت اخذ رآي و تنظيم صورتجلسه نهايي مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هريک از داوطلبان در حضور آنان (در صورت درخواست آنها).

۶- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه به هريک از داوطلبان (در صورت تقاضاي آنها).

۷- ارسال صورتجلسه انتخابات به هيأت اجرايي سراسري مستقر در اتاق ايران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از شمارش آراء.

ماده۱۲- نحوه و کيفيت شمارش آراء، مطابق ماده۱۴ آئين­ نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه­ هاي صنفي (موضوع تبصره۳ ماده۲۲ قانون) مي­باشد.

ماده۱۳- هيأت اجرايي موظف است ظرف مدت يک ماه پس ­از دريافت صورتجلسات استان­ها، مطابق ماده ۱۱ اين آيين­ نامه نسبت به برگزاري، انتخابات مرحله دوم اقدام نمايد.

ماده۱۴- انتخابات کميسيون­ ها با شرکت حداقل يک­چهارم نمايندگان استان­ها معتبر خواهد بود و درصورت نرسيدن به نصاب لازم، هيأت اجرايي مکلف است ظرف مهلت يک ماه با رعايت مفاد اين آيين­ نامه، نسبت به برگزاري مجدد انتخابات با هر تعداد حاضرين اقدام نمايد.

ماده۱۵- هيأت اجرايي با رعايت مفاد ماده۱۲ و ۱۳ اين آيين ­نامه نسبت به اخذ رأي اقدام مي­نمايد. اتاق ايران موظف است صورتجلسه انتخابات را براي دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارسال نمايد.

ماده ۱۶- نظارت بر حسن برگزاري انتخابات و رسيدگي به شکايات داوطلبان( ظرف سه روز پس از برگزاري انتخابات) بر عهده هيأت رييسه اتاق ايران مي­باشد.

ساير مقررات

ماده۱۷- هيأت اجرايي موظف است درصورت درخواست داوطلبان، فهرست و نشاني ساير داوطلبان را جهت انجام تبليغات انتخاباني، در اختيار آنان قرار دهد.

ماده۱۸- طرز تشکيل جلسات کميسيون­ها:

۱- جلسات کميسيون­ها حداقل هرماه يک­بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي­باشد.

۲- دعوت­نامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل دو هفته قبل از تشکيل کميسيون با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب­ رييس به اطلاع اعضاء برسد.

۳- شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه درج و پس­از امضاي اعضاي حاضر نسخه­اي از آن در اختيار کليه اعضا قرارگيرد.

۴-دعوت از افراد صاحب­نظر در جلسات کميسيون­ ها بدون داشتن حق­رأي بلامانع است.

ماده۱۹- درصورت استعفاء، فوت، بيماري، حجر يا غيبت غيرموجه (سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در يک سال) هريک از اعضاي کميسيون­ ها، موضوع در اولين جلسه هيأت رئيسه اتاق ايران مطرح تا در صورت تأييد نفر بعدي که در صورتجلسه انتخابات داراي بيشترين رأي مي­باشد، جايگزين گردد.

ماده۲۰- منابع مالي و پرداخت هزينه کميسيون­ها و حق­ الجلسات اعضاء از محل درآمدهاي اتاق ايران تامين خواهدشد.

ماده۲۱- دبيرخانه هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت مراکز استان­ ها مجازند بنحو مقتضي بر روند برگزاري انتخابات نظارت داشته باشند.

ماده۲۲- اين آيين ­نامه به استناد تبصره۴ ذيل ماده۴۵ قانون مشتمل بر۲۲ ماده و ۵تبصره با همکاري اتاق ايران تهيه و در تاريخ93.5.5به تاييد هيأت عالي نظارت و در تاريخ 93.5.29به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.

 

 

 

[1] این آیین نامه طی نامه شماره 60.119467-- 93.5.29 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش