آئین نامه انتخابات اتحادیه های کشوری

آيين نامه اجرايي نحوه تشکيل و برگزاري انتخابات اتحاديه­ هاي کشوري (موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي([1]

تعاريف
ماده ۱ـ تعاريف
۱ـ قانون: قانون نظام صنفي
۲ـ هيات: هيات عالي نظارت
۳ـ دبيرخانه: دبيرخانه هيات عالي نظارت
۴ـ اتاق: اتاق اصناف ايران
۵ـ اتحاديه: اتحاديه کشوري
۶ـ هيات مديره: هيات مديره اتحاديه
۷ـ بازرس: بازرس اتحاديه
۸ـ داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان
۹ـ انتخابات: انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه
۱۰ـ هيات اجرايي: هيات اجرايي برگزاري انتخابات
۱۱ـ کميته: کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان
ماده ۲ـ دبيرخانه مکلف است با همکاري اتاق، صنوف موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون را شناسايي و جهت تاييد به وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد نمايد.
ماده ۳ـ در صورت تاييد و موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت، دبيرخانه موظف است اقدامات لازم را براي برگزاري انتخابات و تشکيل اتحاديه به عمل آورد.
شرايط انتخاب کنندگان
ماده ۴ـ داشتن پروانه کسب دائم يا موقت (با رعايت تبصره ۲ ماده ۵ قانون)
تبصره ـ هر فرد صنفي در انتخابات داراي يک حق راي مي¬باشد، حتي در صورت داشتن بيش از يک پروانه کسب در همان صنف.
شرايط انتخاب شوندگان
ماده ۵ـ شرايط داوطلبان (هيات مديره و بازرسان) عبارت است از:
۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران (با ارائه شناسنامه و تصوير آن)
۲ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران (با استعلام از وزارت اطلاعات)
۳ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر (با استعلام از مراجع ذي صلاح قضايي)
۴ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگي و افلاس (با استعلام از مراجع ذي صلاح قضايي)
۵ـ عدم اعتياد به مواد مخدر (با استعلام از نيروي انتظامي)
۶ـ عدم اشتهار به فساد (با استعلام از نيروي انتظامي)
۷ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره، (مدرک تحصيلي يا گواهي معتبر از اداره آموزش و پرورش)
۸ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (با ارايه شناسنامه و يا تصوير آن)
۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم (با ارايه تصوير پروانه کسب و استعلام از اتاق)
تبصره ـ پروانه کسب معتبر، مجوزي است که تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد، واحد صنفي فعال و مکان آن تغيير نيافته باشد.
۱۰ـ وثاقت و امانت (اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندي مبني بر فقدان وثاقت و امانت)
هيات اجرايي برگزاري انتخابات
ماده ۶ـ به منظور برگزاري انتخابات، هيات اجرايي زيرنظر دبير هيات و با ترکيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشکيل و تصيمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد:
۱ـ مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبيرخانه (به عنوان رييس)
۲ـ وزارت کشور.
۳ـ يکي از اعضاي هيات رييسه اتاق به انتخاب هيات رييسه.
تبصره ۱ـ محل استقرار هيات اجرايي در مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبيرخانه بوده و محل اخذ راي نيز توسط هيات اجرايي با همکاري اتاق اصناف ايران تعيين مي گردد.
تبصره ۲ـ فراخوان ثبت نام از طريق انتشار آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار مي باشد.
ماده ۷- داوطلبان حائز شرايط مي بايست شخصاً با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذي ربط نسبت به تکميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه) و ارايه تصاوير پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصيلي و اصل آنها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عکس ۴×۶ جهت ثبت نام اقدام نمايند.
تبصره ۱- عضويت افراد در هيات مديره بيش ازدو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب ممنوع مي باشد.
تبصره ۲- افراد زير نمي توانند در اولين انتخابات بعدي اتحاديه داوطلب شوند:
۱- اعضاي معزول هيات مديره.
۲- اعضاي هيات مديره يا داوطلباني که استعفاء و انصراف آنان موجب اخلال در برگزاري انتخابات شده است.
تبصره۳- افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون در صورتي مي توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نمايند. ارايه مدارک رسمي پذيرش استعفاء آنان پيش از شروع به کار در هيات مديره الزامي است.
ماده ۸- دبيرخانه موظف است شش ماه قبل از پايان عمرقانوني اتحاديه، دستور برگزاري انتخابات اتحاديه مزبور را به هيات اجرايي صادر نمايد تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار شود.
ماده ۹- دبيرخانه مکلف است ظرف مهلت بيست روز از طريق سازمان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ها در سراسر کشور موضوع تشکيل اتحاديه کشوري را به واحدهاي صنفي مربوطه اعلام و از اعضاي داراي پروانه کسب معتبر در رسته صنفي ذي ربط که داراي شرايط عضويت در هيات مديره اتحاديه کشوري مورد نظر مي باشند براي ثبت نام، دعوت به عمل آورد.
ماده ۱۰- چنانچه تعداد داوطلبان عضويت در هيات مديره براي اتحاديه هاي صنفي داراي کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحاديه هاي صنفي بيش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، هيات اجرايي موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براي دو نوبت متوالي و هر نوبت به مدت ده روز تمديد و پس از پايان ثبت نام فهرست داوطلبان را براي بررسي به کميته ارسال نمايد.
کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان
ماده ۱۱- به منظور بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان، کميته اي با ترکيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء صورت مي گيرد:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رييس)
۲- سازمان تعزيرات حکومتي.
۳- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
۴- دو نفر از اتاق (به انتخاب هيات رييسه، مشروط بر اينکه خود نامزد انتخابات نباشند)
تبصره ۱- وظيفه اين کميته تطبيق شرايط مندرج در ماده ۳ اين آيين نامه و حصول اطمينان از صحت موارد مذکور از طريق رويت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است. مسئوليت مکاتبات کميته و هماهنگي هاي لازم بر عهده رييس آن است.
تبصره ۲ـ در صورت درخواست رييس کميته، روساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت موظف به همکاري در اين خصوص خواهند بود.
ماده ۱۲ـ کميته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف يک ماه شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده ۳ اين آيين نامه از مراجع ذيربط استعلام نمايد و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مذکور به منزله نظر مثبت است.
تبصره ۱ـ انجام استعلام، از مراجع مربوطه در حدود وظايف قانوني آنها و شروط مرتبط بوده و کميته مي بايست از ترتيب اثر دادن به اظهارنظرهاي مبهم (از قبيل به مصلحت نمي باشد، موافقت موقت، مشروط، يکساله و جايز نيست) خودداري نمايد. بديهي است اينگونه اظهارنظرها در رد صلاحيت داوطلبان تاثيري ندارد.
تبصره ۲ـ کميته موظف است دليل يا دلايل مستند رد صلاحيت داوطلب را به اطلاع وي برساند. شخص مذکور مي¬تواند ظرف مدت يک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کميته تسليم نمايد. کميته ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي مي نمايد. نظر کميته قطعي و لازم الاجرا است.
ماده ۱۳ـ چنانچه تعداد داوطلبان تاييد شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره اتحاديه باشد، هيات اجرايي مي بايست نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد.
برگزاري انتخابات
ماده ۱۴ـ هيات اجرايي موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان تاييد شده نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرس، اسامي داوطلبان حائز شرايط به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.
تبصره ـ فراخوان انتخابات از طريق انتشار آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار صورت مي پذيرد.
ماده ۱۵ـ هيأت اجرايي موظف است فهرست اعضاي داراي پروانه کسب و نشاني واحدهاي صنفي آنان را از طريق اتاق و سامانه الکترونيکي اصناف تهيه نمايد.
تبصره ۱ـ کليه سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حسب مورد با هيات اجرايي همکاري نمايند.
تبصره ۲ـ در صورت درخواست داوطلبان، هيات اجرايي موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبليغات انتخاباتي، در اختيار آنان قرار دهد.
ماده ۱۶ـ وظايف هيات اجرايي در روز برگزاري انتخابات:
۱ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزارکنندگان انتخابات.
۲ـ جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ راي. (موارد استثناء با مجوز رييس هيات اجرايي مي باشد)
۳ـ الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع راي گيري در محل اخذ راي.
۴ـ تعيين صندوق و تعرفه مجزا براي انتخاب اعضاي هيات مديره و انتخاب بازرسان.
۵ـ باز و بسته و ممهور نمودن صندوق هاي راي خالي قبل از شروع راي گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه با امضاي اعضاي هيات اجرايي در محل اخذ راي
۶ـ تطبيق راي دهندگان با فهرست اسامي اعضاء صنف با رويت اصل يا تصوير پروانه کسب و يا کارت شناسايي معتبر هنگام اخذ راي.
تبصره ـ وکالت براي دادن راي ممنوع است.
۷ـ جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي و اخراج افراد متخلف از محل راي گيري.
تبصره ـ در صورتي که به تشخيص هيات اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه، برگزاري انتخابات غيرممکن باشد، مي بايست با تنظيم صورتجلسه اي انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بيست روز نسبت به تجديد روز راي گيري اقدام گردد. تامين امنيت حوزه انتخابات با درخواست هيات اجرايي برعهده نيروي انتظامي خواهد بود.
۸ـ تمديد ساعت راي گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيات اجرايي با تنظيم صورتجلسه.
۹ـ باز نمودن صندوق قرائت و شمارش آراء مأخوذه پس از پايان مهلت اخذ راي و تنظيم صورتجلسه نهايي مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر يک از داوطلبان در حضور آنان (در صورت درخواست آنها)
۱۰ـ اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هر يک از داوطلبان (در صورت تقاضاي آنها)
۱۱ـ ارسال صورتجلسه انتخابات به دبيرخانه، اتاق و اتحاديه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پايان شمارش آراء.
نحوه و کيفيت شمارش آراء
ماده ۱۷ـ نحوه و کيفيت شمارش آراء:
۱ـ تعداد راي دهندگان با آراء ماخوذه تطبيق و برگه هاي راي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ هاي راي کسر مي شود. اما چنانچه تعداد آراء ماخوذه کمتر از تعداد راي دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي شود.
۲ـ در صورتي که اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.
۳ـ در موارد ذيل برگه هاي راي باطل، ليکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.
الف ـ آراء ناخوانا.
ب ـ آراء حاوي اسامي غير از داوطلبان.
ج ـ آراء سفيد ريخته شده در صندوق.
۴ـ در صورتي که نام يک داوطلب در برگه راي مکرر نوشته شده باشد فقط يک راي براي او محسوب مي شود.
۵ـ در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آنها با توافق ذينفعان و در غير اينصورت از طريق قرعه کشي توسط هيات اجرايي در حضور آنان انجام مي شود.
۶ـ در صورتي که نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ راي فقط نام خانوادگي قيد گرديده مجموع اين گونه آراء به طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد راي يا آراء باقي مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.
ماده ۱۸ـ انتخابات در دور اول با حضور حداقل يک سوم اعضاء رسميت مي يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب، هيات اجرايي مکلف است مطابق مفاد ماده ۱۱ اين آيين نامه، نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات نوبت دوم با نصاب يک چهارم ظرف مدت بيست روز اقدام نمايد و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذکور، راي گيري براي آخرين مرتبه با نصاب يک چهارم تکرار مي گردد.
ماده ۱۹ـ در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز کاري پس از آن، هيات اجرايي موظف است بلافاصله با دعوت کتبي از اعضاي هيات مديره و بازرس، نسبت به تحويل اعتبارنامه¬هاي آنها (با امضاي دبير هيات) و يا تعيين سمت براساس درخواست آنان با رعايت ماده ۲۳ قانون و تبصره¬هاي ذيل آن اقدام نمايد. بديهي است در هيات مديره هاي هفت نفره سمت دو نفر آخر، عضو هيات مديره است.
رسيدگي به شکايات
ماده ۲۰ـ رسيدگي به شکايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:
۱ـ چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند، مي توانند ظرف سه روز کاري پس از انتخابات شکايت خود را کتباً و با ذکر دليل به دبيرخانه تسليم نمايند.
۲ـ دبير هيات عالي نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبين، موضوع را با حضور اعضاء هيات اجرايي مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد.
۳ـ در صورت اعتراض شاکي، دبيرخانه موظف است شکايت واصله را ظرف مهلت پانزده روز بررسي و در صورت تشخيص کفايت دلايل و مستندات، موضوع را جهت اتخاذ تصميم نهايي در هيات مطرح نمايد. در غير اينصورت شاکي مي تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد.
اسقاط شرايط اعضاء هيات مديره
ماده ۲۱ـ نحوه رسيدگي به اسقاط شرايط اعضاء هيات مديره:
۱ـ چنانچه هر يک از اعضاء هيات مديره برابر اعلام کتبي هر يک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدي، مواردي از شرايط مندرج در ماده ۵ اين آيين نامه را از دست بدهد، مراتب به دبيرخانه اعلام مي گردد.
۲ـ دبيرخانه مراتب را به طور مستند به فرد ذينفع ابلاغ مي نمايد.
۳ـ فرد معترض مي تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ به دبيرخانه ارايه نمايد.
۴ـ دبيرخانه پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعيه وي به موضوع رسيدگي مي-نمايد. در صورت اعتراض شاکي به نظر دبيرخانه و تشخيص کفايت دلايل، مراتب جهت اتخاذ تصميم نهايي در هيات مطرح خواهد شد، بديهي است در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر، دبيرخانه نسبت به جايگزيني علي البدل اقدام مي نمايد.
تبصره ـ با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون، چنانچه هر يک از اعضاء هيات مديره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفي خود را حداکثر به مدت شش ماه تعطيل کنند، مي¬بايست از طريق اتاق، موافقت کميسيون شهرستان ذي ربط را اخذ نمايند. در غير اينصورت با رعايت تشريفات مربوطه مشمول اسقاط شرايط انتخاب شوندگان خواهند شد.
ماده ۲۲ـ محل استقرار اتحاديه كشوري شهر تهران بوده و در صورت نياز با تاييد اتاق اصناف ايران، اتحاديه كشوري مي تواند نسبت به ايجاد دفاتري در ساير شهرستان هاي كشور اقدام نمايد.
ماده ۲۳ـ وظايف و اختيارات اتحاديه هاي كشوري عبارت است از:
الف ـ صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات.
ب ـ ارايه پيشنهاد براي تهيه و تنظيم و يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه هاي لازم مشاغل به اتاق اصناف ايران.
تبصره ـ ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي كشوري براي صدور پروانه كسب توسط دبيرخانه با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه و به تصويب وزير صنعت، و معدن و تجارت خواهد رسيد.
ج ـ اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و اتاق اصناف ايران كه در چارچوب قانون نظام صنفي به اتحاديه ها ابلاغ مي گردد.
هـ ـ ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به دبيرخانه.
و ـ جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهايي كه بدون پروانه كسب داير شده است مطابق ماده ۲۷ قانون از طريق اتاق اصناف شهرستان مربوطه.
ز ـ جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي كه پروانه آنها به عللي باطل مي گردد.
تبصره ـ پلمپ واحدهاي صنفي با اعلام اتحاديه كشوري از طريق اتاق اصناف شهرستان مربوطه توسط نيروي انتظامي انجام خواهد شد.
ح ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا پايان دي ماه هر سال به اتاق جهت رسيدگي و تصويب.
ط ـ تنظيم ترازنامه سال قبل و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به اتاق براي رسيدگي و تصويب.
ي ـ تشكيل كميسيون هاي رسيدگي به شكايت، حل اختلاف، بازرسي، فني و آموزشي و ساير كميسيون هاي مصوب هيات.
تبصره ـ تعداد اعضاء كميسيون مطابق تبصره ۱ بند ط ماده ۳۰ قانون براساس پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق تعيين مي گردد.
ك ـ ارايه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات به اتاق اصناف ايران.
ماده ۲۴ـ منابع مالي اتحاديه هاي كشوري مطابق آيين نامه اجرايي ماده ۳۱ قانون نظام صنفي مي باشد.
ماده ۲۵ـ مسئوليت نظارت بر عملكرد اتحاديه هاي كشوري برعهده اتاق مي باشد.
ماده ۲۶ ـ در صورتي كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، حجر و يا محروميت از حقوق اجتماعي، عضو يا اعضايي از هيات مديره اتحاديه با وجود جايگزيني علي البدل، آن هيات از نصاب اين ماده خارج شود، دبيرخانه مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزيني اقدام كند، تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط اتاق معرفي مي گردند تا پس از تاييد دبيرخانه به عنوان اعضاي جايگزيني به عضويت اصلي يا علي البدل هيات مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال مدت ماموريت هيات مديره مانده باشد، مدت ماموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت ماموريت هيات مديره ادامه خواهد يافت.
ماده ۲۷ـ اين آيين نامه به استناد تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي مصوب مورخ 92.6.12مشتمل بر ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره تهيه و در تاريخ 92.12.20 به تاييد هيات عالي نظارت و در تاريخ 92.12.28به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است و از تاريخ تصويب آن آيين نامه قبلي لغو مي گردد.

 

 

 

[1] این آیین نامه طی نامه شماره 60.20609 – 93.1.6 وزیرصنعت،معدن وتجارت ابلاغ شده است

 

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش